Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
00 7 тур 15.00 8 тур 8 марта суббота 09.00 9 тур 9 марта воскресенье 09.00 – 10.00 Торжественное закрытие с 10.00 Разъезд участников В расписании возм...полностью>>
'Методические указания'
В соответствии с учебным планом каждый студент заочной и заочной сокращенной форм обучения, изучающий дисциплину «Маркетинг», должен выполнить контрол...полностью>>
'Документ'
на право заключения государственного контракта, на выполнение работ по КАПИТАЛЬНОМУ ремонту киноконцертного зала российского центра науки и культуры (...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

(для малих підприємств)

_____________________________________________________________

(найменування малого підприємства)

на_______ рік

Схвалено на зборах трудового колективу

"____" ________________ _____ р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторонами даного колективного договору є:

- власник або уповноважений ним представник, роботодавець (директор, керуючий)___________________

___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

з однієї сторони, і наймані працівники малого підприємства в особі_________________________________

___________________________________________________________________________________________

(профспілкового представника, представника колективу,

____________________________________________________________________________, з другої сторони.

його прізвище, ім'я та по батькові)

1.2. Колективний договір укладений на основі чинного законодавства України, прийнятих сторонами зобов'язань і є правовим актом, який регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між власником і найманими працівниками на основі взаємного узгодження інтересів сторін.

1.3. Предметом даного договору є переважно додаткові порівняно з чинним законодавством, положення з оплати і умов праці, соціально-житлово-побутового обслуговування працівників підприємства, гарантії, які надаються власником.

1.4. Колективний договір поширюється на всіх працівників, прийнятих на підприємство на умовах найму.

1.5. Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих зобов'язань і обов'язковість виконання умов даного договору.

1.6. Сторони гарантують також дотримання норм і гарантій, передбачених генеральною та галузевою регіональними угодами.

1.7. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін і діє ____ рік (до укладення нового).

1.8. У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року.

1.9. У разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

2. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР, РОБОЧИЙ ЧАС, ЗАЙНЯТІСТЬ

Власник зобов'язується:

2.1. Забезпечити для працівників умови, необхідні для успішного виконання ними прийнятих на себе обов'язків, предоставити робочі місця, виділити необхідні для роботи засоби та пристрої.

2.2. При об'єктивній необхідності проводити скорочення чисельності працівників на основі консультацій з профкомом (профорганізатором) вживати заходи щодо зниження його негативних наслідків.

2.3. Працівникам, попередженим про звільнення у випадку скорочення чисельності (штату) працівників, надавати час для пошуку нової роботи.

2.4. При регулюванні робочого часу на підприємстві сторони виходять із того, що нормальна тривалість роботи не може перевищувати 40 годин на тиждень.

2.5. Робочий час починається і закінчується в час, встановлений Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.6. Максимальна тривалість робочої зміни не повинна перевищувати:

- 12 годин у нормальних умовах праці;

- 8 годин у шкідливих, важких і небезпечних умовах праці;

- 7 годин у нічний час.

2.7. Власник зобов'язується надавати всім категоріям працюючих щорічну оплачувану відпустку терміном _____ календарних днів (не менше 24 календарних днів) за роботу із шкідливими і важкими умовами праці (згідно з додатком), за особливий характер праці (згідно з додатком).

2.8. Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) зобов'язується:

- здійснювати контроль за забезпеченням встановлених режимів праці та відпочинку;

- забезпечувати захист прав та інтересів вивільнюваних працівників, а при необхідності і виплату їм матеріальної допомоги;

- не знімати з профспілкового обліку вивільнюваних за скороченням штату працівників до їх працевлаштування з тим, щоб вони могли скористатися пільгами, встановленими на підприємстві.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ

Власник зобов'язується:

3.1. Виплачувати заробітну плату працівникам за повністю відпрацьований місяць не менше мінімального рівня зарплати, діючого в Україні, і рівня, передбаченого відповідною галузевою угодою.

3.2. Розміри заробітної плати працівників визначати згідно з тарифними сітками і схемами посадових окладів (додаються).

3.3. Розмір місячної заробітної плати працівника, визначеної на безтарифній основі, не може бути менше місячного заробітку, виходячи з тарифної ставки працівника відповідного кваліфікаційного розряду.

3.4. Працівникам, виконуючим поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу іншої професії (посади) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника, проводиться доплата за суміщення професій (посад) у розмірі до 100% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника.

3.5. За розширену зону обслуговування або збільшення обсягу виконуваних працівником робіт встановлюється доплата у розмірі ____.

3.6. Забезпечити виплату заробітної плати та відпускних працівникам, що йдуть у відпустку, не пізніше ніж за 3 робочих дні до її початку.

3.7. Встановити винагороду (перелік додається) за працю понад встановлені норми (доплати, надбавки, компенсаційні виплати), в тому числі:

- за трудові успіхи та винахідливість;

- особливі умови праці.

3.8. Встановити премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій (положення додається).

3.9. Оплату працівників окремих підрозділів підприємства, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній діяльності, встановлювати з дотриманням гарантій, визначених угодами тих галузей, до яких вони належать за характером виробництва.

3.10. Час простою не з вини працівника оплачувати в розмірі не менше двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

3.11. Виплачувати заробітну плату не рідше двох разів на місяць - 8 і 24 числа кожного місяця.

3.12. Компенсувати працівникам втрати частки заробітної плати у зв'язку з затримкою її виплати.

3.13. Проводити індексацію заробітної плати у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.14. При звільненні працівника виплачувати належні йому суми в день звільнення, а в разі порушення цього строку з власної вини - середній заробіток за весь час затримки.

3.15. Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення повідомляти працівникам не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження або зміни, заздалегідь погодивши своє рішення з профспілковим представником. Профспілковий представник зобов'язується:

3.16. Забезпечити контроль за дотриманням діючих нормативних документів з питань оплати праці, а також за правильним визначенням допомоги в разі тимчасової непрацездатності, вихідної допомоги, відпускних, тощо.

3.17. Вносити пропозиції щодо внесення змін і доповнень в положення про оплату праці.

3.18. Звертатись до суду з заявою про захист прав працівників, представляти за бажанням працівника його інтереси в суді, звертатись до прокуратури з повідомленням про порушення законодавства, яка згідно із ст. 259 КЗпП України здійснює нагляд за дотриманням законодавства про працю.

4. ОХОРОНА ПРАЦІ

Власник зобов'язується:

4.1. При укладанні трудового договору інформувати працівника про стан умов праці на робочому місці, можливі наслідки та пільги і компенсації, які йому належать, за роботу в шкідливих умовах.

4.2. Забезпечувати здорові і безпечні умови праці.

4.3. Виконати у повному обсязі комплексні заходи по охороні праці, техніці безпеки та промсанітарії (додаток N ).

4.4. Своєчасно видавати працівникам підприємства, згідно з санітарно-гігієнічними вимогами і нормами, спецодяг, спецвзуття, інші заходи індивідуального захисту (додаток N ), молоко (додаток N).

4.5. Організувати проведення періодичних медичних оглядів працівників.

4.6. Проводити щорічне навчання і атестацію працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою (додаток N).

4.7. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та спеціалістами вимог Закону України "Про охорону праці, нормативних актів, технологічних процесів, графіків ремонту устаткування та вентиляції. Профспілковий представник зобов'язується:

4.8. Організувати контроль за використанням фонду охорони праці, правильним нарахуванням розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникові, своєчасним забезпеченням працюючих спецодягом, інше.

4.9. Проводити аналіз і перевірку умов праці та вносити пропозиції керівництву підприємства щодо їх поліпшення.

4.10. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та профзахворювання, і надалі виробити заходи для їх попередження.

4.11. Здійснювати контроль за станом охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії, побутових умов працівників, добиватися від власника виконання норм по охороні праці.

5. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ГАРАНТИ

5.1. Надавати працівникам, які потребують покращення житлових умов, безпроцентний кредит для ремонту чи будування житла на суму____ грн.

5.2. Надавати додаткові оплачувані відпустки працівникам у разі народження дитини або смерті члена сім'ї тривалістю ____ календарних дні.

5.3. Жінкам, що мають дітей, які вчаться в 1-4 класах, надавати додатково оплачуваний день відпочинку в перший день кожного учбового року.

5.4. Надавати матеріальну допомогу працівникам на оздоровлення у зв'язку з їх щорічною відпусткою у розмірі ____ посадового окладу.

5.5. Надавати матеріальну допомогу на придбання ліків працівникам, які знаходяться в лікарні.

5.6. Виділяти транспортні засоби працівникам для їх господарсько-побутових потреб по тарифах, погоджених з профспілковим комітетом.

5.7. У разі смерті працівника підприємству брати на себе витрати по організації похорон на суму не більше _____ грн.

5.8. Виплачувати одноразову допомогу в розмірі ____ посадового окладу працівника при виході його на пенсію.

5.9. Фінансувати за погодженням з профкомом проведення новорічного відпочинку працівників.

5.10. Власник зобов'язується своєчасно і в повному обсязі сплачувати страхові внески до персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування та інформувати працівників про суму сплачених страхових внесків.

Профспілковий представник зобов'язується:

5.11. Організувати разом з власником відпочинок дітей в літній період, а також проводити для них новорічні свята.

5.12. Інформувати трудовий колектив про наявність путівок в санаторії, пансіонати та їх розподіл.

5.13. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності.

5.14. Здійснювати контроль за своєчасним поданням роботодавцями до органів Пенсійного фонду достовірних відомостей про стаж і заробіток, страхові внески, інформуванням роботодавцями працівників про суму сплачених страхових внесків.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Власник:

6.1. Зобов'язується, з письмової згоди членів профспілки, утримувати з них через бухгалтерію профспілкові внески і своєчасно перераховувати їх виборному органу первинної профспілкової організації, надавати йому інформацію, фінансові документи щодо правильності та повноти надходження і перерахування внесків. Не допускати заборгованості з профспілкових внесків.

6.2. Власник зобов'язується створювати необхідні умови для роботи виборного органу первинної профспілкової організації.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов'язковому порядку у зв'язку зі змінами чинного законодавства та за ініціативою однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення зборами працівників і підписання сторонами.

7.2. У п'ятиденний термін після підписання колективного договору власник подає його на реєстрацію у відповідні органи і після реєстрації доводить до відома всіх працівників.

7.3. Контроль за виконанням договору здійснюють обидві сторони, які підписали його.

7.4. Сторони щорічно звітують про виконання колективного договору на зборах трудового колективу і раз у півріччя - на розширеному засіданні виборного органу первинної профспілкової організації та власника. Із звітом виступають керівники сторін, які підписали договір. Про результати інформується трудовий колектив.

Виборний орган первинної профспілкової організації для контролю за виконанням колективного договору проводить перевірки його виконання силами своїх комісій та активу, запитує у власника інформацію про хід і підсумки виконання колдоговору;

заслуховує на своїх засіданнях власника про хід виконання колективного договору.

7.5. За три місяці до закінчення дії колдоговору сторони вступають в переговори по укладанню нового договору.

7.6. Для ведення переговорів по укладанню колективного договору і підведення підсумків його виконання, а також розгляду конфліктних ситуацій і суперечностей по колективному договору утворюється двостороння комісія.

Колективний договір підписали:

Від власника

Від трудового колективу (профспілковий представник)

__________________________________

__________________________________

М.П.

Дата

М.П.

ДатаПохожие документы:

 1. Поняття, місія І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  ... дприємства формулюються і встановлюються загальнофірмові цілі. Правові основи діяльності підприємства. Підприємства ... предмета одного найменування або обмеженої кількості найменувань. -робоч ... норм і цін. Причому на малих підприємствах таке обчислення є ...
 2. Регламент адміністратора

  Регламент
  ... стять: товарний знак; найменування підприємства виробника, його місцезнаходження; найменування продукту; масу нетто ... . Категорично заборонено мити моркву малих розмірів (швидко в’яне). ... товари були видимі ( від малого до великого зверху вниз). Необх ...
 3. Конспект лекцій з елементами розв’язання практичних ситуацій для напряму підготовки „Товарознавство І торговельне підприємництво”

  Конспект
  ... наприклад, алюміній, кремній, титан завдяки малій розчинності їхніх сполук зустрі ... меланоїдиноутворенню використовують сировину з малою кількістю редукуючих цукрів. ... знака підприємства-виробника, його назва та місце знаходження, найменування товару, ...
 4. Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних орга

  Документ
  ... 5. У ліцензії зазначаються: 1) повне найменування та місцезнаходження вищого навчального закладу ... повинен містити: 1) повне найменування із зазначенням типу вищого навчального ... і парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах поєднання ...
 5. Програма економічного І соціального розвитку путильського району

  Документ
  ... йснюють діяльність 82 малих підприємства та 1395 підприємців-фізичних осіб. Протягом ... йснюють діяльність 82 малих підприємства та 1395 підприємців-фізичних осіб. ... планується проводити у 2013 році № п/п Найменування обєкта, його місцезнаходження, вид ...

Другие похожие документы..