Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
1.1. Настоящее положение разработано для ЧДОУ «Православный детский сад №4» (далее ЧДОУ) в соответствие с ФЗ от 29.12.2012 года № 273 ФЗ Об Образовани...полностью>>
'Документ'
1. Известно, что рисунок состоит из 1310720 пикселей и занимает целиком весь экран дисплея. Какова разрешающая способность монитора (допускаются тольк...полностью>>
'Документ'
мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольног...полностью>>
'Документ'
В целях приобщения педагогических коллективов учреждений системы образования Брянской области к развитию хорового творчества и вовлечению в процесс ко...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Оновлення Енергетичної стратегії України
на період до 2030 р.

7 червня 2012 р.

м. Київ

Зміст

1. Вступ 4

1. Вступ 4

1.1. Причини оновлення Енергетичної стратегії 4

1.2.Цілі і задачі Енергетичної стратегії 5

1.3.Основні висновки 6

Реалізація та актуалізація Енергетичної стратегії 6

1.5.Прогнозні сценарії развитку економіки та ПЕК 7

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 9

2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 9

2.1.Прогнозний загальний паливно-енергетичний баланс 9

2.2.Баланс електричної енергії 16

2.3.Баланс вугілля 18

2.4.Баланс нафти 20

2.5.Баланс природного газу 21

3. Стратегія розвитку електроенергетичної галузі 23

3. Стратегія розвитку електроенергетичної галузі 23

3.A. Електрична енергія 23

3.1.Споживання електроенергії 23

3.2.Виробництво, передача та розподіл електроенергії 26

3.3.Державне регулювання та структура власності в електроенергетиці 30

3.4.Загальні екологічні проблеми в галузі електроенергетики 34

3.Б. Теплова енергія 37

3.В. Нетрадиційні відновлювані джерела енергії 43

4. Стратегія розвитку атомної генерації 47

4. Стратегія розвитку атомної генерації 47

4.1.Поточний стан та розвиток атомної генерацій 47

4.2.Напрями розвитку атомної енергетики України 47

4.3.Розвиток інфраструктури підтримки експлуатації 50

5. Стратегія розвитку вугільної промисловості 54

5. Стратегія розвитку вугільної промисловості 54

5.1.Поточний стан вугільної промисловості 54

5.2.Розвиток вугільної промисловості 57

5.3.Державне регулювання та структура власності у вугільній галузі 61

6. Стратегія розвитку нафтогазової галузі 63

6. Стратегія розвитку нафтогазової галузі 63

6.1. Споживання газу 63

6.2.Видобуток газу 69

6.3.Диверсифікація джерел імпорту газу 74

3.4.Газотранспортна система 77

6.5.Споживання нафтопродуктів 84

6.6.Нафтопереробна галузь 89

6.7.Видобуток нафти й газового конденсату 91

6.8.Нафтотранспортна система 93

6.9.Пріоритетні напрямки державного регулювання нафтогазової галузі 96

7. Пріоритетні напрями енергозбереження, потенціал розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії 107

7. Пріоритетні напрями енергозбереження, потенціал розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії 107

7.1.Основні принципи державної політики в сфері енергоефективності 107

7.2.Потенціал розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії й альтернативних видів палива 112

8. Загальні екологічні проблеми, зумовлені виробничою діяльністю підприємств паливно-енергетичного комплексу, та шляхи їх розв’язання 115

8. Загальні екологічні проблеми, зумовлені виробничою діяльністю підприємств паливно-енергетичного комплексу, та шляхи їх розв’язання 115

9. Гарантування енергетичної безпеки 120

9. Гарантування енергетичної безпеки 120

10. Фінансове забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу 122

10. Фінансове забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу 122

11. Державне регулювання та структура власності 128

11. Державне регулювання та структура власності 128

12. Інтеграція в Європейський Союз у сфері енергетики 132

12. Інтеграція в Європейський Союз у сфері енергетики 132

13. Науково-технічне та кадрове забезпечення 141

13. Науково-технічне та кадрове забезпечення 141

14. Програми та документи, необхідні для реалізації Енергетичної стратегії 144

14. Програми та документи, необхідні для реалізації Енергетичної стратегії 144

 1. Вступ

Розвиток енергетики має вирішальний вплив на стан економіки в державі та рівень життя населення. Метою соціальної держави, якою відповідно до Конституції є Україна, має бути забезпечення умов для зростання добробуту громадян. Однією з найважливіших складових добробуту в цивілізованих державах є забезпечення громадян і компаній необхідними енергоресурсами. Запорукою реалізації цієї мети має стати надійне, економічно обгрунтоване й екологічно безпечне задоволення потреб населення й економіки в енергетичних продуктах.

Замість забезпечення екстенсивного розвитку, яким економіка України рухалась протягом десятиліть, енергетика повинна перейти на ефективне забезпечення сталого розвитку економіки. Забезпечення економіки та соціальної сфери країни основними видами енергоносіїв (електричною й тепловою енергією, моторними й котельно-пічними видами палива, а також природним газом) і сировинними ресурсами для потреб хімічної та металургійної промисловості (коксівним вугіллям, продуктами нафто- і газопереробки) покладається на паливно-енергетичний комплекс України (ПЕК)1.

Енергетична стратегія покликана визначити вектор розвитку галузей енергетики України відповідно до цілей і завдань ПЕК до 2030 року.

 1. Причини оновлення Енергетичної стратегії

Оновлення Енергетичної стратегії України до 2030 р. (далі - Енергостратегії) обумовлене такими основними чинниками:

 • Під час розробки Енергостратегії у 2006 р. не були враховані в повному обсязі наявні на той момент тенденції світового розвитку енергетичної галузі:

  • Акцент на реалізацію заходів з енергоефективності та енергозбереження;

  • Розвиток конкурентного середовища і підвищення ефективності та прозорості ринків;

  • Зростаюча оріентація на охорону навколишнього середовища;

 • За останні 5 років відбулися зміни в економіці та енергетиці України, які безпосередньо і суттєво впливають на перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу:

  • Зобов’язання України в рамках приєднання до Енергетичного співтовариства зафіксовано на міжнародному рівні;

  • Зміни в українській та світовій економіках, викликані фінансово-економічною кризою, призвели до значних коригувань показників розвитку;

  • Переважна частина програм модернізації та будівництва генеруючих та мережевих об’єктів, які були передбачені Енергостратегією 2006 року, не реалізовані.

Зважаючи на вищезазначене, Енергостратегія, затверджена у 2006 р., частково втратила актуальність, а задані у ній орієнтири розвитку ПЕК потребують уточнення.

 1. Цілі і задачі Енергетичної стратегії

Цілями Енергетичної стратегії є:

 • Збільшення ВВП України за рахунок экономічно ефективного развитку ПЕК;

 • Створення умов для надійного та якісного задоволення попиту на енергетичні продукти;

 • Підвищення енергетичної безпеки держави;

 • Підвищення ефективності споживання та використання енергопродуктів;

 • Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище і забезпечення цивільного захисту у сфері техногенної безпеки ПЕК.

Виходячи з указаних цілей, основними завданнями й напрямками реалізації Енергетичної стратегії України є:

 1. Формування цілісної та дієвої системи управління та регулювання в паливно-енергетичному секторі, розвиток конкурентних відносин на ринках енергоносіїв;

 2. Поступова лібералізація та розвиток конкурентних відносин на ринках енергоресурсів і ринків пов'язаних послуг;

 3. Створення передумов для істотного зменшення енергоємності економіки за рахунок впровадження нових технологій, прогресивних стандартів, сучасних систем контролю, управління й обліку, транспортування та споживання енергетичних продуктів і розвитку ринкових механізмів стимулювання енергозбереження;

 4. Збільшення видобутку та виробництва власних енергоресурсів з урахуванням економіки видобування, а також збільшення обсягів енергії та енергопродуктів, видобутих із нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії;

 5. Диверсифікація зовнішніх джерел поставок енергетичних продуктів;

 6. Досягнення збалансованості економічно обгрунтованої цінової політики відносно енергетичних продуктів, яка повинна забезпечити покриття видатків на їх виробництво й доставку до кінцевого споживача, а також створення відповідних умов для надійного функціонування та сталого розвитку підприємств ПЕК;

 7. Створення умов для залучення до ПЕК приватних інвестицій, нових технологій і сучасного досвіду ефективної роботи;

 8. Нормативно-правове забезпечення реалізації цілей розвитку ПЕК України з урахуванням наявного внутрішнього законодавчого поля, численних зобов'язань, передбачених міжнародними договорами, а також вимогами європейського енергетичного законодавства.

 1. Основні висновки

Реалізація заходів Енергостратегії дозволить досягти таких основних результатів2:

 • Забезпечення зростаючого попиту на електроенергію за рахунок термінової модернізації ТЕС, продовження терміну експлуатації АЕС, значних інвестицій в модернізацію і розширення електромережевого господарства країни, а після 2018 року – за рахунок введення нових генеруючих потужностей;

 • Збільшення видобутку газу до 40-45 млрд куб м на рік і вихід на забезпечення 90% власного споживання газу за умови доопрацювання порядку видачі ліцензій, УРП, оподаткування, і активної роботи з залучення інвесторів;

 • Збільшення економічно ефективного видобутку енергетичного вугілля обсягом до 75 млн тонн на рік (та коксівного до 40 млн тонн на рік) за умови максимальної приватизації та підвищення ефективності роботи шахт, а також подальшого закриття неприватизованих збиткових шахт;

 • Істотне скорочення державних витрат за припинення субсидування галузей з підвищенням ефективності роботи підприємств ПЕК;

 • Впровадження комплексних програм підвищення енергоефективності зі зниженням питомого споживання енергоресурсів в економіці на 30-35% до 2030 року, що істотно зменшить навантаження на економіку, підвищить енергонезалежність держави та конкурентність її ВВП.

 • Залучення необхідних інвестицій (близько 200 млрд дол США) в ПЕК потребує розробки програм реформування галузей, створення конкурентних ринків, підвищення цін на енергоресурси для створення привабливих умов для приходу в галузь приватних інвесторів, посилення системи контролю над монополіями, а також доопрацювання і довгострокової стабілізації нормативно-правового поля.

  1. Реалізація та актуалізація Енергетичної стратегії

Для забезпечення реалізації та своєчасної актуалізації Енергостратегії необхідно:

 • Уточнення кожні 5 років прогнозного енергетичного балансу України;

 • Розробка, затвердження та щорічна актуалізація Плана-графіка реалізації Енергостратегії, Національних планів та Галузевих програм у напрямах, що задані Енергостратегією (докладний перелік необхідних нормативних документів наведений у Розділах «Державне регулювання та структура власності» та «Програми та документи, необхідні для реалізації Енергостратегії»), а також призначення відповідальних та забезпечення контролю виконання;

 • Щорічна підготовка Міністерством енергетики та вугільної промисловості звіту з реалізації Енергостратегії та завдань, визначених в Національних планах та Галузевих програмах;

 • Кожні п’ять років, а в разі необхідності – частіше, оновлення Енергостратегії з урахуванням звітів з її реалізації.

 1. Прогнозні сценарії развитку економіки та ПЕК

Подальший розвиток економіки України і супутня зміна споживання та виробництва енергоресурсів розглядаються з позиції сценаріїв економічного зростання і структури ВВП, розрахованих на основі прогнозів Уряду України. Сценарії лежать у діапазоні від песимістичного, за якого реалізується безліч ризиків, пов'язаних із уповільненням виходу економіки із кризи, зниження темпів відновлення світового попиту на продукцію металургії й інших галузей (середнє щорічне реальне зростання ВВП до 2030 р. - близько 3,8%) до оптимістичного (аналогічний показник - близько 6,4%). За базовий прийнято сценарій, за якого середнє зростання ВВП складе 5% на рік до 2030 р. Усі сценарії враховують ефект від детінізації економіки.

У всіх сценаріях економічний розвиток України відбуватиметься у два етапи:

 • Високе посткризове економічне зростання і досягнення докризового рівня ВВП;

 • Зниження темпів економічного зростання з поступовою зміною структури ВВП у бік зростання сектору послуг економіки.

Динаміка зростання ВВП України

За базовий сценарій для розрахунку прогнозів ринків прийнято сценарій із середнім щорічним реальним зростанням ВВП у 2010-2030 рр. – 5%. При цьому, за регулярного відновлення Енергостратегії необхідно відстежувати фактичний розвиток ринків і ВВП і, за більш швидкого зростання, ніж закладено в базовому сценарії, необхідно проводити коригування прогнозів.

У базовому сценарії співвідношення ВВП сфери послуг до ВВП промисловості до 2030 р. наблизиться до рівня розвинених країн (сфера послуг складе 70% ВВП, промисловість близько 21%, решту 9% складе сільське господарство). Відповідно до базового сценарію, ВВП України в 2030 р. досягне 2,9 трлн. грн.3 Оптимістичний сценарій передбачає більш інтенсивний індустріальний розвиток, за якого реальний ВВП України зростає із середнім щорічним темпом 6,4%, причому структура ВВП також зміщується у бік сектору послуг. Основними чинниками зростання стануть зростання ВВП промислового сектору (5,2% щорічно), ВВП сектору послуг (6,9% щорічно) і ВВП сільського господарства (7,1%). За такого сценарію у 2030 р. ВВП досягне 3,8 трлн. грн. У песимістичному сценарії зростання ВВП значно нижче, ніж у сценарному діапазоні, через нижчі показники зростання ВВП у секторах: 1,4% - у промисловому секторі, 4,2% - у сфері послуг і 6,1% - у сільськогосподарському секторі. У разі реалізації песимістичного сценарію розвитку ВВП України в 2030 р. складе 2,3 трлн. грн.

 1. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів

 1. Прогнозний загальний паливно-енергетичний баланс

Базовим роком для розрахунків потреб у паливі та енергії прийнято 2010 р., у цінах якого прогнозуються показники 2015-2030 рр. Прогнози наявних ресурсів та обсягів споживання первинних енергоресурсів за базовим сценарієм розвитку економіки на період до 2030 року наведено нижче.

Прогнозний паливно-енергетичний баланс України на 2015-2030 рр. (базовий сценарій)

Стаття балансу

Розмірність

2010 (Факт)

Прогноз

2015

2020

2025

2030

Прибуткова частина

І. Ресурси, усього

млн. т у.п.

231,8

226,8

251,8

264,7

286,6

1 Виробництво енергоресурсів, усього, у т.ч.:

млн. т у.п.

131,9

142,6

165,6

186,3

223,7

1.1 Видобуток органічного палива

млн. т у.п.

71,9

77,5

87,3

102,6

131,8

1.1.1 Вугілля готового

млн. т

54,8

62,6

71,5

81,6

93,2

млн. т у.п.

43,0

49,3

56,4

64,6

73,9

1.1.2 Нафта

млн. т

3,6

2,8

2,4

2,4

4,5

млн. т у.п.

5,1

4,0

3,4

3,4

6,4

1.1.3 Природний газ

млрд. м3

20,5

20,9

23,7

29,8

44,4

млн. т у.п.

23,8

24,2

27,5

34,6

51,5

1.2 Виробництво електроенергії без витрат органічного палива, у т.ч.:

млрд. кВт*г

102

112

140

154

167

млн. т у.п.

39,0

41,8

51,0

54,6

57,8

1.2.1 АЕС

млрд. кВт*г

89

96

116

126

133

1.2.2 ГЕС та ГАЕС

млрд. кВт*г

13

15

20

21

21

1.2.3 ВЕС, СЕС, малі ГЕС

млрд. кВт*г

0

1

4

7

13

1.3 Виробництво теплової енергії на АЕС

млн. Гкал

1,5

1,7

1,9

2,1

2,2

млн. т у.п.

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

1.4 Теплова енергія довкілля

млн. Гкал

0,6

3,4

10,4

27,6

47,2

млн. т у.п.

0,1

0,6

1,8

4,7

8

Стаття балансу

Розмірність

2010 (Факт)

Прогноз

2015

2020

2025

2030

1.5 Інші джерела палива та енергії

млн. т у.п.

20,7

22,3

25,2

24,1

25,8

2 Імпорт енергоресурсів

млн. т у.п.

70,9

61,5

57,7

51,7

34,1

2.1 Вугілля

млн. т

12,1

7,6

7,6

7,0

6,5

млн. т у.п.

9,5

6,0

6,0

5,5

5,2

2.2 Нафта

млн. т

7,5

9,0

9,4

10,2

9,8

млн. т у.п.

10,7

12,9

13,4

14,6

14,0

2.3 Нафтопродукти

млн. т у.п.

7,5

3,5

6,9

8,4

9,1

2.4 Природний газ

млрд. м3

36,6

33,7

27,1

20

5

млн. т у.п.

42,5

39,1

31,4

23,2

5,8

2.5 Електроенергія

млрд. кВт*г

1,9

0

0

0

0

млн. т у.п.

0,7

0

0

0

0

3 Залишки палива у сховищах та складах на початок року

млн. т у.п.

29,0

22,8

28,5

26,7

28,8

Витратна частина

ІІ. Розподіл ресурсів, усього

млн. т у.п.

231,8

226,8

251,8

264,7

286,6

1 Споживання енергоресурсів, усього, у т. ч.:

млн. т у.п.

190,7

200,9

212,8

223,1

238,1

1.1 Органічного палива, усього, у т. ч.:

млн. т у.п.

132,3

138,2

136,5

141,7

148,4

1.1.1 Вугілля

млн. т у.п.

48,3

54,5

54,0

57,5

61,5

1.1.2 Нафтопродукти

млн. т у.п.

17,9

20,4

23,6

26,4

29,6

1.1.3 Природний газ

млн. т у.п.

66,1

63,3

58,9

57,8

57,3

1.2 Електроенергія, вироблена без витрат органічного палива, у т.ч.:

млн. т у.п.

39,0

41,8

51,0

54,6

57,8

1.2.1 АЕС

млн. т у.п.

34,0

35,8

42,2

44,7

46,0

1.2.2 ГЕС та ГАЕС

млн. т у.п.

5,0

5,6

7,3

7,4

7,3

1.2.3 ВЕС, СЕС, малі ГЕС

млн. т у.п.

0

0,4

1,5

2,5

4,5

Стаття балансу

Розмірність

2010 (Факт)

Прогноз

2015

2020

2025

2030

1.3 Теплова енергія, вироблена на АЕС

млн. т у.п.

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

1.4 Теплова енергія довкілля

млн. т у.п.

0,1

0,6

1,8

4,7

8

1.5 Енергія з інших джерел

млн. т у.п.

20,7

22,4

25,2

24,1

25,8

1.6 Сальдо по електроенергії (експорт-імпорт)

млн. т у.п.

1,6

2,4

2,0

2,3

2,2

2 Експорт енергетичних ресурсів, у т.ч.:

млн. т у.п.

13,1

3,6

10,0

13,7

18,5

2.1 Органічного палива

млн. т у.п.

10,8

1,2

8,0

11,4

16,3

2.1.1 Вугілля

млн. т

6,2

1,5

10,2

14,4

20,5

млн. т у.п.

4,9

1,2

8,0

11,4

16,3

2.1.2 Нафта

млн. т у.п.

0

0

0

0

0

2.1.3 Нафтопродукти

млн. т у.п.

5,8

0

0

0

0

2.1.4 Природний газ

млрд. м3

0,1

0

0

0

0

млн. т у.п.

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2 Електроенергії

млрд. кВт*г

6

6,5

5,5

6,5

6,5

млн. т у.п.

2,3

2,4

2,0

2,3

2,2

3 Залишки у сховищах та складах на кінець року

млн. т у.п.

28,0

22,3

29,0

27,9

30,0

Прогнозний паливно-енергетичний баланс України на 2015-2030 рр. (песимістичний сценарій)

Стаття балансу

Розмірність

2010 (Факт)

Прогноз

2015

2020

2025

2030

Прибуткова частина

І. Ресурси, усього

млн. т у.п.

231,9

225,2

239,5

247,4

258,7

1 Виробництво енергоресурсів, усього, у т.ч.:

млн. т у.п.

132,0

141,3

161,4

175,9

194,5

1.1 Видобуток органічного палива

млн. т у.п.

72,0

77,6

86,9

97,2

112,0

1.1.1 Вугілля готового

млн. т

54,8

62,6

71,5

81,6

93,2

млн. т у.п.

43,0

49,3

56,4

64,6

73,9

1.1.2 Нафта

млн. т

3,6

2,8

2,1

1,8

2,2

млн. т у.п.

5,1

4,0

3,0

2,6

3,1

Стаття балансу

Розмірність

2010 (Факт)

Прогноз

2015

2020

2025

2030

1.1.3 Природний газ

млрд. м3

20,5

20,9

23,7

25,9

30,2

млн. т у.п.

23,8

24,2

27,5

30,0

35,0

1.2 Виробництво електроенергії без витрат органічного палива, у т.ч.:

млрд. кВт*г

102

112

140

146

152

млн. т у.п.

38,9

41,8

50,9

51,8

52,5

1.2.1 АЕС

млрд. кВт*г

89

96

116

118

118

1.2.2 ГЕС та ГАЕС

млрд. кВт*г

13

15

20

21

21

1.2.3 ВЕС, СЕС, малі ГЕС

млрд. кВт*г

0

1

4

7

13

1.3 Виробництво теплової енергії на АЕС

млн. Гкал

1,5

1,7

1,9

1,9

1,9

млн. т у.п.

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

1.4 Теплова енергія довкілля

млн. Гкал

0,6

2,2

9,4

24,8

42,5

млн. т у.п.

0,1

0,4

1,5

4,2

6,6

1.5 Інші джерела палива та енергії

млн. т у.п.

20,7

21,3

21,9

22,4

23

2 Імпорт енергоресурсів

млн. т у.п.

70,9

61,1

55,7

51,5

45,1

2.1 Вугілля

млн. т

12,1

7,6

6,9

5,6

5,3

млн. т у.п.

9,5

6,0

5,4

4,4

4,2

2.2 Нафта

млн. т

7,5

0,8

1,3

1,6

0,9

млн. т у.п.

10,7

1,1

1,9

2,3

1,3

2.3 Нафтопродукти

млн. т у.п.

7,5

14,3

16,3

18,0

20,1

2.4 Природний газ

млрд. м3

36,6

34,2

27,7

23,1

16,9

млн. т у.п.

42,5

39,7

32,1

26,8

19,6

2.5 Електроенергія

млрд. кВт*г

1,9

0

0

0

0

млн. т у.п.

0,7

0

0

0

0

3 Залишки палива у сховищах та складах на початок року

млн. т у.п.

29,0

22,8

22,3

19,9

19,1

Витратна частина

ІІ. Розподіл ресурсів, усього

млн. т у.п.

231,9

225,2

239,5

247,4

258,7

1 Споживання енергоресурсів, усього, у т. ч.:

млн. т у.п.

190,8

195,5

200,6

208,1

213,3

Стаття балансу

Розмірність

2010 (Факт)

Прогноз

2015

2020

2025

2030

1.1 Органічного палива, усього, у т. ч.:

млн. т у.п.

132,3

134,2

128,4

131,6

133,1

1.1.1 Вугілля

млн. т у.п.

48,3

50,9

47,6

51,9

54,0

1.1.2 Нафтопродукти

млн. т у.п.

17,9

19,3

21,1

22,9

24,5

1.1.3 Природний газ

млн. т у.п.

66,1

63,9

59,6

56,8

54,6

1.2 Електроенергія, вироблена без витрат органічного палива, у т.ч.:

млн. т у.п.

38,9

41,8

50,9

51,8

52,5

1.2.1 АЕС

млн. т у.п.

34,0

35,8

42,2

41,9

40,8

1.2.2 ГЕС та ГАЕС

млн. т у.п.

5,0

5,6

7,3

7,4

7,3

1.2.3 ВЕС, СЕС, малі ГЕС

млн. т у.п.

0

0,4

1,5

2,5

4,5

1.3 Теплова енергія, вироблена на АЕС

млн. т у.п.

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

1.4 Теплова енергія довкілля

млн. т у.п.

0,1

0,4

1,5

4,2

6,6

1.5 Енергія з інших джерел

млн. т у.п.

20,7

21,275

21,85

22,425

23

1.6 Сальдо по електроенергії (експорт-імпорт)

млн. т у.п.

1,6

2,4

2,4

2,3

2,2

2 Експорт енергетичних ресурсів, у т.ч.:

млн. т у.п.

13,1

6,8

16,3

19,6

24,0

2.1 Органічного палива

млн. т у.п.

10,8

4,3

14,0

17,3

21,7

2.1.1 Вугілля

млн. т

6,2

5,5

17,7

21,9

27,4

млн. т у.п.

4,9

4,3

14,0

17,3

21,7

2.1.2 Нафта

млн. т у.п.

0

0

0

0

0

2.1.3 Нафтопродукти

млн. т у.п.

5,8

0

0

0

0

2.1.4 Природний газ

млрд. м3

0,1

0

0

0

0

млн. т у.п.

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2 Електроенергії

млрд. кВт*г

6

6,5

6,5

6,5

6,5

млн. т у.п.

2,3

2,4

2,4

2,3

2,2

3 Залишки у сховищах та складах на кінець року

млн. т у.п.

28,0

23,0

22,6

19,7

21,4

Прогнозний паливно-енергетичний баланс України на 2015-2030 рр. (оптимістичний сценарій)

Стаття балансу

Розмірність

2010 (Факт)

Прогноз

2015

2020

2025

2030

Прибуткова частина

І. Ресурси, усього

млн. т у.п.

231,9

229,1

252,0

265,0

289,6

1 Виробництво енергоресурсів, усього, у т.ч.:

млн. т у.п.

132,0

143,7

168,5

190,1

236,0

1.1 Видобуток органічного палива

млн. т у.п.

72,0

77,6

87,3

104,3

138,2

1.1.1 Вугілля готового

млн. т

54,8

62,6

71,5

81,6

93,2

млн. т у.п.

43,0

49,3

56,4

64,6

73,9

1.1.2 Нафта

млн. т

3,6

2,8

2,4

3,3

7,1

млн. т у.п.

5,1

4,0

3,4

4,7

10,2

1.1.3 Природний газ

млрд. м3

20,5

20,9

23,7

30,2

46,7

млн. т у.п.

23,8

24,2

27,5

35,0

54,2

1.2 Виробництво електроенергії без витрат органічного палива, у т.ч.:

млрд. кВт*г

102,0

112,0

140,0

154,0

176,0

млн. т у.п.

38,9

41,8

50,9

54,6

60,8

1.2.1 АЕС

млрд. кВт*г

89,0

96,0

116,0

126,0

141,0

1.2.2 ГЕС та ГАЕС

млрд. кВт*г

13,0

15,0

20,0

21,0

21,0

1.2.3 ВЕС, СЕС, малі ГЕС

млрд. кВт*г

0,0

1,0

4,0

7,0

14,0

1.3 Виробництво теплової енергії на АЕС

млн. Гкал

1,5

1,7

1,9

2,1

2,4

млн. т у.п.

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

1.4 Теплова енергія довкілля

млн. Гкал

0,6

3,7

11,4

30,4

51,9

млн. т у.п.

0,1

0,6

1,8

4,7

8,0

1.5 Інші джерела палива та енергії

млн. т у.п.

20,7

23,5

28,2

26,1

28,6

2 Імпорт енергоресурсів

млн. т у.п.

70,9

61,6

59,9

55,4

37,2

2.1 Вугілля

млн. т

12,1

7,6

8,2

7,9

7,9

млн. т у.п.

9,5

6,0

6,5

6,2

6,3

2.2 Нафта

млн. т

7,5

10,7

11

11

9,3

млн. т у.п.

10,7

15,3

15,7

15,7

13,3

2.3 Нафтопродукти

млн. т у.п.

7,5

0,5

3,9

7,6

10,4

2.4 Природний газ

млрд. м3

36,6

34,3

29,2

22,3

6,2

млн. т у.п.

42,5

39,8

33,9

25,9

7,2

Стаття балансу

Розмірність

2010 (Факт)

Прогноз

2015

2020

2025

2030

2.5 Електроенергія

млрд. кВт*г

1,9

0

0

0

0

млн. т у.п.

0,7

0

0

0

0

3 Залишки палива у сховищах та складах на початок року

млн. т у.п.

29,0

23,9

23,6

19,6

16,4

Витратна частина

ІІ. Розподіл ресурсів, усього

млн. т у.п.

231,9

229,1

252,0

265,0

289,6

1 Споживання енергоресурсів, усього, у т. ч.:

млн. т у.п.

190,8

203,2

221,0

239,5

265,5

1.1 Органічного палива, усього, у т. ч.:

млн. т у.п.

132,3

139,5

142,5

156,0

170,0

1.1.1 Вугілля

млн. т у.п.

48,3

55,7

58,1

67,0

74,7

1.1.2 Нафтопродукти

млн. т у.п.

17,9

19,8

23,0

28,2

33,9

1.1.3 Природний газ

млн. т у.п.

66,1

64,0

61,4

60,9

61,4

1.2 Електроенергія, вироблена без витрат органічного палива, у т.ч.:

млн. т у.п.

38,9

41,8

50,9

54,6

60,8

1.2.1 АЕС

млн. т у.п.

34,0

35,8

42,2

44,7

48,7

1.2.2 ГЕС та ГАЕС

млн. т у.п.

5,0

5,6

7,3

7,4

7,3

1.2.3 ВЕС, СЕС, малі ГЕС

млн. т у.п.

0

0,4

1,5

2,5

4,8

1.3 Теплова енергія, вироблена на АЕС

млн. т у.п.

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

1.4 Теплова енергія довкілля

млн. т у.п.

0,1

0,6

1,8

4,7

8

1.5 Енергія з інших джерел

млн. т у.п.

20,7

23,5

28,2

26,1

28,6

1.6 Сальдо по електроенергії (експорт-імпорт)

млн. т у.п.

1,6

2,4

2,7

2,3

2,2

2 Експорт енергетичних ресурсів, у т.ч.:

млн. т у.п.

13,1

2,4

6,3

4,9

7,3

2.1 Органічного палива

млн. т у.п.

10,8

0,0

3,6

2,6

5,1

2.1.1 Вугілля

млн. т

6,2

0

4,5

3,3

6,4

млн. т у.п.

4,9

0,0

3,6

2,6

5,1

2.1.2 Нафта

млн. т у.п.

0

0

0

0

0

Стаття балансу

Розмірність

2010 (Факт)

Прогноз

2015

2020

2025

2030

2.1.3 Нафтопродукти

млн. т у.п.

5,8

0

0

0

0

2.1.4 Природний газ

млрд. м3

0,1

0

0

0

0

млн. т у.п.

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2 Електроенергії

млрд. кВт*г

4,1

6,5

7,5

6,5

6,5

млн. т у.п.

1,6

2,4

2,7

2,3

2,2

3 Залишки у сховищах та складах на кінець року

млн. т у.п.

28,0

23,5

24,7

20,6

16,8Похожие документы:

 1. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч посіб. 3-тє вид., перероб. І доп

  Документ
  ... цілей підприємства; - результати прогнозування ринків; - опис маркетингових стратегій ... напрямок витрат); - плановий баланс; - баланс оборотного капіталу. "Технолог ... (особливо щодо забезпеченості паливно-енергетичними ресурсами), традиційні господарські ...
 2. Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське

  Документ
  ... їни “Про державне прогнозування та розроблення програм економ ... . З метою забезпечення оптимального балансу інтересів влади, найманих ... , підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, оптимізації структури енергоспоживання ...

Другие похожие документы..