Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Тесты'
003. В каком месте и чем проводится пункция трахеи (как альтернативного метода обеспечения поступления воздуха) в случае острой обструкции верхних дых...полностью>>
'Документ'
зачет Крошников Вадим Игоревич зачет 30 Панфилова Татьяна Евгеньевна незачет 33 Меньшикова Анастасия Романовна зачет 34 Кокорин Александр Борисович за...полностью>>
'Документ'
Рекомендации разработаны для помощи страхователям Фонда социального страхования РФ при сдаче расчетных ведомостей по Форме 4 ФСС РФ в электронном виде...полностью>>
'Документ'
ООО «Агентство подписки и продвижения «Алеф Принт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Макаровой О.А., действующей на...полностью>>

Главная > Библиографический указатель

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

х х х

Хальмгин ууһн билгтин негнь Калян Санҗ зокъялчин хаалһан 20-гч җилмүдт экләд, җирн җилин цагин хуһцанд утх зокъялын тууҗд үүлдҗ, шин цага хальмгин шүлгләнд бәәтхә, цуг хальмг утх зокъялд аһу ик тәвцән белглсн нәрн зокъялч мөн. Урн бүтәлинь кемҗәлхлә, 20-30-гч, 50-60-гч, 70-80-гч җилмудин шүлглән гидг һурвн әңгәр баглҗ болхмн.

Зокъялчин түрүн ишкдлән Калян Санҗ Ленинд нерәдсн шүлгәр экләд, насни туршт эн седвиг көндәһәд, босхад, Ленинә дүриг урн билгтән эркн дүр болһҗ, кесг соньн зокъялмуд нәәрүлсмн, хальмгин утх зокъялд “Хальмгин Лениниана” гидг төриг түрүн босхсн шүлгч мөн, үлгүрнь: 1924-1929-гч җилмүдт болн һучдгч җилмүдт “Ленин”, “Соңстн”, “Бамб цецг”, “Амргтан”, “Хальмг баһчудт” (“Баһчудт”), “Камзал – мана хортн”, “Элст – хотл балһсн”, “Хуучан хайтн” (“Октябрин үүдәсн бичг”), “Дән манд керго” болн нань чигн шүлгүднь “Таңһчин зәңг”, “Улан хальмг”, “Улан баһчуд” гидг газетст барлгдсмн. 50-80-гч җилмудт Ленинә седвд зөрүлгдсн “Хөрн хойрин частр”, “Келҗ кенләрн дүңцүлхүв”, “Ленинә дуудврин салдсв”, “Ленин мөңкртхә”, “Ленин маниг дуудла”, “Мел Ильичин келсәр”, “Дутг болҗасн күн”, “Болд Ленинә дуудвр” гидг шүлгүд, поэмс, дегтрмүд барлгдла.

Эн 20-30-гч җилмүдт бичсн зокъялмуднь түрүн хураңһу дегтрт тохрҗ, барас һарч ирлә: “Баатр улан һәрднр” (1931), “Стихсән социализм делдллһнд” (1932), “Һурвн поэм” (1934).

Әрәсән орн нутгт Аһу ик Октябрин хүвсхл (революц) диилвр бәрәд, Советин йосн тогтад, батрад, хальмг теегт түүнә нилчнь тусад, хальмг улсын әмдрлд эн шин йосн ямаран соньн хүврлт үүдәсиг эврә нүдәрн үзәд, чикәрн соңсад, һарарн күцәһәд, Калян Санҗ шин цагиг, йосыг, әмдрлиг, бәәдлиг седкләрн тосч авад, шин цагин дууч болҗ, магтҗ дуулад, шүлгүд нәәрүлдг урн зокъялч болсмн.

Түрүн поэмнь – эпическ янзтаһар тогтагдсн “Баатр улан һәрднр” – 1929 җилд барас һарч ирәд, умшачин седклиг байрлулсмн. Поэмин һол седвнь – хальмг улс гражданск дәәнд “маля даахарн” орлцад, Улана йосан харсад, цаһачудла дәәлдҗ йовсн ик чинртә седвиг төрҗ йовх хальмг шүлгләнд түрүн сергәҗ босхсн урн зокъялын негнь болна. “Калян Санҗин ухан-зүркнд Улан Цергин туурсн йовдл хадгдҗ орсн учрар эн поэмдән улан цергчнрин дүр ик гүн эңкр седклтәһәр, омг, зөрмгинь, олн әмтнә төлә әмән әрвлл уга ноолда кеҗәсн йовдлынь ик патриотическ пафостаһар поэмдән тодлна” (Мацга Иван).

30-гч җилмүдт хальмг улс Коммуна партин һардвртаһар олн әмтнә мал-герин делгрлтин шин социалистическ хаалһ – делгү коллективизац болн үүнәс иштә күүнә шим-шүүс эдлдг сүл класс – кулакудыг уга келһнд, социализм тосхлһна тавн җилә зураг дөрвн җилд күцәхд, делгү ик эрдмин революц кехд орсмн. Эн цагт колхозин җисән күч авч өссн, делгрсн бәәдлд Калян Санҗ гүҗрҗ орлцад, зокъялмудан нәәрүлсмн.

Харңһуһин хар шивәг холюлх, колхозин өргн аһуд көдлмшин чинр делгрүлх седвтә шүлгүдәснь дурдхла, “Колхоз Коминтерн”, “Гүҗрәч Дорҗ” (“Дорҗ – гүҗрәч”), “Колхозин дун”, “Колхозин һалзн мөрн”, “Социализм делдгч баатрмудт” гидг зокъялмуд сергәҗ болна.

Урн билгин хаалһдан орх цагтан, хуучн бәәдлин хамхрлтд болн шин цагин үүлдврмүдт шунмһаһар орлцад, “үгинь – чивхәр, удхинь – нигтәр ухани эдлвр белдҗ” авад, “үг болһниг янзлулад, чикни хуҗрт суулһад”, баахн наста шүлгч тер хөрдгч җилмүдт андһарлад, шүлгчин күчр күнд үүлд билгән белглсмн.

Эн 30-гч җилмүдт хальмг улс шин цагин бәәдлән шинәр йилһҗ, шинҗлҗ хәләнә, социализм тосхлһна шин девсңд күрх уха-сана зүүҗ шунҗ йовсмн. Шүлгч, бичәч болһн өдр бүрин бәәдлин үзмҗтә йовдлар үлгүр авч, эврәннь әрүн үгәрн “революционн үндстәһәр” дүрслҗ, олна седклд байр-бахмҗ төрүләд, уралан дуудгч седв босхад церглдг бәәсмн. Цагин неквриг, цагин бәәдлиг сән шинҗтәһәр урн үгд буулһдг арһта, сонр чиктә, хурц нүдтә, мергн билгтә Калян Санҗ 1932-гч җилд “Бригадир” гидг поэмән барлсмн. Эн поэмин һол үүл-йовдл – шин цага хальмг улсин ухан-серлнь, күчн-чидлнь, сүзгнь улм-улм батрсн цагин ишкдл, энтн шин цага әмдрлин әмтнә үүлдвр. Поэмин һол баатрнь – Өләҗин Шуурһч – социалистическ шин цага күн, тегәдчн “эн поэмиг шин советск цага теегин җирһлин туск байрин дун гиҗ нерәдҗ болхмн. Эн поэм эпическ болн лирическ булгта. Тер учрар әмтнә йовдл үзүллһн чигн, шүлгчин гүн болн сәәхн ухан-седкл чигн, поэмин төрә күцлиг гүүтхәҗ, күүнә сүрә өргҗ, седкл уха эзлнә. Шүлгч Советин хальмг әмтнә ухан-серлд, көдлмшт тиикәрә үүдҗәсн шин авц-бәрциг ивтркә шинҗтәһәр тодлна. Җирһлиг үнн һолтаһар, чикәр болн гүн шинҗтәһәр үзүллһн, олн әмтиг ке җирһлүр зүткүлҗ, тернь лавта күцхин уха орулҗ бичлһн шүлгчин билгтә бичлһнәс һарна. Эн йовдл социалистическ реализмин үндстә йовдл” (Мацга Иван).

Барас һарм цацу, поэм Хальмг Республикд колхоз болһнд умшгдҗ, олнд оошагдсн үүдәвр болсмн. Тер цагас авн, Калян Санҗиг хальмг бичәчнрин бригадир гиҗ нерәдсн болдг.

Калян Санҗин урн билгләнд 50-гч җилмүдин эцүс йир ик темдгтә, чинртә болв: хальмг һазртан хәрҗ ирлһн, күчәр салһгдсн утх зокъялдан орад, байрин дууһан умшачдан күргҗ медүллһн – цуг эн тоот шүлгчиг шинәс төрәсн болҗ медгднә. Хальмг Республик ниргҗәсн цаг: 1959-гч җилд Әрәсәд эврә дурарн орҗ ирснә 350 җилин өөниг темдлгллһн. Элст балһсна “Дружба” паркин зуни театрт тер өөнин ик байриг Калян Санҗ секв гихлә, худл уга: ке сәәхн хальмг бүшмүд өмссн шүлгч сцен деер һарч ирәд, “Җаңһриг” айслулад дуулсыг күн мартад уга болх.

Тер 1959-гч җилин түрүн сармудт Калян Санҗин “Шүлгүд болн поэмс” гиҗ нерәдгдсн хураңһу Хальмг АССР-ин дегтр һарһач барлла. Бүкл хөр һар җилин цагт нег чигн шүлгнь эс барлгдсн түүрвәчин байриг үгәр медүлҗ болхий? Нег үлү, эн хураңһу дегтрин һадр деернь “Әрәсәлә 350 җил хамдан” гидг темдг дарсн тииз мет цагин селгән болсна герч болҗ харгдна. “…Эн дегтрт Хальмг таңһчин Советин цагин өслт, хүврлт ахрар товчлгдҗ, урн үгәр келгдснь эрән дундын наста, эсклә түүнәс медәтә умшачнрт, үзҗ-медҗ йовсн улст мел ил болх, тегәд чигн эн бичкн дегтр ик тууҗин үнн герч мет болна.

Революцин нилчәр таңһчин хуучн бәәдл оруһин уснд урсч хамхрад, нүүҗ, уга болсн мет оңдархла, терүнә ормд шин йосн, шин авъяс, шин җисән тогтснла зергләд, шүлгчин бийнь дахн өсч, тер хуучн бәәдлин хамхрлтд болн шин цагин үүлдврмүдт урмдта кевәр орлцҗ йовсынь эн дегтр илдкнә. Амрар келхлә, хураңһуд хөрдгч җилмүдәс авн, хальмг теегин хүврлт үзүлгднә” (Кичгә Төлә).

Мөн хураңһун хөөн Калян Санҗин шүлгләниг барас һарсн дегтрмүдәрнь медүлхлә, зөвәр эләд орм керглгдх, тегәд чигн тер дегтрмүдәс зәрминь сергәһәд заахла, иим: “Цаган Нуурын көвәд” (1962) – очерксин үчүкн хураңһу, “Теегтән нерәдсн частр” (1963), “Дурн бәәхлә” (1965), “Өрүн маңһар” (1966), “Суңһсн шүлгүд болн поэмс” (1968), “Мел Ильичин келсәр” (1969), “Дутг болҗасн күн” (1972), “Суңһсн шүлгүд, поэмс” (1974), “Далад – дусал немр” (1975), “Кү мартхмн биш” (1977), “Тамара” (1979), “һурвн ботьта үүдәврмүдин хураңһу” (1980-1981), “Герлтә хаалһар. Лениниана” (1984).

Далдгч җилмүдин зокъялмуд дотрас Калян Санҗин “Хальмг келн” гидг шүлгиг онцрулх кергтә. Улан залатнрин уул келнә седвиг сүл әмсхл күртлән чееждән хадһлад, күцәхәр зүткҗ йовснь ил. Экнь заясн келнь түүрвәчд – өлсхднь – теҗәл, өвдхднь эмч болад, хату-мет цагт булын девскр, ицгтә-итклтә нөкр-нәәҗ, түшг-тулг болҗ, омг-бахмҗинь өөдлүләд, күчн-арһинь хатуҗлад бәрдг бәрмт мөн. Эн гүн утхта, нәрн шинҗтә, айлун келтә, асрхсн сәәхн айста, үйерльг усрхлта шүлг экин келнә частр болсн деерән, маш кетркә билгтә мана ууһн ирү нәәрүлгчин хөөтк үйнртән үлдәсн герәсн болҗ медгднә.

Әмдрлин сүүлңк җилмүдт Калян Санҗ соньн җигтә эпическ үүдәврмүд тогтасмн, энүнә поэмснь утхарн төгссн, онц-онц төр хаһлсн ик-ик зокъялмуд мөн. Эднә нердинь сергәхлә, үүдәврмүдин төр-седвнь тодрхаһар илдкгднә: “Баатр улан һәрднр”, “Бригадир”, “Анҗлан Церн”, Дутг болҗасн күн”, “Күмни кишгин программ”, “Теегтән нерәдсн частр”, “Тамара”, “Серлт”, “Өрүн маңһар”, “Дурн бәәхлә”, “Ишкә Деевртин нутг”, “БАМ”, “Нерн недр хойр”, “Коммунист күн”, “Күн болх… комсомоласн”, “Усн”, “Салькн санан хойр”, “Кү мартхмн биш”, “һурвн төрлт”.

Эднәснь “Ишкә Деевртин нутг”, “һурвн төрлт” гидг поэмснь йир соньн, умшачд цәәлһгдәд уга деерән, икл “нууцта”, нәрн шинҗтә урн зокъялмуд мөн. Нег чигн хальмгин зокъялч босхад уга берк седв көндәҗ, Калян Санҗ хальмг улсын кезәңк өвкнрин тууҗин халхсар дамжулад, эндрин хальмг улсын сойлын туск ик күр тәвсн бәәнә. Поэмсин багтаврнь – медрлин булг.

“Ишкә Деевртин нутг” гидг поэмин халх болһнь бүкл тууҗ, зуг тууҗин цәәлһвр уга, эндр медгддго, мартгдсн, цагтан һәәлгдсн йор-йодх, авц-бәрц, үндсни заңшал, ахрар келхлә, иим олн зүсн седв зокъялын аһулһиг дүүргнә. “Ишкә Деевртин нутг” гидг зокъялд дүрслгдсн нутгин тууҗинь, бәәдлинь ахрар цәәлһҗ болхш: “кемлҗ – шүдн даашго, келҗ – медүлҗ болшго”, “цоксар – хамхлҗ болшго, цоолсар – цумрҗ өгшго” хату йоста, зокалта деедсин нутг мөн.

“Күн кедү төрдви?… Кедү дәкч үкдви?” – гисн сурврмуд Калян Санҗин “Һурвн төрлт” гидг поэмд тәвдгднә. Энтн шуд сурвр биш, гүн ухана (философийин) үзл-санан. “Һуч шаху үкләв… Һурв саамнад төрләв” гисн үгмүдинь аҗглхла, бийиннь намтрас орулсн йовдлмуд чигн бәәхнь маһд уга.

Калян Санҗ – хуучн үйин бәәдлиг, заңшалыг дегд ивтркәһәр меддг, хальмгин үндсни эрдм, сойл хадһлач билгтн, алдршсн шүлгч, тер цаг үзүлҗ нәәрүлсн хамгнь (хуучн тууҗ, этнографин халхар ном болҗ тоолгдхмн) тегәд чигн зокъял болһнаннь мөр болвас урн билгин зөөр гиҗ үнлгднә. Зуг тиигҗ санхла, күцц чигн биш, чик-зөвтә чигн биш, билгтин шүлглән “нууцан” илдкәд уга, бүклдән хәләгдҗ, кенд чигн медгдәд уга боллта.

Ашлад, ахрар келхлә, Калян Санҗ цагасн давсн, һатлсн билгтн: бийнь әмд бәәсн цагтан иләр келдг, медүлдг зөв терүнд уга бәәҗ – йосн хату…

“Амарн биш – арһарн аавасн давҗ үзич” – күңкл билгтнә эн сурһмҗ үлгүр кенд болвчн сүв-селвг мет туста болх. Керг - үүләрн, арһарн, күцәсәрн бардмнл уга, икрхл уга, улм икәр күцәхәр, олндан ач-тусан күргхәр зүткҗ йовснь ил. Тегәд чигн кетрке билгтин шүлгүдинь умшад, таньлдад, шинәс, дәкн-дәкнәс ухаһан гүүлгәд, идәнднь күрх седкл зүүҗ, Калян Санҗин урн билгин өвд орхла, уул хальмгин седклд өөрдхнь маһд уга

БАДМИН АНДРА,

Хальмгин ик сурһулин проф.,

Әрәсән бичәчнрин ниицәнә гешүн.

ИСПЫТАННОЕ ЖИЗНЬЮ

Народный поэт Калмыкии Санджи Каляевич Каляев родился 2 января 1905 году в поселке Цаган-Нур Малодербетовского улуса. Его дед, Мууша-зәәсң принадлежал к роду Талтаевых, владельцев Цаган-Нурского аймака. По словам земляков, мать Мууша была старшей сестрой Бааза Бакши (Бааза Менкеджуева). Отец С. Каляева рано умер, и братьев Лиджи и Санджи воспитывала мать – Байн-Джиргал, дочь богатого скотопромышленника Лиджи Базырова. Она получила хорошее домашнее образование в буддийских традициях. Владея ойратской письменностью, она знала историю, литературу, играла на музыкальных инструментах. Старший брат Лиджи, получивший образование и преподававший в Цаган-Нурской школе в начале ХХ века, в 1937 г., как сын зайсанга был арестован и расстрелян. Санджи ожидала такая же участь. Но ему, впитавшему культуру народа через любовь своей матери к родной словесности, к музыке, земле, суждено было пронести ее через долгую и трудную жизнь.

Юноша стоял на пороге новой жизни, которая диктовала свои условия. В 1920 г., в составе первой группы молодежи, он отправился на учебу в Астрахань. С 1922 г. он учится в Калмыцком педагогическом техникуме. Здесь он начинает писать стихи. После окончания техникума в 1926 г., он возвращается на родину и начинает учить детей тому, что знал, и узнал за годы учебы. Стихи молодого поэта были замечены Н. Манджиевым, который сказал: “Этот учитель из Цаган-Нура еще покажет себя! Вот увидите!”. Этот факт сыграл решающую роль в дальнейшей судьбе Санджи Каляева. Его планам о поступлении в Донской государственный университет на медицинский факультет так и не дано было осуществиться. Хотя в течение всей жизни он не терял интереса к медицине, увлекаясь степными травами, калмыцким массажем, калмыцкими целебными водами. Эти знания помогли ему в лагере. Они помогли ему стать лекпомом в лагерной больнице, где он спасал угасающие жизни братьев по неволе.

Преподавание в школе, таким образом, осталось позади, а впереди была учеба на литературно-лингвистическом отделении Саратовского педагогического университета им. Н. Чернышевского. Открытой здесь кафедрой калмыцкого языка и литературы руководил профессор Б. К. Пашков, известный и уважаемый человек в Калмыкии. Благодаря С. К. Каляеву, студенты не были так оторваны от своей родины. Они принимали живое участие в культурной жизни своей родины.

В движении по ликвидации неграмотности или Культурном походе студенты принимали самое активное участие. С. Каляев со съемочной группой Нижне-Волжского отделения “Союзкино” занимался в Калмыкии съемками фильма “Шин бәәдл” (“Новая жизнь”).

В студенческие годы начинает участвовать в создании первых учебников. Он пишет “Методику преподавания в школах малограмотных”, “Самоучитель латинизации”. В 1931 г. он редактирует журнал “По заветам Ленина”, выходящий в Саратове на калмыцком языке. Это был основной орган методической помощи в образовании. Санджи Каляев и Бата Бадмаев вместе с профессором Б. К. Пашковым работают над учебниками по калмыцкой грамматике, которые были изданы в 1932 г. Параллельно с учебой он начинает преподавать родной язык на кафедре калмыцкого языка Саратовского педагогического института (бывший университет). Его дипломной работой была “Грамматика калмыцкого языка для начальной школы”. В 1934 г., учась в аспирантуре, он составляет “Хрестоматию для чтения” и другие учебные пособия.

В это же время он, как все студенты калмыки, увлекается театром и принимает активное участие в работе самодеятельного театра. Для театра им была написана пьеса “Улан сар”, которая затем выросла в грандиозное представление, вошедшее в историю культуры. Оно было показано в Москве, Саратове, Астрахани. Все эти годы он продолжает писать стихи, которые публикуются в газетах с 1925 г. Они отражают характер времени – напористый, агитационный, который, несомненно, был вызван ритмом его работы. Первая его книга “Баатр улан һәәрднр” вышла в свет в 1931 г. Но настоящая творческая зрелость и известность пришли к нему с поэмой “Бригадир” (1933). Это произведение было у всех на устах. Новая форма стиха, которая притягивала молодого поэта, что особенно заметно в стихотворении “Поэт” (1925), в поэме “Бригадир” стала органичной. Пластика калмыцкого языка в ритме “лестницы” Маяковского приняла остро изобразительный эффект. Это был новый стиль, новые образы, новые идеи. Произведение это не случайно получило всенародное признание. С. Каляев сумел поднять калмыцкий язык на уровень современности. Новое время получило адекватное выражение в слове, благодаря таланту художника.

В 1934 г. С. Каляев работает в педагогическом институте в Астрахани, куда была переведена кафедра калмыцкого языка и литературы. Он читает курсы “Современного калмыцкого языка” и “Истории калмыцкого языка”.

Его курс “Современной калмыцкой литературы” был первым опытом изложения развития современной литературы Калмыкии. Но научную работу ему пришлось отложить. Постановлением Калмыцкого отделения ВКП (б) от 28.06.34 г. его освобождают от аспирантуры в связи с “посылкой его на творческие работы по линии Союза советских писателей”. В Москве в августе того же года состоялся Первый Всесоюзный Съезд писателей, на который официально были приглашены: И. Бадмаев, С. Каляев, К. Эрендженов. Здесь у делегации калмыцких писателей состоялась знаменательная встреча с А. М. Горьким, оставившая заметный след в судьбе калмыцкой культуры.

В 1934 году ему поручают организацию работы Калмыцкого техникума искусств, который потом он возглавляет как директор. При нем был подготовлен первый выпуск калмыцких актеров, которые составили труппу национального театра. Открытие Первого национального театра состоялось в 1936 г. В репертуаре театра были пьесы Мольера “Лекарь поневоле”, Лопе де Вега “Овечий источник”, Д. Фурманова “Мятеж”, которые Санджи Каляев перевел на калмыцкий язык.

В мае 1935 г. Элисте собирается Первый съезд писателей Калмыкии. На нем С.Каляев выступает с докладом “Об устном народном творчестве”. В нем он говорит об эпосе “Джангар”, дает ряд новых фольклорных материалов. Как отметил профессор Б. К. Пашков, С. Каляева надо признать “лучшим знатоком фольклора”. После съезда руководство Калмыкии принимает решение о переводе эпоса “Джангар” на русский язык. Перевод был поручен Б. Басангову и С. Каляеву. В 1935-1936 гг. С. Каляев занимается поэтическим переводом эпоса и в следующем году сдает несколько глав в Гослитиздат.

Однако вновь все его планы смешало время. В сентябре 1937 г. его жизнь в очередной раз круто меняет свое направление. Его обвиняют в причастности к буржуазно-националистической, контрреволюционной организации. Пытаются растоптать человеческое достоинство. После ареста и восьми месяцев изощренных допросов и пыток, его приговаривают к 8-ми годам лишения свободы. Отбывал он этот срок в исправительно-трудовых лагерях Колымы и Тайшета.

При жизни он не мог рассказать о наболевшем и пережитом. Лишь после смерти поэта были открыты трагические страницы истории, которые раскрывались в лицах, событиях. Вдова поэта М. Т. Каляева решила опубликовать этот материал, который появился в журнале “Теегин герл” 2000, № 1-2, на русском языке.

В феврале 1943 г. он был освобожден и отправлен в Казахстан, где его снова ставят на дополнительный учет в НКВД уже как спецпереселенца.

До 1950 г. он работал в колхозе им. Энгельса Иллийского района Алма-Атинской области в качестве сторожа, конюха, учетчика. С 1950-1957 гг., после того, как ему удается предъявить документы об образовании, ему разрешают преподавать в школе. О заслуженном уважении и авторитете в ссылке свидетельствует награждение его медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”.

На родину С. Каляев возвращается в 1957 г. Его направляют работать сначала заместителем редактора областной газеты “Хальмг үнн”. Затем он переходит в восстановленный Калмыцкий научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и работает здесь в должности старшего научного сотрудника.

В 1958-1959 гг. он подготовил “Антологию калмыцкой поэзии” с древнейших времен, для которой впервые записал фрагмент калмыцкого варианта “Гэсэра”, новый вариант главы “Джангара”, переложил со старокалмыцкого на современную графику произведение Боован Бадмы “Чикнә хуҗр”, но по идеологическим соображениям не все, отобранные им произведения, вошли в окончательный текст.

В 1959 г. вышел в свет первый послевоенный сборник его произведений на русском языке “С тобой, Россия”. Небольшая философская поэма “Рождение” по внутреннему настрою перекликается с его ранней поэмой “Бригадир”. В ней также развернута мысль о могуществе человека, о силе его духа. Но в ней уже чувствуется влияние иного видения, иного способа восприятия действительности, которые нашли отражение в изобразительной системе произведения. Она стала предметнее. Вообще, что касается переводов на русский язык его поэзии, то общим местом стало признание в невозможности адекватной передачи его произведений на другом языке. Причиной тому является то, что язык, как говорит ученый А. Потебня, это “глубоко различные системы приемов мышления”. Поэтическое слово С. Каляева исходит из глубоко народных корней, потому “каждая мелочь языка” придает произведению “особую комбинацию элементов мысли”, которую трудно передать словами другой системы языка. Потому каляевское слово пока живет только на родном языке.

В 60-е годы он издает очерки “Цаһан Нурин көвәд” (На берегу Цаган Нура), сборник поэм “Төрскндән нерәдсн частр” (Гимн Родине), сборник стихов “Дурн бәәхлә” (Когда есть любовь), поэму “Өрүн маңhар” (Прозрение утра) и другие. В 1965 году ему присваивают звание Народного поэта Калмыкии. В 1967 г. за поэмы “Тамара” и “Орун маңhар” ему вручают Государственную премию Калмыцкой АССР им О. И. Городовикова.

В крупном жанре поэмы он исследует героический характер. Поэт заставляет вглядываться в своих героев, в их мысли, поступки, для того, чтобы понять силу конкретного человека, позволяющую ему преодолеть себя, обстоятельства, время. В преодолении человек познает себя до конца, потому что выходит за пределы невозможного.

По этой причине в поэзии С. Каляева большое место занимает Лениниана. Загадка человека преодолевающего всегда занимала его. В одной из записных книжек он отмечает калмыцкую пословицу “Дарнха уга – юмн уга”. И тут же восклицает “Как здорово! Это должно служить лозунгом дерзающим”. Далее следует “Дарнха – хәәтн”, то есть искать, а не убегать от трудностей, вот что делает человека личностью. И этот жизненный урок поэта совсем не умозрительный. Достаточно сравнить первые его произведения о Ленине с более поздними, чтобы понять дистанцию между поэтической декларацией и вниманием к жизни сильных духом людей. Это качество приобретается в противодействии, в “трудном восхождении”, которые закаляют характер и душу человека. Такие люди привлекают внимание поэта. Потому не политический или идейный ореол вождя является главным акцентом его произведений, а качество человека, умеющего упорство преодоления и умения заразить этим качеством людей.

Если взглянуть на творчество с точки зрения духовного багажа и жизненного опыта поэта, а не привычно искать в нем выражение реалий той действительности, в которой он жил, то можно раскрыть в нем много других граней. Сразу обращает на себя внимание характерная его черта.

В любом произведении можно найти обращения к картинам природы. Это тонкие, поэтичные и живописные миниатюры, которые оживляют художественное полотно его поэм. Эти лирические отступления раскрывают его настоящую музу. Именно они раскрывают тайну его творчества, философскую глубину, которая не лежит на поверхности, и которую нам еще предстоит открыть.

Поэт ушел из жизни 18 марта 1985 г. По известным причинам он не имел возможности сказать о многом, о чем болела душа. Он унес с собой много нереализованных планов. С. Каляев называл себя джангарчи, и это действительно так. Это был редкий кладезь знаний о древней культуре народа. Но он оставил свои произведения, которые еще ждут своего часа.

Его творчество еще во многом не открыто, не переведено, потому что все его загадки таятся в его языке, впитавшем дымы вольных степных костров и тонкий аромат горящей лампадки.

В нем тот “загадочный” Каляев, о котором его друг по ссылке Н. Полотай сказал: “Оптимист, веселый и честный человек, который не гнул головы своей, когда страшные беды пали на нее”.

АЛЛА САЛДУСОВА,

старший научный сотрудник КИГИ РАН,

кандидат филологических наук.Похожие документы:

 1. Справочное пособие по проблемам здоровья. М.: Корал Клаб, 2000

  Литература
  ... Ли. Молозиво: подарок природы. Справочное пособие по проблемам здоровья. – М.: ... вкладывают большие средства в научно-исследовательские работы, касающиеся здоровья ... к диабету в этих разных странах практически одинакова», -говорит д-р Барнард. 3. ...
 2. Л. А. Юдашкина Культура устной речи делового человека. Справочное пособие

  Справочник
  ... за нормами акцентологии по словарям и справочным пособиям (ж е л а т е л ь н о использовать ... соответствующий действительности, вполне практический (реалистичная цель) туристический ... , позиций и т.д.; система научных и политических взглядов; ведущая, ...
 3. Методические требования и рекомендации по педагогической практике Учебно-справочное пособие

  Реферат
  ... рекомендации по педагогической практике Учебно-справочное пособие Составители: Митрофанов К.Г., Московцева ... . Для удобства практического использования, в пособии разделены материалы, ... обязательства: МГПУ Завершить научно-методическую и профессиональную ...
 4. Математика, механика және информатика пәндерінен V республикалық студенттік ғылыми- практикалық конференция V республиканская студенческая научно-практическая к

  Документ
  ... практикалық конференция V Республиканская студенческая научно-практическая конференция по математике, механике и информатике ... – Б. 6-12. Вильнер Я.М., Ковалев Я.Т., Некрасов Б.Б. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводом. – Минск ...
 5. Учебно справочное пособие. М.: Зао "Бизнес-школа" Интел-Синтез", 1998. 238 с

  Документ
  ... Ю.В. Экзистенциальная психология. Учебно - справочное пособие. - М.: ЗАО "Бизнес- ... понимает теоретическую и практическую несостоятельность экзистенциалистского индивидуализма ... безапелляционным установкам современной научной психологии и психиатрии. ...

Другие похожие документы..