Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Тема: «Связь музыкально-дидактических игр, направленных на развитие музыкальных способностей детей младшего дошкольного возраста, с образовательными о...полностью>>
'Документ'
а/ч Галогенная лампа 35 Вт Время непрерывной работы – - ч Освещенность - 40 люкс Дальность луча 500м Имеется переход с ровного света на мигающий 3040=...полностью>>
'Анализ'
Для получения данных об отношении младших школьников к учебной деятельности можно использовать анкету , которая включает перечень видов деятельности ,...полностью>>
'Рабочая программа'
Трехгранник Френе. Уравнения ребер и граней трехгранника Френе. Кривизна кривой, формулы кривизны, геометрический смысл кривизны. Критерий принадлежно...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Endokrinologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları

1) Akromeqaliyanın aktiv mərhələsi üçün aşağıdakı hansı əlamətlər xarakterik deyil?

A) Yumşaq toxumanın hipertrofiyası

B) Artropatiya

C) Qanda somatomedin C səviyyəsinin yüksəlməsi

D) Qanda STH səviyyəsinin azalması

E) Karbohidrat mübadiləsinin pozulması

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

2) Serebral – hipofizar çatışmazlığa aşağıdakılardan hansı səbəb ola bilməz?

A) Qansızma ilə müşahidə olunan kəllə travması

B) Türk yəhərinin şişi

C) Meninqoensefalit

D) Şəkərli diabet

E) Vərəm

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

3) Serebral – hipofizar çatışmazlıq zamanı aşağıdakı hormonlardan hansının sintezi azalmır?

A) Prolaktin

B) Adrenokortikotrop hormon (AKTH), somatotrop hormon (STH)

C) Lyuteinləşdirici hormon (LH), follikullstimulyasiyaedici hormon (FH)

D) Tireotrop hormon (TTH)

E) Glükaqon, insulin

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

4) Qalaktoreya – amenoreya sindromu üçün aşağıdakilardan hansı xarakterik əlamət deyil?

A) Hipertrixoz

B) Arıqlama

C) Artıq bədən çəkisi

D) Sonsuzluq

E) Laktoreya

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

5) Hansı preparatlar uzun müddətli təyin edildikdə yatrogen qalaktoreya inkişaf edir?

A) Qeyri-steroid iltihab əlehinə preparatlar, antibiotiklər

B) Neyroleptiklər, antidepressantlar, peroral kontraseptivlər

C) Nitratlar, trankvilizatorlar

D) Sedativ preparatlar, APF-inhibitorlar

E) İmmunostimulyatorlar

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

6) Şerşevski – Terner sindromu üçün aşağıdakılardan hansı xarakterik deyil?

A) Hipoqonadizm

B) Alçaqboyluluq

C) Hirsutizm və sümüklərin vaxtından tez inkişafı

D) Qonadların birləşdirici toxuma lifləri ilə əvəz olunması

E) Somatik pozğunluqlar

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

7) Qalaktoreya – amenoreya sindromu üçün hansı hal xarakterik deyil?

A) Hipertrixoz

B) Sonsuzluq

C) Artıq bədən çəkisi

D) Laktoreya

E) Tüklərin tökülməsi

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

8) Akromegaliya xəstəsinin ölüm səbəbi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Gecə apnoesi, ürək çatmamazlıgı

B) Hipoqlikemiya

C) Hiperqlikemiya

D) Şəkərli diabet

E) Hipertermiya, böyrək çatmamazlığı

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

9) Somatotrop hormonun sekresiyasını aşağıdakılardan hansı azaldır?

A) Serotonin

B) Somatostatin

C) Estrogenlər

D) Qlükagon

E) Somatomedin

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

10) Somatotrop hormonu sekresiya edən şiş harada yerləşir?

A) Hipofizdə, hipotalamusda

B) Mədəaltı vəzdə və dalaqda

C) Yumurtalıqlarda və uşaqlıqda

D) Aşağı ətraflarda

E) Divararalığında

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

11) Akromeqaliyalı xəstələrdə operativ müdaxiləyə mütləq əks göstəriş hansıdır?

A) Bədxassəli şiş

B) Şüa terapiyasının effektinin olmaması

C) Görmə qabiliyyətinin pozulması

D) Makroadenoma

E) Ahıl yaş

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

12) Akromegaliyanın yaranma səbəbləri hansı deyil?

A) Somatotrop hormonu ifraz edən qeyri-hipofizar şişlər

B) Hipotalamusun birincili patologiyası

C) Hipofizin makroadenoması

D) Sümük-əzələ sisteminin patoloqiyası

E) Hipofizin mikroadenoması

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

13) Şəkərsiz diabet hansı simptomlarla xarakterizə olunur?

A) Polidipsiya, poliuriya, sidiyin hiperosmolyarlığı

B) Hiperqlikemiya

C) Polidipsiya, poliuriya, sidiyin hipoosmolyarlığı

D) Polidipsiya, poliuriya, hiperqlikemiya

E) Plazmanın hipoosmolyarlığı

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

14) Şəkərsiz diabetin laborator markerləri hansılardır?

A) Sidiyin xüsusi çəkisinin artması

B) Sidiyin ümümi migdarının azalması

C) Bakteriyuriya

D) Sidiyin ümümi miqdarının artması, sidiyin xüsusi çəkisinin azalması

E) Sidiyin ümümi miqdarının azalması, sidiyin xüsusi çəkisinin azalması

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

15) Şəkərsiz diabetin yaranma səbəblərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) ADH gen reseptorun mutasiyası

B) ADH defisiti, ADH qarşı rezistentliyi

C) Plasentar fermentlər təsirindən ADH - ın parçalanması

D) AKTH - ın defisiti

E) Prepro-ADH-ın sintezinin genetik defektləri

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

16) İtsenko - Kuşınq xəstəliyinin yaranma səbəbi aşağıdakılardan hansı ola bilər?

A) Tireotropinoma

B) Hipofizin bazofil adenoması

C) Prolaktinoma

D) Yumurtalıqların şişləri

E) Kortikoesteroma

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

17) Qlükokortikoidlərin hipersekresiyasının nəticəsi nə ola bilər?

A) Arterial hipotoniya

B) Dəridə striyalar

C) Arıqlama

D) Dərinin nəmliyi

E) Qanda şəkərin miqdarının azalması

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

18) Cərrahiyə əməlliyatı öncəsi somatostatin analoqlarının istifadəsi hansı məqsəd daşıyır?

A) Adenomanın konsistensiyasının dəyişilməsi

B) Əvvəlki terapiyanın qeyri-effektsizliyi

C) Arterial təziqin stabilləşdirilməsi

D) Adenomanın ölçüsünün kiçilməsi və somatik statusunun yaxşılaşması

E) Psixolojı hazırlıq

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

19) Nelson sindromu özünü necə büruzə verir?

A) Böyrək-üstü vəzilərin vərəmi ilə

B) Dərinin nəm olması ilə

C) Qanda AKTH - ın miqdarının azalması ilə

D) Böyrəküstü vəzilərin xroniki çatışmazlığı ilə

E) Qanda kortizolun miqdarının artması ilə

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

20) İtsenko - Kuşınq xəstəliyi zamanı yaranan şəkərli diabet hansı xüsusiyətlərə malikdir?

A) Hipoqlikemiyalara meyillik

B) İnsulinrezistentlik

C) Mütləq insulinoterapiyaya qöstəriş

D) Peroral şəkərsalici preparatların effektivliyi

E) Ketoasidoza meyillik

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

21) İtsenko-Kuşınq xəstəliyinin ağır forması zamanı nə baş verir?

A) Sümüklərin patolojı sınıqları

B) Tranzitor arterial hipertenziya

C) Onurğa sütununun differensiyasının sürətlənməsi

D) Dərialtı piy qatının düzqün paylanması

E) Aybaşının dəyişilməməsi

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

22) İtsenko - Kuşınq xəstəliyinin fəsadlarına hansı aiddir?

A) Kəskin arıqlama

B) Hipotermiya

C) Böyrək çatışmazlığı

D) Hipotenziya

E) Trombositopeniya

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

23) İtsenko-Kuşınq xəstəliyinin hansı xəstəliklərlə differensial diaqnozu aparılır?

A) Xroniki alkoqolizm

B) Üzülmüş yumurtalıqlar sindromu

C) Hipotireoz

D) Xroniki pielonefrit

E) Böyrək-üstü vəzinin xroniki çatışmazlığı

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

24) İtsenko - Kuşınq xəstəliyi zamanı adrenalektomiyaya göstəriş hansıdır?

A) Konservativ terapiyanın qeyri - effektivliyi

B) Qanda kortizolun miqdarının daim yüksək olması

C) Elektrolit-steroid kardiopatiya

D) Kəskin arıqlama

E) Hipokaliyemik alkaloz

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

25) Xloditanın terapevtik effekti nədən ibarətdir?

A) 17- α - hidroksilaza fermentinin tormozlanması

B) Böyrəküstü vəzinin qabıq maddəsinin destruksiyası

C) 11 - β - hidroksilaza fermentinin tormozlanması

D) Kortikoliberin sekresiyasının tormozlanması

E) AKTH-ın sekresiyasının tormozlanması

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

26) Çoxsaylı endokrin neoplaziya 1 tip üçün nə xarakterik deyil?

A) Hiperparatiteoz

B) Hipofizin adenoması

C) Feoxromositoma

D) Yumurtalıqların kistası

E) Mədəaltı vəzin Lanherqans adacıqlarının hiperplaziyası

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

27) Vermer sindromu hansı xəstəliyin sinonimidir?

A) Çoxsaylı endokrin neoplaziya 2A tip

B) Çoxsaylı endokrin neoplaziya 2 tip

C) Çoxsaylı endokrin neoplaziya 3 tip

D) Çoxsaylı endokrin neoplaziya 2B tip

E) Çoxsaylı endokrin neoplaziya 1 tip

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

28) Simppl sindromu hansı xəstəliyin sinonimidir?

A) Çoxsaylı endokrin neoplaziya 1 tip

B) Çoxsaylı endokrin neoplaziya 2 tip

C) Çoxsaylı endokrin neoplaziya 3 tip

D) Çoxsaylı endokrin neoplaziya 2B tip

E) Çoxsaylı endokrin neoplaziya 2A tip

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

29) 30 yaşlı qadın son 6 ay aybaşının olmamasından şikayət edir. Hamilə deyil. Son bir neçə həftə döş vəzilərindən süd ifrazına fikir verib. Son 3 ay kəskin baş ağrıları və yan görmə qabiliyətinin zəifləməsi narahat edir. Laborator müayinələr hansı dəyişiklikləri aşkarlaya bilər?

A) STH miqdarının azalması

B) Prolaktinin miqdarının artması

C) Kortizolun miqdarının artması

D) TSH miqdarının artması

E) Hiponatriyemiya

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

30) 55 yaşlı qadın son 3 ayda 4 kq arıqlayıb, əllərin ölçülərinin boyüməsindən narahatdır. Son 10 gün görmə qabiliyyətinin zəifləməsindən və baş ağrılarından şikayət edir. KT zamanı - türk yəhəri nahiyəsində 15 mm törəmə aşkarlanıb. Mümkün diaqnoz hansıdır?

A) Hipotalamik qlioma

B) Hipofizin mikroadenoması

C) Beyinin travması

D) Meninqit

E) Hipofizin makroadenoması

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

31) 29 yaşlı qadın hamiləliyin 38-ci həftəsində qanaxma ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Keysəriyyə əməliyyatı aparılıb və plasenta çıxarılıb. Xəstə 6 saat hipotenziv vəziyyətdə qalıb, qan köçürülüb. Əməliyyatdan sonra aybaşı kəsilib. Xəstə zəiflikdən, halsızlıqdan və arıqlamadan şikayət edir. Laborator müayinələr zamanı hiponatriemiya, hiperkaliemiya və hipoqlikemiya aşkarlanıb. Mumkün diaqnoz hansıdır?

A) İnsulit

B) Beyinin zədələnməsi

C) Yarımkəskin tireoidit

D) Hipofizin nekrozu

E) Xorionkarsinoma

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

32) Simmonds sindromu zamanı nə müşaidə olur?

A) AKTH-ın sekresiyasının artması

B) AKTH-ın sekresiyasının azalması

C) TSH-ın sekresiyasının artması

D) LH-ın sekresiyasının artması

E) FSH-ın sekresiyasının artması

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

33) Simmonds sindromu zamanı həzm pozğunluğu özünü necə biruzə verir?

A) İştahanın artması ilə

B) Bağırsaq atoniyası ilə

C) Mədəaltı vəzinin xarici sekresiyasının artması ilə

D) Mədə - bağırsaq traktının motorikasının sürətlənməsi ilə

E) Mədə sekresiyasının artması ilə

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

34) Simmonds sindromu zamanı endokrin dəyişikliklər hansı orqanlarda təzahür edir?

A) Qalxanvari vəzidə

B) Döş vəzilərində

C) Qalxanvari ətraf vəzilərdə

D) Tər vəzilərində

E) Tüpürcək vəzilərində

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

35) Şıxen sindromunun diaqnostikası zamanı hansı əlamətlər səciyyəvidir?

A) İkincili cinsi əlamətlərin qorunması

B) Hiperkortisizm

C) Hipertireoz

D) Xolesterinin miqdarının azalması

E) Hipokortisizm

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

36) Simmonds sindromu zamanı yaranan koma nə ilə müşahidə olur?

A) Proqressivləşən hiperkortisizmlə

B) Proqressivləşən hipokortisizmlə və hipotireozla

C) Hipernatriyemiya və hiperqlikemiya ilə

D) Hipertermiya ilə

E) Hiperprolaktinemiya ilə

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

37) İtsenko-Kuşınq xəstəliyinin etiolojı faktorları hansı deyil?

A) Kəllə travmaları

B) Hipotalamo-hipofizar sistemində iltihabi proseslər

C) Böyrəklərdə şişlər

D) Hipofizin şişləri

E) Böyrək-üstü vəzinin hormonal aktiv şişləri

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

38) Uşaqlarda İtsenko-Kuşinq xəstəliyinin hansı xəstəliklərlə differensasiyası zəruridir?

A) Klaynfelter sindromu ilə

B) Nelson sindromu ilə

C) Hipotalamik sindrom ilə

D) Prader-Villi sindromu ilə

E) Kretinizm ilə

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

39) İtsenko-Kuşinq xəstəliyinin müalicəsinə nə daxil deyil?

A) AKTH blokada edən preparatların istifadəsi

B) Kombinə terapiya (cərrahi əməliyyat və şüalanma)

C) Kortikotropin sekresiya edən şişin cərrahi yolla çıxarılması

D) Hipofizar nahiyyənin şüalanması

E) Böyrəküstü vəzilərdə kortizolun sekresiyasını blokada edən preparatlar

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

40) AKTH - ın sekresiyasını blokada edən preparat hansıdır?

A) Xloditan

B) Mammomit

C) Mitotan

D) Bromokriptin

E) Orimeten

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

41) İtsenko - Kuşınq xəstəliyinin simptomatik müalicəsində hansı preparatlardan istifadə olunmur?

A) Tireostatiklərdən

B) Ca preparatlarından

C) Hipotenziv preparatlardan

D) Şəkərsalıcı preparatlardan

E) Anaboliklərdən

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

42) Oğlan 12,5 yaşlı. Şikayətləri: alçaqboyluq, piylənmə, kəskin baş ağrıları. 3240 qr. çəki ilə tam normal doğulub. 7 yaşından bədən çəkisi artmağa başlayıb. 10 yaşından – boyun inkişafdan qalması. Obyektiv: fiziki inkişaf 10 yaşa uyğundur, ayvari üz quruluşu, yanaqların ruberozu müşaidə olur. Qoltuqaltı nahiyyədə tüklənmə. Cinsi orqanlar 10 yaşına uyğundurlar. Bədənin piylənməsi və ətrafların nazik olması nəzərə çarpır. Dəri quru, follikulyar hiperkeratoz, akne. AT 130/80 mm.c.s. Hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar?

A) İtsenko-Kuşınq xəstəliyindən

B) Hipotireozdan

C) Moriak sindromundan

D) Kallman sindromundan

E) Serebral-hipofizar nanizmdən

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

43) Oğlan 12,5 yaşlı. Şikayətləri: alçaqboyluq, piylənmə, kəskin baş ağrıları. 3240 qr. çəki ilə tam normal doğulub. 7 yaşından bədən çəkisi artmağa başlayıb. 10 yaşından – boyun inkişafdan qalması. Obyektiv: fiziki inkişaf 10 yaşa uyğundur, ayvari üz quruluşu, yanaqların ruberozu müşaidə olur. Qoltuqaltı nahiyyədə tüklənmə. Cinsi orqanlar 10 yaşına uyğundurlar. Bədənin piylənməsi və ətrafların nazik olması nəzərə çarpır. Dəri quru, follikulyar hiperkeratoz, akne. AT 130/80 mm.c.s. Diaqnozu təsdiq etmək üçün hansı hormonal müayinələri aparmaq vacibdir?

A) Mineralokortikoidlərin təyini

B) STH-ın təyini

C) Tireoid hormonların təyini

D) Prolaktinin təyini

E) Qanda kortizolun və AKTH-ın təyini

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

44) Akromeqaliyanın kliniki əlamətlərinə hansı aid deyil?

A) Proqnatizm

B) Yumşaq toxumaların hipertrofiyası

C) Striyalar

D) Baş ağrıları

E) Tərləmə

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

45) Giqantizmin müalicəsi zamanı istifadə olunan preparat hansıdır?

A) Sandostatin

B) Prednizolon

C) Metoklopramid

D) Lizurqid

E) Tiroksin

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

46) Pubertat dövrdə boyun inkişafı və sümük toxumasının differensiyası hansı hormondan asılı deyil?

A) Tireoid hormonlardan

B) Androgenlərdən

C) Estrogenlərdən

D) Boy hormonundan

E) Prolaktindən

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

47) STH defisitinin orqanik variantının mümkün səbəbi hansı deyil?

A) Hipotalamo-hipofizar sisteminin anevrizması

B) Hipofizin aplaziyası

C) Somatomedinlərin defisiti

D) Kraniofarinqioma

E) Hipofizə qansızmalar

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

48) Aşağıdakılardan hansı kraniofarinqiomanın klinik əlaməti deyil?

A) Alçaqboyluluq

B) Şəkərsiz diabet

C) Hipertireoz

D) Nevrolojı simptomlar

E) Hipoqonadizm

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

49) Serebral - hipofizar nanizmin klinik əlamətlərinin patogenezində hansı hormonun defisiti rol oynayır?

A) Prolaktinin

B) Mineralokortikoidlərin

C) AKTH - ın və kortizolun

D) TSH - nun

E) Qonadotropinlərin və STH -nun

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

50) Laron sindromunun kliniki əlamətlərinə hansı aid deyil?

A) Alçaqboyluluq

B) Boy hormonunun normada olması

C) Somatomedin - C defisiti

D) Boy hormonunun az olması

E) Boy hormonunun normadan artıq olması

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

51) Silver sindromunun kliniki əlaməti deyil?

A) Doğulandan boy defisiti

B) “Balıq” ağız

C) Vaxtından əvvəl cinsi inkişaf

D) STH-ın defisiti

E) Hündürboyluluq

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

52) Serebral-hipofizar nanizmi hansı xəstəliklərlə differensasiyası zəruri deyil?

A) Boyun və cinsi inkişafın konstitusional qeri qalmasından

B) Addison xəstəliyindən

C) Tireoid nanizmdən

D) Primordial nanizmdən

E) Xromosom xəstəliklərdən

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

53) Primordial nanizm üçün hansı əlamət xarakterik deyil?

A) Uşağın boy və çəki defisiti ilə doğulması

B) Sümük yaşının pasport yaşına uyğun olması

C) Boy hormonunun normada olması

D) Pubertatın vaxtında başlanması

E) Uşağın normal boylu və çəkili doğulması

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

54) Serebral - hipofizar nanizmin kompleks müalicəsi zamanı istifadə olunmayan preparat hansıdır?

A) Boy hormonu

B) Parlodel

C) Xorionik qonadotropin

D) Cinsi hormonlar

E) Tireoid preparatlar

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

55) Hiperprolaktinemiyanın yaranma səbəbi hansı deyil?

A) Hipofizin prolaktin-sekresiya edən şiş

B) Hipotalamusun şişləri

C) Hipotireoz

D) Süd vəzilərində şiş

E) Hipofizin travması

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

56) Hansı preparatın qəbulundan hiperprolaktinemiya yarana bilməz?

A) Qeyri-steroid preparatlardan

B) Metoklopramidin qəbulundan

C) Rezerpinin qəbulundan

D) Narkotiklərin qəbulundan

E) Peroral kontraseptivlərin qəbulundan

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

57) Hansı preparatın qəbulundan hiperprolaktinemiya yarana bilər?

A) Tireoid preparatların qəbulundan

B) APF-inhibitorların qəbulundan

C) Qlyukokortikoidlərin qəbulundan

D) Psixotrop maddələrin qəbulundan

E) Ca preparatlarının qəbulundan

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

58) Qadınlarda hiperprolaktinemiya nə ilə müşahidə olur?

A) Hiperpiqmentasiya ilə

B) Bədən çəkisinin itirilməsi ilə

C) Hiperproqesteronemiya ilə

D) Arterial hipotoniya ilə

E) Ovulyasiyanın olmaması ilə

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

59) Hiperprolaktinemiya ilə müşaidə olan endokrin xəstəliklərə hansı aididr?

A) Birincili hipotireoz

B) Şəkərsiz diabet

C) Addison xəstəliyi

D) Simmonds xəstəliyi

E) Nelson sindromu

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

60) Hiperprolaktinemiyanın etiopatoqenetik variantlarına aid deyil?

A) İdiopatik forma

B) Posttravmatik forma

C) Medikamentoz forma

D) Şüa forması

E) Şiş forma

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

61) Hiperprolaktinemiyanın müalicəsində istifadə olan preparatların təsir mexanizmi hansıdır?

A) Antiserotonin

B) Dofaminergik

C) Serotoninergik

D) Antidofaminerqik

E) Antixolinesteraz

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

62) Hiperprolaktinemiya zamanı istifadə olunmayan preparat hansıdır?

A) Vitamin B6

B) Dostineks

C) Perqolid

D) Lizurid

E) Teqretol

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

63) Şəkərsiz diabet üçün hansı əlamətlər məxsusdur?

A) Lipolizin lənqiməsi

B) Poliuriyanın kəskin yaranmsı

C) Əsas mübadilənin lənqiməsi

D) Əsas mübadilənin sürətlənməsi

E) Lipogenezin sürətlənməsi

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

64) Uşaqlarda şəkərsiz diabetin kliniki əlaməti hansı deyil?

A) Xroniki böyrək çatışmazlığı

B) Poliuriya

C) Polidipsiya

D) Cinsi inkişafdan geri qalma

E) Fiziki inkişafdan geri qalma

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

65) Nefroqen forma şəkərsiz diabetin yaranma səbəbi hansıdır?

A) Genetik faktorlar

B) Dismetabolik nefropatiyalar

C) Sidik yollarının xroniki infeksiyaları

D) Sidik yollarının xroniki infeksiyaları

E) Qarın boşluğunnun travmaları

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

66) Şəkərsiz diabetin hansı xəstəliklərlə differensial diaqnostikasını aparmaq lazımdır?

A) Parxon sindromu ilə

B) Psixoqen polidipsiya ilə

C) Addison xəstəliyi ilə

D) Hipotireozla

E) Hiperparatireozla

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

67) Şəkərsiz diabetin müalicəsində istifadə olunmayan preparat hansıdır?

A) Minirin

B) Hipotiazid

C) Xlorpropamid

D) Kaberqolin

E) Teqretol

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

68) Sentral genezli şəkərsiz diabetin müalicəsində istifadə olunan preparat hansıdır?

A) Veroşpiron

B) Xlorpropamid

C) Teqretol

D) Minirin

E) Hipotiazid

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

69) Pubertat-gənclik dispituitarizmli xəstələrdə böyrəküstü vəzilərdə nə müşahidə olunur?

A) Hər iki böyrəküstü vəzilərinin hiperplaziyası

B) Bir böyrəküstü vəzilərinin hiperplaziyası

C) Böyrəküstü vəzilərin normal ölçülü olması

D) Kistalar

E) Hər iki böyrəküstü vəzilərinin hipoplaziyası

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

70) Qızlarda pubertat-qənclik dispituitarizmi nə ilə xarakterizə olur?

A) Dismenoreya ilə

B) Erkən fiziolojı müddətdə pubertat inkişafla

C) Vaxtından əvvəl cinsi inkişafla

D) Qecikmiş fiziolojı müddətdə pubertat inkişafla

E) Klitoromeqaliya ilə

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

71) Pubertat - gənclik dispituitarizmi üçün xarakter rentqenolojı dəyişiliklər hansıdır?

A) Skolioz

B) Sümükləşmə tempinin ləngiməsi

C) Onurğa sütünunun osteoporozu

D) Kəllə daxili təziqin əlamətləri

E) Uzun boru sümüklərinin osteoporozu

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

72) Tireotropin hansı hormonların sintezini artırır?

A) Kortizolun

B) Tiroksinin

C) Adrenalinin

D) Pankreatik polipeptidin

E) Estrogenlərin

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

73) Pubertat - gənclik dispituitarizmin müalicə prinsiplərinə hansı aid deyil?

A) Burun-boğaz xəstəliklərinin müalicəsi

B) Dehidratasiya

C) Qlükokortikoid terapiya

D) Pəhriz

E) İltihaba qarşı müalicə

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

74) Pubertat-qənclik dispituitarizmin mümkün fəsadlarına aid deyil?

A) Yumurtalıqların polikistozu

B) Arterial hipertoniya

C) Piylənmə

D) Neyrosirkulyator distoniya

E) Mədənin xorası

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

75) Pubertat-qənclik dispituitarizmi zamanı dəridə olan dəyişiliklərə aid deyil?

A) Striyalar

B) Follikulyar hiperkeratoz

C) Sarımtılığı

D) Dərinin quruluğu

E) Hiperpiqmentasiya

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

76) Pubertat-qənclik dispituitarizmi üçün xarakterik hormonal dəyişiliklər hansıdır?

A) Hipoinsulinizm və hiperprolaktinemiya

B) Hipokortisizm və hipotireoz

C) Hipertirotropinemiya və hipoinsulinizm

D) Hiperinsulinizm və hiperkortisizm

E) Hiperkortisizm və hipoparatireoz

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

77) Pubertat-gənclik dispituitarizmi üçün xarakterik olmayan kliniki simptom hansıdır?

A) Arterial hipertoniya

B) Dərinin trofikasinın pozulması

C) Alçaqboyluluq

D) Piylənmə

E) Hündürboyluluq

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

78) Ölcüləri necə mm az olan prolaktin sekresiya edən şiş mikroprolaktinoma hesab edilir?

A) <50 mm

B) <10 mm

C) <30 mm

D) <20 mm

E) <40 mm

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

79) Ölcüləri necə mm çox olan prolaktin sekresiya edən şiş makroprolaktinoma hesab edilir?

A) >20 mm

B) >30 mm

C) >40 mm

D) >50 mm

E) >10 mm

Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008Похожие документы:

 1. Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları

  Документ
  Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 1) KRX ke ... qanın ümumi analizi D) endokrinoloq,otorinolarinqoloq,kardioloq,qastroenteroloqun konsultasiyasının ... findən konsultasiya olunması vacibdir? A) Endokrinoloq B) Allerqoloq C) Oftalmoloq ilə D) ...
 2. Tibb bacısı ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu

  Документ
  Tibb bacısı ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Pediatriya Üzrə Test Tapşırıqları 1) İlk qışqırıq mexanizmi nə ilə ... ola bilməz? A) Dəri-zöhrəvi B) Vərəm əleyhinə C) Onkoloji D) Endokrinoloji E) Stomatoloji Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. ...
 3. 1 Hematoloji analizatorlar vasitəsilə təyin edilən mcv göstəricisi nəyi əks etdirir?

  Документ
  Hematologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Hematologiyanın ümumi ... B) Patoloq-anatom C) Proktoloq D) Endokrinoloq E) Hematoloq Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Клинико ... terapiyadan əvvəl hansı biokimyəvi test mütləq yoxlanılmalıdır? A) ...
 4. Feldşer ixtisası üzrə test suallarının nümunələri

  Документ
  Feldşer ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Terapiya 1) Mədə ... hansı dispanser ola bilməz? A) Endokrinoloji B) Dəri-zöhrəvi C) Stomatoloji D) Onkoloji E) Vərəm ... liklər qrupuna aiddir? A) Ürək-damar B) Endokrinoloji C) Mədə-bağırsaq D) Tənəffüs E) ...

Другие похожие документы..