Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Есть возможность проживания одному в комнате. Цена зависит от уровня сложности ухода за Вашим родственником....полностью>>
'Вопросы к экзамену'
Способы смещения равновесия. 8. Оксиды: классификация и свойства. 9. Основания: классификация и свойства. 10. Кислоты: классификация и свойства....полностью>>
'Документ'
О мерах, принимаемых Администрацией города Волгодонска, по пресечению розничной продажи алкогольной продукции стационарными торговыми объектами и объе...полностью>>
'Документ'
10-50 Звезда – Алмаз-Антей 13-50 Сестрорецк - Локомотив Группа «C» 1 3 В Н П Мячи О ФК Зенит U-10 Пороховчанин ЦС Калининский 11-15 ФК Зенит – ЦС Кали...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları

1) KRX keçirmiş uşağa profilaktik peyvəndləri sağaldıqdan nə qədər sonra vurmaq olar?

A) 1 aydan sonra

B) 3,5 aydan sonra

C) 2 həftədən sonra

D) 2 aydan sonra

E) 3 aydan sonra

Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004

2) Fenilketonuriyanın laborator diaqnostikasına hansı aiddir?

A) Asetona görə sınaq

B) Üçxlorlu dəmirlə sınaq

C) Qan və sidikdə kreatinfosfokinazanın təyini

D) Zülal fraksiyalarının təyini

E) Seruloplazminə görə qanın müayinəsi

Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997

3) Sadalanan simptomlardan kəllədaxili təzyiqin artmasını göstərən rentgenoloji əlamət hansıdır?

A) Göz dibində durğunluq əlamətləri

B) Kəllə tikişlərinin aralanması

C) Beyin qabığı neyrodinamikasının pozulması

D) Kalsiumun oqranizmdən xarıc olması əlaməti

E) Exoensefaloskopiyada M-exonun yerinin dəyişməsi

Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997

4) Suçiçəyi zamanı hansı halda antibiotiklər təyin olunur?

A) Ağırlaşmaların profilaktikası məqsədilə

B) Ensefalit zamanı

C) Təyin olunmur

D) Ağır forma zamanı

E) İrinli ağırlaşmalar zamanı

Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Медицина» . Москва. 2004

5) 4 yaşlı uşaqda baxış zamanı bütün limfa qruplarında çoxsaylı böyümüş, yumşaq, ağrısız, hərəkətli limfa düyünləri əllənir. Uşaq bir qədər pastozdur, dəri örtükləri avazımışdır, əzələ tonusu zəif inkişaf etmişdir, bədən kütləsi yaşına görə çoxdur. Qanın ümumi analizində limfositoz və monositoz qeyd olunur.Başqa orqan və sistemlərdə ciddi dəyişiliklər yoxdur. Sadalanan əlamətlər hansı xəstəliyə aiddir?

A) Limfaqranulematoz

B) Məxmərək

C) Limfatiko - hipoplastik konstitusional anomaliyası (diatez)

D) Vərəm

E) Sağlam uşaqda normal limfatik sistem

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.235

6) Hansı hallarda uşaqlarda sümüklərin uzanma prosessi pozulmur?

A) Revmatoid artriti keçirdikdə

B) Aktiv həyat tərzi olanda

C) Hormonlar qəbul etdikdə

D) Osteomielit keçirdikdə

E) Raxit keçirdikdə

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.105

7) Uşaqda sümük toxumasının intensiv inkişafı nə ilə bərabər müşahidə olunur?

A) Tez-tez sınıqlar baş verir

B) Osteoporoz baş verir

C) Hematoqen osteomielitlər mümkün olmur

D) Sümük ətrafında qan dövranının zəif olması

E) Sümük ətrafı nahiyədə intensiv qan dövranı

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.105

8) Osteosintezə mənfi təsirini göstərmiyən amil hansıdır?

A) Rasional qidalanma

B) Daxili sekresiya vəzlərinin hormon sintezi funksiyasının pozulması

C) Hipodinamiya

D) Zülalın, elektrolitlərin, mikroelementlərin defesiti

E) Daxili orqanların funksional pozğunluğu

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.109

9) Sümük sisteminin patologiyasını aşkar edən əsas müayinə hansıdır?

A) Rentgenoqrafiya

B) Elektroensefaloqrafiya

C) Xronaksimetriya

D) Qanın ümumi analizi

E) Elektromioqrafiya

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.110

10) Sinir - artretik diatezin əlamətlərinə aid olmayan hansıdır?

A) Alkaloz

B) Asidoz

C) Asetonemik qusma

D) Dizuriya

E) Oynaq ağrıları

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:A.A.Əyyubova «Uşaq xəstəlikləri», «Şərq-Qərb»2008 , səh.80

11) Konstitusiya anomaliyalarına aid olmayan forma hansıdır?

A) Allerqik (atopik)

B) Toksikoseptik

C) Sinir-artretik

D) Limfatiko-hipoplastik

E) Ekssudativ-kataral

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:A.A.Əyyubova «Uşaq xəstəlikləri», «Şərq-Qərb»2008 , səh.69

12) Ekssudativ-kataral diatezin kəskinləşməsinə nə səbəb ola bilməz?

A) Profilaktik peyvəndlər

B) Qammaqlobulinin qəbulu

C) Təbii qidalanma

D) Keçirilmiş xəstəliklər

E) Alimentar amil

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:A.A.Əyyubova «Uşaq xəstəlikləri», «Şərq-Qərb»2008 , səh.71

13) Postnatal dövrdə hipotrofiyanın əmələgəlmə səbəblərinə aid olmayan hansıdır?

A) MSS patoloqiyası

B) Təbii qidalanma

C) Malabsorbsiya sindromu

D) Endokrin sistemin patoloqiyası

E) Anadangəlmə inkişaf qüsurları

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:A.A.Əyyubova «Uşaq xəstəlikləri», «Şərq-Qərb»2008 , səh.58

14) Raxitəbənzər xəstəliklərə aid deyil:

A) Hiperfosfatemiya

B) Reyter sindromu

C) Sindrom Debre-de Toni-Fankoni

D) İdiopatik raxit

E) Birincili xondrodistrofiya

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: : Н.П.Шабалов «Детские болезни», «Питер»2002; стр.240-244

15) Postnatal spesifik profilaktika zamanı vitamin D hansı dozada verilir?

A) 750-1000 ME sutkada

B) 400-500 ME həftədə 1 dəfə

C) 400-500 ME sutkada

D) 100-200 ME həftədə 1 dəfə

E) 100-200 ME sutkada

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: : Н.П.Шабалов «Детские болезни», «Питер»2002; стр.244

16) Aşağıdakılardan hansı D vitamini-defisitli raxiti təsdiqliyən laborator müayyinə deyil?

A) P səviyyəsi qan zərdabında təyini

B) Sulkoviç sınağı

C) Qələvi fosfatazanın qanda təyini

D) Pandi sınağı

E) Ca səviyyəsi qan zərdabında təyini

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.173

17) Vitamin B6 – asılı bronxial astma hansı metabolizm pozğunluğu ilə əlaqədardır?

A) Triptofan

B) Qlisin

C) Metionin

D) Fenilalanin

E) Tirozin

Ədəbiyyat: С. Х. Хутуева «Аллерген – специфическая иммунотерапия бронхиальный астмы» 2000г.

18) Qohumlar arasında nigah nə ilə təhlükəlidir?

A) Mutasiyanın əmələ gəlməsi ilə

B) İnfeksion embriopatiyanın formalaşması ilə

C) İrsi resessiv genin yüksək rastgəlmə ehtimalı ilə

D) Sonsuzluqla

E) Uşağın vaxtından əvvəl doğulması ilə

Ədəbiyyat: Н. П. Бочков «Медицинская генетика» 1994г.

19) Humoral immunitet göstəricilərinə hansılar aiddir?

A) leykositlərin blasttransformasiya reaksiyası

B) rozetka əmələgəlmə reaksiyası

C) A, M, G, E immunoqlobulinlərin vəziyyəti

D) normal killer hüceyrələrin miqdarı (CD 16)

E) faqositozun parametrləri

Ədəbiyyat: Л. Йегера «Клиническая иммунология и аллергология» 1990г.

20) Hüceyrə immunitetinin defisiti üçün nə xarakterdir?

A) Proqnostik xoşagəlməyən xəstəliklər

B) BSJ vaksinasiyasına reaksiyanın olmaması

C) Tez-tez virus infeksiyaları

D) Göbələk xəstəlikləri

E) Tez-tez bakterial infeksiyalar

Ədəbiyyat: М. Я. Студеникина «Аллергические болезни у детей» 1998г.

21) Spesifik mühafizə faktorlarına nə aiddir?

A) Komplement sistemi

B) Anticisimlər

C) Prostoqlandinlər

D) Şişlərin nekroz faktoru

E) C-reaktiv zülalı

Ədəbiyyat: Л. Йегера «Клиническая иммунология и аллергология» 1990г.

22) İkincili immun çatışmamazlıq nə zaman tez-tez müşahidə olunur?

A) Kəskin nefritdə

B) Hemovaskulitdə

C) Pielonefrit zamanı

D) Revmatizmdə

E) Nefrotik sindromda

Ədəbiyyat: Л. Йегера «Клиническая иммунология и аллергология» 1990г.

23) Böyrəküstü vəzilər aşağıdakılardan hansını ifraz etmir?

A) Kortizon

B) Noradrenalin

C) Aldosteron

D) AKTH (adenokortikotrop hormon )

E) Androgenlər

Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. «Детские болезни» 2006г

24) Qida allergiyasını daha çox törədən tərəvəz hansıdır?

A) Xıyar

B) Yunan qabağı

C) Pomidor

D) Gül kələmi

E) Kök

Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. «Детские болезни» 2006г

25) Qida allergiyasının müalicəsində bazis hesab oluna bilən hansıdır?

A) Suprastin

B) Nalkrom

C) Stuqeron

D) Eufillin

E) Tavegil

Ədəbiyyat: М. Я. Студеникина «Аллергические болезни у детей» 1998г.

26) Ağır formalı atopik dermatiti olan uşaqların həyatlarının birinci ilində süniqidalanmanı nə ilə aparmaq məqsədəuyğundur?

A) Serumun hissəvi hidroliz olunmuş zülalı əsasında qarışıqlarla

B) Soya qarışıqları ilə

C) Turş-süd qarışıqları ilə

D) İnək südü əsasında adaptasiya olunmuş qarışıqlarla

E) Yüksək hidroliz olunmuş qarışıqlarla

Ədəbiyyat: М. Я. Студеникина «Аллергические болезни у детей» 1998г

27) Göstərilən xəstəliklərdən hansı qida allergiyasının nəticəsi deyildir?

A) Seboreyalı dermatit

B) Kvinke ödemi

C) Atopik dermatit

D) Rinit

E) Övrə

Ədəbiyyat: М. Я. Студеникина «Аллергические болезни у детей» 1998г

28) Aşağıdakılardan hansı tədbir allergik rinitlərin müalicəsində əsaslandırılıb və təhlükəsizdir?

A) İnfuzion müalicə

B) İnhalyasion kortikosteroidlər

C) Hiposensibilızasıya edici tədbirlər

D) Allergenin eliminasiyası

E) Antihistamin preparatlar

Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. «Детские болезни» 2006г

29) Böyrəküstü vəzin qabıq maddəsi hansını ifraz etmir?

A) Hidrokortizon

B) Kortizol

C) Aldrosteron

D) Androqenlər

E) Noradrenalin

Ədəbiyyat: А.В.Мазурин. И.М.Воронцов Пропедевтика детских болезней. «Медицина», Москва, 1985. с.288

30) Yalançı allergik reaksiya aşağıdakı bir faktordan başqa digərləri hesabına əmələ gəlir. Bu faktor hansıdır?

A) Dərman preparatları

B) P substansiyası

C) C5a, C3 a, anafilatoksinləri

D) Fiziki faktorlar

E) Atopik anticisimlər

Ədəbiyyat: И.М.Воронцев, О.А.Маталыгина. Болезни, связанные с пищевой сенсибилизацией у детей. «Медицина», Ленинград, 1986. с.47

31) I tip allergik reaksiyaların diaqnozu üçün aşağıdakı göstəricilər daha çox əhəmiyyət kəsb edir:

A) Sidikdə histaminin miqdarının yüksəlməsi

B) T-supressorların yüksək səviyyəsi

C) Dövr edən immun komplekslərin yüksək səviyyəsi

D) Qan zərdabında İgE-nin artması

E) Qanda eozinofiliya

Ədəbiyyat: А.М. Потемкина. Диагностика и лечение аллергических заболеваний у детей. «Издательство Казанского Университета», Казань, 1990. с. 5

32) Yalançı allergik reaksiya üçün daha xarakterdir:

A) İmmunoloji mərhələnin olmamağı

B) Yerli eozinofiliya

C) «Səbəbkar» antigenə qarşı dərinin müsbət sınağı

D) Antigenlə təkrar kontakt zamanı reaksiyanın güclənməsi

E) İgE-nin yüksək səviyyəsi

Ədəbiyyat: И.М.Воронцев, О.А.Маталыгина. Болезни связанные с пищевой сенсибилизацией у детей. «Медицина», Ленинград, 1986. с.47

33) Yenidoğulmuşlarda laxtalanma faktorunun aşağı olması onları qoruyur:

A) trombositlərin miqdarının azalmasından

B) arterial təzyiqin yüksəlməsindən

C) trombozdan

D) hemoqlobinin səviyyəsinin azalmasından

E) emboliyadan

Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.

34) Hansı yaş dövründə uşaqlarda İgG miqdarı aşağıdır?

A) 9-12 ay

B) 12-15 ay

C) 0-3 ay

D) 3-6 ay

E) 6-9 ay

Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.

35) Qan zərdabında IgA-n səviyyəsi uşaqlarda böyüklərinkinə çatır:

A) 4-5 yaşda

B) 5-6 yaşda

C) 8-10 yaşda

D) 10-12 yaşda

E) 6-7 yaşda

Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.

36) Qan zərdabında İgM-in səviyyəsi uşaqlarda böyüklərinkinə çatır:

A) 7-8 yaşda

B) 6-7 yaşda

C) 8-10 yaşda

D) 4-5 yaşda

E) 5-6 yaşda

Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.

37) Anadan dölə transplasentar verilən lg hansıdır?

A) A

B) G və E

C) G

D) M

E) A və M

Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.

38) Limfositopoezin mərkəzi üzvünə hansı aiddir?

A) sümük iliyi

B) dalaq

C) böyrəküstü vəzi

D) limfa vəziləri

E) qaraciyər

Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.

39) İnterferon müdafiə sistemində hansı xüsusiyyəti ilə iştirak edir?

A) immun kompleksin formalaşmasında

B) bakteriya əleyhinə, əgər bakteriyalar hüceyrə kənarında lokalizasiya olarsa

C) virus əleyhinə

D) toksin əleyhinə

E) virus və toksin əleyhinə

Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.

40) Orqanizmin qeyri-spesifik müdafiə faktorlarına aiddir:

1. laktoferin

2. T limfositlər

3. neytrofillər

4. limfokain

5. B limfositlər

A) 1, 3

B) 1, 4

C) 3, 5

D) 2, 5

E) 2, 4

Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.

41) Orqanizmin qeyri-spesifik müdafiə faktorlarına aiddir:

1. faqositoz

2. T limfositlər

3. monositlər

4. limfokain

5. B limfositlər

A) 3, 5

B) 2, 4

C) 2, 5

D) 1, 4

E) 1, 3

Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.

42) Orqanizmin qeyri-spesifik müdafiə faktorlarına aiddir:

1. interferon

2. T limfositlər

3. lizosim

4. limfokain

5. B limfositlər

A) 2, 5

B) 1, 4

C) 3, 5

D) 2, 4

E) 1, 3

Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.

43) Çəngələbənzər vəzin yaşla bağlı fizioloji involyusiyası nə vaxt başlayır?

A) 3 yaşdan

B) 14 yaşdan

C) 10 yaşdan

D) 6 yaşdan

E) 1 yaşdan

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.95

44) Timusun hipoplaziyası hansı patologiya zamanı rast gəlinir?

A) Viskot - Oldriç sindromu

B) Miasteniya

C) Addison xəstəliyində

D) Hipertireoz

E) Timoma

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.98

45) Çəngələbənzər vəzin hiperplaziyası nə zaman müşahidə edilir?

A) Lui - Bar sindromunda

B) Viskot - Oldriç sindromunda

C) Edvards sindromunda

D) Hipokortisizimdə

E) Daun xəstəliyində

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.98

46) Dalağın funksiyalarına aid olmayan hansıdır?

A) Eritropoez

B) Zülal, dəmir, piqment mübadiləsində iştirak edir

C) Limfopoez

D) İg sintezi

E) Zədələnmiş qan hüceyrələri və yad cisimlər üçün mexaniki və bioloji baryer

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.98

47) Dalağın böyüməsi hansı xəstəliyə xas deyil?

A) Dəmirdefesitli anemiya

B) Sepsis

C) Kəskin hepatit

D) Vərəm

E) Hemolitik anemiya

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.100

48) Limfatik düyünlərin struktur və funksional differensiasiyası nə vaxt tamamlanır?

A) 12-13 yaşda

B) 7-8 yaşda

C) 5-6 yaşda

D) 1-3 yaşda

E) 1 ayında

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.101

49) 1-3 yaşlı uşaqlarda limfa düyünlərin morfofunksional yetişməməzliyi nəyə səbəb ola bilər?

A) Limfadenitlər

B) İltihabi prosessin generalizasiyası, sepsis

C) Mikroorqanizimlərin zərəsizləşdirilməsi

D) Limfa düyünlərin kazeoz reaksiyası

E) Limfa düyünlərin irinli reaksiyası

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.101

50) Hansı bətndaxili infeksiya üçün baş beyində kalsifikatların olması xarakterikdir?

A) İİV-infeksiya

B) Toksoplazmoz

C) Xlamidioz

D) B-hepatiti

E) Listerioz

Ədəbiyyat: Цинзерлинг В.А. Перинатальные инфекции. С.-Петербург, 2002.

51) Aşağıdakılardan hansı birinci dərəcəli serebral işemiya əlamətinə aiddir?

A) Böyük əmgəyin şişkinliyi

B) Qıcolma

C) Oyanıqlıq sindromu

D) Qreffe simptomu

E) Koma

Ədəbiyyat: Барашнев Ю. И. «Перинатальная неврология» M. 2001г.

52) Uşaqlarda əzələlərin hipertrofiyası hansı xəstəliklərdə müşahidə olunur?

A) Proqressiv əzələ distrofiyası

B) Artritlər

C) Nevritlər

D) Tomsen miotoniyası

E) Poliomielit

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.111

53) Yenidoğulmuşda əzələ hipotoniyasının əlaməti hansıdır?

A) Opistotonus vəziyyəti

B) “Caynaqlı pəncə” simptomu

C) Ətraflar açılmış vəziyyətdə olur

D) Əllərdə atetoz

E) Barmaqların yumruğa yığılması

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.111

54) Əzələ sistemini müayyinə edən üsullara hansı aid deyil?

A) Biopsiya

B) Elektromioqrafiya

C) Neyrosonoqrafiya

D) Xronaksimetriya

E) USM

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.111

55) Uzunmüddət qıcolma əleyhinə müalicə alan (Fenobarbital,difenin) uşaqlarda hansı xəstəliyin yaranma ehtimalı daha çoxdur?

A) Hipervitaminoz D

B) Tonzillit

C) Raxit

D) Pankreatit

E) Revmatik qızdırma

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:A.A.Əyyubova «Uşaq xəstəlikləri», «Şərq-Qərb»2008 , səh.46

56) Kraniostenozda əsas nevroloji əlamət hansıdır?

A) Miotoniya

B) Hidrofobiya

C) Anoreksiya

D) Kəllədaxili hipertenziya

E) Kəllədaxili hipotenziya

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ç.Quliyev «Uşaq cərrahlığı », Bakı 2008, s.193; Е.И.Гусев «Неврологические симптомы,синдромы,симптомокомплексы и болезни», Москва «Медицина» 1999, стр.2 3 2-234

57) Yenidoğulmuşda serebral hemodinamikanın əlavə rezerv imkanlarına nə şərait yaradır?

A) Sinir sisteminin morfofunksional yetişməməyi

B) Uşağın çox vaxt yuxuda olması

C) Damar sistemin çox zəif inkişaf etməsi

D) Böyük əmgəyin bağlanmaması

E) Ekstra və intrakranial damar anastamozları

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.175

58) Aşağıdakılardan hansı səthi dəri reflekslərinə aid deyil?

A) Sarğı

B) Qarın

C) Kremaster

D) Vətər

E) Anal

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.178

59) Onurğa - beyin sinirlərinin mielinizasiya prosessi hansı yaşda tamamlanır?

A) 1 ay

B) 5 yaş

C) 3 ay

D) 3 yaş

E) 1 yaş

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.176

60) Baş beyinin hüceyrə strukturu hansı yaşda tam formalaşır?

A) 3 yaşda

B) 8 - 12 yaşda

C) 1 yaşda

D) 6 yaşda

E) 16 yaşda

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.175

61) Südəmər uşaqlarda kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsi necə biruzə verir?

A) Bagırsaq disfunksiyası

B) Endokrin dəyişiliklər

C) Ətraflarda ödem

D) Metabolik dəyişiliklər

E) Kəllənin dairəvi ölçülərinin sürətlə böyüməsi

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Том Лиссойер, Грэхэм Клэйден «Детские болезни», Москва « Рид Элсивер»2010, стр.542

62) Hidrosefaliyanın əlamətlərindən biri hansıdır?

A) “Batan günəş” simptomu

B) Xvostek simptomu

C) Qovers simptomu

D) Kerniq simptomu

E) Merfi simptomu

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005, стр81

63) Hansı hidrosefaliyaya aid deyil?

A) Kəllə tikişlərin aralanması

B) Kəllənin ölçüləri normadan çox dəyişir

C) Böyük əmgəyin qabarıqlıgı

D) Kəllənin ölçüləri çox balaca olur

E) Qrefe simptomu

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Том Лиссойер, Грэхэм Клэйден «Детские болезни», Москва « Рид Элсивер»2010, стр.542

64) Yenidoğulmuş uşaqların sinir sisteminin funksional vəziyyətini müəyyən etmək üçün aşağıdakilardan hansı zəruridir?

A) Ailənin sosial vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

B) Şərtsiz reflektor fəaliyyətini qiymətləndirilməsi

C) Qidalanma prosessin qiymətləndirilməsi

D) Daxili orqanların funksional çatışmamazlıqlarını aşkar etmək

E) Auskultasiya və perkussiya müayyinələri aparmaq

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Том Лиссойер, Грэхэм Клэйден «Детские болезни», Москва « Рид Элсивер»2010, стр.41-44

65) 3 yaşında uşağın “xortum” refleksinin alınması nəyi sübut edir?

A) Əzələ patoloqiyası

B) Ağız boşluğunun patoloqiyası

C) Serebral patoloqiyanı

D) Fizioloji əlamətdir

E) Yaşına uyğun inkişaf

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005, стр115

66) “Xortum” refleksi körpələrdə hansı müddətdə saxlanılır?

A) 3 yaşa kimi

B) 18 aya kimi

C) 6 aya kimi

D) 1 yaşa kimi

E) 3 aya kimi

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005, стр115

67) Yenidoğulmuşlarda ətraflarda parezlərin aşkar edilməsində hansı əlamət daha informativdir?

A) Səksənmələr

B) Yuxunun pozulması

C) Çəçimələr

D) Həddindən çox narahat olması

E) Əzələ tonusunun vəziyyəti

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005 стр.89

68) Uşaqlarda infeksion xəstəliklərin toksiki formasının yaranmasına nə səbəb olur?

A) Süni qidalanma

B) Ekzogen vəzlərin funksional çatışmazlıgı

C) Baş beyinin qandövranının xüsusiyyətləri

D) Tənəffüs orqanlarının tam formalaşmaması

E) Endokrin sistemin xüsusıyyətləri

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.Ф.Учайкин “Неотложные состояния в педиатрии”, “ГЭОТАР-Медиа” Москва 2005,стр.91

69) Orbikulopalpebral refleks uşaqlarda hansı yaşa kimi saxlanılır?

A) 1 yaşa kimi

B) 6 aya qədər

C) Yalnız patoloji vəziyyətdə qeyd olunur

D) 3 yaşa kimi

E) 3 aya kimi

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.67

70) Tutma (Robinson) refleksi körpədə nə zaman itir?

A) 3-5 ayında

B) 2-4 ayında

C) 2-4 həftəsində

D) 6-8 ayında

E) 10-12 ayında

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: : Т.В.Капитан “Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми” “Медпресс- информ” 2006 стр.108

71) Şərtsiz refleks olan Moro refleksi yenidogulmuşlarda neçə müddət davam edir?

A) 6 ay

B) 4 ay

C) 1 yaşa kimi

D) 3 ay

E) 1 ay

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Т.В.Капитан “Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми” “Медпресс-информ” 2006 стр.109

72) Babinski refleksi, fiziologi olaraq, neçə yaşına kimi alınır?

A) 6 ay

B) 2 yaş

C) 1 yaş

D) 3 yaş

E) ömür boyu

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.1 1 2

73) Kerniq refleksi sağlam uşaqda neçə aydan sonra alınmır?

A) 1 aydan

B) 6 aydan

C) 4 aydan

D) 3 ayda

E) 1 yaşdan

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: : Т.В.Капитан “Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми”, “Медпресс- информ” 2006, стр.111

74) Avtomatik yeriş refleksi sağlam yenidoğulmuşda neçə müddət alınır?

A) 8 aya kimi

B) 2 həftəyə kimi

C) 2 aya kimi

D) 3 aya kimi

E) 6 aya kimi

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.108

75) Iməkləmə Bauer refleksi neçə aydan sonra artıq alınmır?

A) 2 ayından

B) 5-6 ayından sonra

C) 1 ayından

D) 3 həftədən

E) 4 ayından

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.111

76) Şərtsiz Galant refleksi neçə yaşa kimi alınır?

A) 6 aya kimi

B) 1 yaşa kimi

C) 4 aya kimi

D) 1 aya kimi

E) 3 yaşa kimi

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.11

77) Şərtsiz Peres refleksi neçə aydan sonra alınmır?

A) 4 aydan

B) 1 aydan

C) 1 yaşdan

D) 18 aydan

E) 8 aydan

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.113

78) Hansı fizioloji refleksi ən axırda yoxlamaq məsləhətdir (ağrılı olduğu üçün)?

A) Peres refleksi

B) Babinski refleksi

C) Avtomatik yeriş

D) Galant refleksi

E) Moro refleksi

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.113

79) Yuxarı Landau refleksi hansı yaşda formalaşır?

A) 3 ayında

B) 4 ayında

C) 6 ayında

D) 1 yaşında

E) 1 ayında

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.114

80) Aşagı Landau refleksi hansı yaşda formalaşır?

A) 3-4 ayda

B) 5-6 ayda

C) 1 yaşda

D) 3 yaşda

E) 1-2 ayda

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.114

81) Assimetrik tonik boyun refleksləri hansı yaşa kimi alınır?

A) 1 yaşa kimi

B) 18 aya kimi

C) 3 yaşa kimi

D) 2 yaşa kimi

E) 6 aya kimi

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.113

82) Gövdənin düzlənməsi reaksiyası nə vaxt formalaşır?

A) 1-ci ayın sonunda

B) 2-3 yaşda

C) 1-ci yaşın sonunda

D) 3-4 ayda

E) 5-6 ayda

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.69Похожие документы:

 1. Terapiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları

  Документ
  Terapiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 23. 09. 13 – cü il ... D) Vikalin E) Çaytikanı yağı Ədəbiyyat: Piter R., Mak Nelli. Секреты гастроэнтерологии(перевод ... E) Vilson xəstəliyi Ədəbiyyat: Piter R., Mak Nelli. Секреты гастроэнтерологии (перевод ...
 2. Tibb bacısı ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu

  Документ
  Tibb bacısı ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Pediatriya Üzrə Test Tapşırıqları 1) İlk qışqırıq mexanizmi nə ilə ... ı 2008 1137) Əhalinin kütləvi qırğın silahlarından qorunma üsulları hansıdır? A) Əhalini şəhər ətrafı ərazil ...
 3. 1) Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?

  Документ
  Terapiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 23. 09. 13 – cü ... Sukralfat D) Qastrosepin E) Vikalin Ədəbiyyat: Piter R., Mak Nelli. Секреты гастроэнтерологии(перевод ... sindromu E) Jilber sndromu Ədəbiyyat: Piter R., Mak Nelli. Секреты гастроэнтерологии ...
 4. Feldşer ixtisası üzrə test suallarının nümunələri

  Документ
  Feldşer ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Terapiya 1) Mədə xoras ... Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983 Pediatriya 665) İlk qışqırıq mexanizmi nə il ... , 2008 1096) Əhalinin kütləvi qırğın silahlarından qorunma üsulları hansıdır? A) Əhalini şəhər ...
 5. Азяр­бай­ъан Мил­ли Елм­ляр Ака­де­ми­йа­сы Фял­ся­фя, Сосиолоэийа вя Щц­гу­г Инс­ти­ту­ту

  Документ
  ... Keywords: rationality, irrationality, thought, intellect, reason, logical ... sabiq dövlət başçısı Peter Stoyanovun, Rumıniyanın ... 16-da kütləvi qırğın silahlarının yayılmamasına ... əməkdaşlarının) ixtisasının artırılması üzrə həmin orqanlarda yaradılmış ...

Другие похожие документы..