Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
наши цветочки. Разве некрасиво?! И разве земля наша, по которой мы ходим не богатство? Воздух, которым мы дышим! Вода, которую мы пьем! Солнышко, кото...полностью>>
'Документ'
К Вам обращаются журналисты и литераторы из 38 регионов России. Мы – финалисты Восьмого мультимедийного фестиваля «Живое слово», который ежегодно прох...полностью>>
'Программа'
Ведущие цели общеобразовательной программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование осн...полностью>>
'Документ'
За последнее время в ряде СМИ прошла информация о том, что АО «ЦАЭК» ведет переговоры с российской компанией о продаже дочерних предприятий – АО «ПАВЛ...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни

«Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів»

для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом

6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Дніпропетровськ НМетАУ 2010

1. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл навчальних годин (денна та заочна форма навчання)

денна

форма

заочна

форма

Усього годин за навчальним планом

252

252

у тому числі:

Аудиторні заняття

90

40

з них:

лекції

42

24

лабораторні роботи

26

8

практичні заняття

22

8

семінарські заняття

-

-

Самостійна робота

162

212

у тому числі при:

підготовці до аудиторних занять

45

40

підготовці до модульних

контрольних робіт

45

-

виконанні курсових проектів (робіт)

36

36

виконанні індивідуальних завдань

12

24

опрацюванні розділів програми,

які не викладаються на лекціях

24

112

Підсумковий контроль

диф.

залік

екзамен

Характеристика дисципліни

Дисципліна "Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів“ є нормативною і, входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки. Програму розроблено відповідно до ОПП підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 - Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології.

Мета вивчення дисципліни: засвоєння основних методів розробки математичних моделей технологічних процесів і устаткування та реалізації їх на ПЕОМ, а також методів ідентифікації об’єктів шляхом проведення промислових експериментів. Дисципліна зорієнтована на надання знань і умінь з аналітичних та експериментально-статистичних методів побудови математичних моделей, методів ідентифікації та імітаційного моделювання технологічних об’єктів, оптимізації їхніх параметрів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

 • знати:

 • аналітичні та експериментально-статистичні методи побудови статичних і динамічних моделей технологічних об’єктів із зосередженими та розподіленими параметрами;

 • методи структурної та параметричної ідентифікації об’єктів управління, включно зі стохастичними;

 • методологію структурного моделювання динамічних систем на ПЕОМ;

 • методи оптимізації параметрів об єктів на ПЕОМ;

 • сучасні програмні засоби статистичної обробки експериментальних даних та імітаційного моделювання.

 • вміти:

 • будувати математичні моделі технологічних об’єктів аналітичними методами, зокрема, користуючись фізичними аналогіями;

 • застосовувати експериментально-статистичні методи для побудови математичних моделей технологічних об’єктів, зокрема металургійних;

 • планувати промислові, лабораторні та машинні експерименти;

 • обробляти результати експериментів методами математичної статистики та теорії випадкових процесів для ідентифікації об’єктів;

 • ставити і вирішувати задачі оптимізації параметрів систем шляхом машинного моделювання.

Критерії успішності – отримання позитивних оцінок за індивідуальне завдання та захист курсової роботи.

Засоби діагностики успішності навчання – вихідні дані до індивідуального завдання та курсової роботи.

Зв’язок з іншими дисциплінами – вивчення дисципліни базується на отриманих знаннях з “Вищої математики”, “Комп’ютерної обробки експериментальних даних”, “Числових методів”, “Комп’ютерних технологій та програмування”, “Теорії автоматичного управління”, “Прикладної механіки”.

Набуті знання і уміння використовуються далі при вивченні дисциплін: “Автоматизація технологічних процесів та виробництв”, “Проектування систем автоматизації”, а також при виконанні випускної роботи.

Зміст дисципліни

тем

Назва розділу/теми та її зміст

Трива-лість (годин),

літ-ра

1

Структура і компоненти моделі об єкта

Цілі та етапи моделювання технологічних об’єктів, зокрема металургійних. Приклади ефективного використання моделей. Склад моделей. Класифікація.

1 г.лекц.

12 г.

самост.

роботи

[1,6]

2

Аналітичні моделі об'єктів із зосередженими параметрами

Побудова аналітичних моделей на основі фізичних аналогій. Фізичні аналогії на макрорівні. Компонентні і топологичні рівняння. Види джерел енергії. Типи зв'язків між підсистемами.

3 г.лекц.

12 г.

самост.

роботи

[2]

3

Методи ідентифікації технологічних об'єктів

Ідентифікація як етап моделювання. Задачі, принципи та критерії ідентифікації. Структурна і параметрична ідентифікація.

Методи ідентифікації за перехідними характеристиками із застосуванням імпульсних пробних сигналів. Частотні методи ідентифікації, статистична ідентифікація.

2 г.лекц.

10г.

самост.

роботи

[1,6]

4

Планування експериментів для ідентифікації об'єктів

Активні і пасивні експерименти, їхні переваги й недоліки у виробничих умовах. Вимоги до точності вимірювання та реєстрації змінних.

Плани активних експериментів. Повний і дробовий факторні експерименти. Обробка результатів експериментів.

1 г.лекц.

10 г.

самост.

роботи

[1,6]

5

Моделі стохастичних систем

Випадкові величини, процеси і події, їхні статистичні характеристики.

Декомпозиція процесів. Моделі тренду та коливань. Приклади з металургійних процесів. Статистичний контроль продукції.

4 г.лекц.

14 г.

самост.

роботи

[3]

6

Імітаційне статистичне моделювання

Основні поняття та задачі. Застосування до задач надійності і продуктивності технологічних систем. Структура статистичної моделі.

Генерація випадкових процесів із заданою спектральною щільністю.

Алгоритми обробки результатів статистичного моделювання. Потрібна тривалість моделювання.

1 г.лекц.

6 г.

самост.

роботи

[5,6]

7

Аналітичні моделі об'єктів з розподіленими параметрами

Приклади металургійних процесів і агрегатів як об'єктів з розподіленими параметрами (доменна плавка, конверторний процес, нагрів та охолодження, деформація тиском).

Диференціальні рівняння в часткових похідних - моделі об'єктів з розподіленими параметрами. Типи рівнянь і крайові умови щодо технологічних об'єктів.

4 г.лекц.

12 г.

самост.

роботи

[1,6]

8

Числові методи моделювання систем з розподіленими параметрами

Кінцево-різничні схеми для рішення рівнянь в часткових похідних. Основні ідеї методу кінцевих елементів. Метод дискретизації простору.

Застосування ПЕОМ для рішення рівнянь.

2 г.лекц.

8 г.

самост.

роботи

[1,6]

9

Постановка задач оптимізації

Структура задач оптимізації. Область варіювання параметрів. Цільові функції, їх ієрархія і зв'язок з економічними показниками роботи.

Приклади задач оптимізації тепло-масообміну.

2 г.лекц.

14 г.

самост.

роботи

[1,6]

10

Методи оптимізації на комп’ютерних моделях

Класифікація задач математичного програмування.

Задачі лінійного програмування. Графічна інтерпретація і графічний метод рішення. Поняття про симплекс-метод.

Задачі нелінійного програмування. Методи одномірної оптимізації: аналітичний, перебору, дихотомії. Методи розв’язання багатовимірних задач: градієнту, найшвидшого спуску, покоординатний.

Задачі умовної оптимізації. Графічна інтерпретація.

Реалізація методів оптимізації в електронних таблицях.

4 г.лекц.

14 г.

самост.

роботи

[6,7]

Практичні заняття

занять

Тема заняття

Трива-лість (годин)

1

Складання еквівалентних схем для моделювання типових металургійних об’єктів автоматизації.

2

2

Складання планів багатофакторних експериментів

2

3

Постановка задач оптимізації для металургійних об’єктів

2

4

Графічне розв’язання задачі лінійного програмування

2Похожие документы:

 1. Юрий Михайлович Медведев Елена Арсеньевна Грушко

  Документ
  ... мужик поздней вечерней порою. Плетется обочь дороги старуха и просит: — Подвези, милок ... кузнеца. Шла Пересвета по тропинке обочь пшеничного поля, и с высоты было Яриле ...
 2. Программа изучения правил дорожного движения в начальной школе г. Копейск 2010 г

  Программа
  ... невозможна со стороны тротуара или обочи­ны, она может осуществляться со ... частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочи­ны и разделительные полосы при их ...
 3. Игуменка, земная и подземная

  Документ
  ... цех. Под досками чавкала вода, обочь поднимался камыш, рогоз, осока, плавала ...
 4. День москва вече ♦ персей ♦ act 1997 ббк 88. 5 3 49 Вниманию оптовых покупателей!

  Документ
  ... вдруг резко вздохнул и свернул на обочи­ну. Некоторое время мы сидели ...
 5. Основные понятия и термины правил дорожного движения

  Урок
  ... ; запрещено кататься по дорогам и даже обочи­нам дорог. Учиться ездить на ...

Другие похожие документы..