Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
С целью повышения престижа учительской профессии, выявления обучающихся, воспитанников с лидерскими качествами и их поощрения, развития у детей чувств...полностью>>
'Инструкция'
Если бы было две школы - одна с уроками русского языка, математики, чтения, пения, рисования и физкультуры, а другая - только с уроками пения, рисован...полностью>>
'Документ'
Функции генераторов: 1) обеспечивают необходимый темп работы всей системы и отдельных её частей. 2) обеспечивают формирование сигналов заданной формы ...полностью>>
'Документ'
9 «А» Тришкина Наталья 9 «А» Английский язык Блосс Элина 11 «А» Журавлева Татьяна 9 «А» Дикова Полина 10 «А» Жукова Елизавета 8 «А» Обществознание Мар...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

34. ELi, EMP või Šveitsi kodanikust pereliikme isikuandmed

Personal data of the family member who is an EU, EEA or CH citizen

Личные данные члена семьи, являющегося гражданином ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии

Perekonnanimi/ Surname/Фамилия

Eesnimi (-nimed)/First name^/H^ (имена)

Sünnikuupäev/Date of birth/Дата рождения

Kodakondsus/ Nationality/

Гражданство

Reisidokumendi või isikutunnistuse number/Number of travel document or ID card/Номер проездного документа или удостоверения личности

35. Sugulusside EL või EMP või Švetsi kodanikuga

Family relationship of an EU or EEA citizen or CH citizen

Степень родства с гражданином страны ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии

□ abikaasa/spouse/супруг(супруга) □ laps/child/ребенок □ lapselaps/grandchild/внук

ülalpeetav üleneja sugulane/'dependent ascendant/родственник по восходящей линии, находящийся на иждивении

36. Koht ja kuupäev

Place and date Место и дата

Moskva

37. Allkiri (alaealise puhul vanema õigusi teostava isiku/seadusliku eestkostja allkiri)

Signature (for minors, signature of parental authority/legal guardian)

Подпись (за несовершеннолетнего подписывает лицо, осуществляющее родительские права / права законного опекуна)

Olen teadlik, et viisa andmisest keeldumise korral viisatasu ei tagastata. I am aware that the visa fee is not refunded if the visa is refused.

Я проинформирован, что в случае отказа в предоставлении визы плата за оформление визы не возвращается.

Kohaldatakse mitmekordse viisa taotlemisel (vt väli nr 24):

Olen teadlik, et mul peab olema nõuetekohane reisi- ja tervisekindlustus esimese viibimise ajaks ja kõigiks järgmisteks külastusteks liikmesriikide territooriumile.

Applicable in case a multiple-entry visa is applied for (cf. field No 24):

I am aware of the need to have an adequate travel medical insurance for my first stay and any subsequent visits to the territory of Member States.

Применимо в случае ходатайства о многократной визе (см. поле 24):

Я проинформирован о необходимости иметь медицинскую страховку соответствующий требованием на время первого пребывания и последующих визитов на территорию стран-членов.

Ma olen teadlik alljärgnevast ning annan selleks oma nõusoleku: käesoleva taotluse vormiga nõutavate andmete kogumine ning minu pildistamine ja vajaduse korral sõrmejälgede võtmine on viisataotluse läbivaatamiseks kohustuslik. Kõik mind puudutavad isikuandmed, mis on esitatud viisataotluse vormil, ning minu sõrmejäljed ja foto edastatakse liikmesriikide asjaomastele ametiasutustele, kes neid andmeid töötlevad, et teha otsus minu viisataotluse kohta. Kõnealused andmed ja ka andmed, mis puudutavad otsust minu taotluse kohta või otsust välja antud viisa tühistamise, kehtetuks tunnistamise või pikendamise kohta, sisestatakse viisainfosüsteemi (VIS) (I) ja neid säilitatakse seal maksimaalselt viis aastat. Selle aja jooksul on teabele juurdepääs viisaküsimustega tegelevatel asutustel ja pädevatel asutustel, kes kontrollivad viisasid välispiiridel ja liikmesriikides, sisserände ja varjupaigataotlustega tegelevatel liikmesriikide ametiasutustel eesmärgiga kontrollida, kas liikmesriikide territooriumile seadusliku sisenemise ning seal viibimise ja elamise tingimused on täidetud, tuvastada isikud, kes ei täida või kes enam ei täida selliseid tingimusi, vaadata läbi varjupaigataotlusi ja võtta vastu otsused selliste läbivaatamiste eest vastutajate kohta. Teatud tingimustel on andmed kättesaadavad ka liikmesriikide määratud ametiasutustele ja Europolile terroriaktide ja teiste raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärgil. Andmete töötlemise eest vastutavad Eesti ametiasutused on Välisministeerium ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Olen teadlik sellest, et mu1 on õigus saada ükskõik millises liikmesriigis teade viisainfosüsteemi sisestatud mind puudutavate isikuandmete kohta ja selle kohta, milline liikmesriik on kõnealused andmed viisainfosüsteemi sisestanud, ning taotleda minu kohta käivate ebatäpsete andmete parandamist või ebaseaduslikult töödeldavate mind puudutavate andmete kustutamist. Minu selgelt väljendatud nõudmise korral teavitab minu taotlust läbi vaatav asutus mind sellest, kuidas ma saan kasutada oma õigust kontrollida mind puudutavaid isikuandmeid ning lasta neid parandada või need kustutada, sealhulgas sellest, millised on sellekohased õiguskaitsevahendid vastavalt asjaomase riigi õigusele. Isikuandmete kaitset käsitlevate kaebustega tegeleb Eesti Vabariigi riiklik järelvalveasutus Andmekaitse Inspektsioon (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, tel. 62 7 4135). Kinnitan, et olen esitanud õiged ja täielikud andmed. Olen teadlik, et valeandmete esitamisel lükatakse minu taotlus tagasi või tühistatakse juba antud viisa ning mind võidakse taotlust menetleva liikmesriigi õiguse kohaselt vastutusele võtta.

Juhul kui viisa antakse, kohustun lahkuma liikmesriikide territooriumilt enne viisa kehtivusaja lõppemist. Mind on teavitatud, et viisa omamine on ainult üks tingimus liikmesriikide Euroopa territooriumile sisenemiseks. Viisa andmine ei tähenda, et mul on õigus nõuda kahjutasu, kui ma ei täida määruse (EÜ) nr 562/2006 (Schengeni piirieeskirjad) artikli 5 lõike 1 asjakohaseid sätteid ja mind ei lubata seetõttu riiki. Sisenemise tingimusi kontrollitakse uuesti liikmesriikide Euroopa territooriumile sisenemisel.

I am aware of and consent to the following: the collection of the data required by this application form and the taking of my photograph and, if applicable, the taking of fingerprints, are mandatory for the examination of the visa application; and any personal data concerning me which appear on the visa application form, as well as my fingerprints and my photograph will be supplied to the relevant authorities of the Member States and processed by those authorities, for the purposes of a decision on my visa application.

Such data as well as data concerning the decision taken on my application or a decision whether to annul, revoke or extend a visa issued will be entered into, and stored in the Visa Information System (VIS) (I) for a maximum period of five years, during which it will be accessible to the visa authorities and the authorities competent for carrying out checks on visas at external borders and within the Member States, immigration and asylum authorities in the Member States for the purposes of verifying whether the conditions for the legal entry into, stay and residence on the territory of the Member States are fulfilled, of identifying persons who do not or who no longer fulfil these conditions, of examining an asylum application and of determining responsibility for such examination. Under certain conditions the data will be also available to designated authorities of the Member States and to Europol for the purpose of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences. The authorities of the Republic of Estonia responsible for processing the data are the Ministry of Foreign Affairs and the Police- and Border Guard Board. I am aware that I have the right to obtain in any of the Member States notification of the data relating to me recorded in the VIS and of the Member State which transmitted the data, and to request that data relating to me which are inaccurate be corrected and that data relating to me processed unlawfully be deleted. At my express request, the authority examining my application will inform me of the manner in which I may exercise my right to check the personal data concerning me and have them corrected or deleted, including the related remedies according to the national law of the State concerned. The national supervisory authority of the Republic of Estonia - Estonian Data Protection Inspectorate (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, tel. +372 627 4135) - will hear claims concerning the protection of personal data.

I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete. I am aware that any false statements will lead to my application being rejected or to the annulment of a visa already granted and may also render me liable to prosecution under the law of the Member State which deals with the application.

I undertake to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa, if granted. I have been informed that possession of a visa is only one of the prerequisites for entry into the European territory of the Member States. The mere fact that a visa has been granted to me does not mean that I will be entitled to compensation if I fail to comply with the relevant provisions of Article 5(1) of Regulation (EC) No 562/2006 (Schengen Borders Code) and I am therefore refused entry. The prerequisites for entry will be checked again on entry into the European territory of the Member States.

Я проинформирован и согласен с тем, что сбор данных, необходимых для данного заявления, а также мое фотографирование и, если применимо, взятие отпечатков пальцев, необходимы для рассмотрения ходатайства о визе, и что любые касающиеся меня личные данные, содержащиеся в ходатайстве, а также отпечатки моих пальцев и моя фотография будут переданы соответствующим органам стран-членов и обработаны такими органами с целью принятия решения в отношении ходатайства о предоставлении визы.

Эти данные, а также данные, касающиеся решения, принятого в отношении моего ходатайства, или решения в отношении аннулирования, отзыва или продления выданной визы, будут введены в Визовую Информационную Систему (ВИС) (I) и будут храниться там в течение пяти лет. В течение этого срока данные будут доступны органам, принимающим решения по визовым вопросам, и органам, уполномоченным проводить проверку виз на внешних границах и внутри стран-членов, миграционным органам и органам, занимающимся вопросами убежища, в странах-членах для проверки того, соблюдены ли условия законного въезда, пребывания и проживания на территории стран-членов, для установления лиц, которые не соблюдают или более не соблюдают такие условия, для рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища и для установления обязательства такого рассмотрения. При определенных условиях данные также будут доступны компетентным органам стран-членов и Европолу в целях предотвращения, выявления и расследования связанных с терроризмом и других тяжких уголовных преступлений. Органами Республики Эстонии, ответственными за обработку данных являются: Министерство Иностранных Дел, а также Департамент Полиции и Погранохраны. Я проинформирован о том, что я имею право получить уведомление о данных, записанных в ВИС в любой стране-члене, а также о передавшей данные стране-члене, и ходатайствовать о том, чтобы имеющие отношение ко мне неверные данные были исправлены, и о том, чтобы имеющие отношение ко мне и незаконно обработанные данные были удалены. По моему прямому запросу, органы рассматривающие ходатайство, должны уведомить меня о том, как именно я могу реализовать свое право на проверку касающихся меня личных данных, право в отношении их исправления или удаления, в т.ч. о средствах правовой защиты согласно внутреннему законодательству страны-члена. Претензии в отношении личных данных рассматривает Инспекция по Защите Данных Эстонии (адрес: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, tel. +372 627 4135).

Я со всей ответственностью заявляю, что все данные, представленные мной в настоящем ходатайстве, являются полными и точными. Мне известно, что сообщение ложных данных может стать причиной отказа в визе и аннулирования уже выданной визы, а также может послужить причиной судебного преследования в отношении меня в рамках законодательства страны-члена, оформляющей мое визовое ходатайство.

В случае предоставления мне визы я обязуюсь покинуть территорию страны-члена до истечения срока действия визы. Я проинформирован о том, что наличие визы является лишь одним из условий, необходимых для въезда на европейскую территорию стран-членов. Сам факт предоставления визы не дает мне права на предоставление компенсации в случае невыполнения других соответствующих условий статьи 5(1) Регламента (EC) № 562/2006 (Кодекс о Шенгенских границах), и что мне могут отказать во въезде в страну. Соответствие требованиям въезда будет еще раз проверено при въезде на европейскую территорию стран-членов.

Koht ja kuupäev

Allkiri (alaealise puhul vanema õigusi teostava isiku/seadusliku eestkostja allkiri)

Place and date

Signature (for minors, signature of parental authority/legal guardian)

Место и дата

Подпись (за несовершеннолетнего подписывает лицо, осуществляющее родительские права / права законного опекуна)Похожие документы:

 1. Анкета на получение Шенгенской Визы

  Анкета
  ... (просьба указать):       34. Personal data of the family member who is an EU, EEA or CH citizen/ Личные данные члена семьи, являющегося ... удостоверения личности:       35. Family relationship with an EU, EEA or CH citizen/ Степень родства с гражданином ...
 2. Harmonised application form (1)

  Документ
  ... )       34 Personal data of the family member who is an EU, EEA or CH citizen       Surname       First name(s)       Date of birth       Nationality       Number of travel document or ID ...
 3. The “Environment for Europe” mid-term review of the Astana Conference main outcomes: main findings of the review

  Документ
  ... the development of legislation. Greece: Greece as an EU Member State is ... the internet, with the exception of decisions containing sensitive personal data and/or ... www.eea.europa.eu/highlights/fiscal-reform-can-create-jobs Green Liberty: Most of the ...
 4. Английский язык практикум учебно-методическое пособие для студентов неязыковых специальностей

  Учебно-методическое пособие
  ... of the way they have lived or died 2. saint 2) to show that an event or occasion is ... a dying family member? give your ... of personal rights and freedoms of the citizens of the Republic of Belarus is the ultimate goal of the state. The Constitution of the ...
 5. This manual was initially prepared as a resource for public housing agencies (phas) participating in the Moving to Work (mtw) Demonstration that were transition

  Документ
  ... member who is a “person with a disability,” Family has no members who are persons with disabilities. Developing the ... description of the premises, the date the tenancy is terminated, and should be signed by the owner or an ...

Другие похожие документы..