Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Волгоград, ул. Елецкая, д.9б, МОУ СОШ № 1 031 , 0313, 0314, 03 34.083.00 г. Волгоград, ул.Саши Филлипова, д.1, МОУ СОШ № 105 031 , 0317, 0318, 0315, 0...полностью>>
'Документ'
В соответствии с пунктом 7.1. ФГОС СПО по специальности 071501 «Народное художественное творчество» (по видам) учебное заведение имеет право использов...полностью>>
'Документ'
И.О. родителей (для несовершеннолетних) полностью: - Мама - Отец 11. Заграничный паспорт : серия № Дата выдачи: Действителен до: Кем выдан: Постоянное...полностью>>
'Документ'
Основная цель образовательной организации: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам: начального общего образования; ос...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

ЗАЦВЕРДЖАНА

Загад Міністра адукацыі

Рэспублікі Беларусь

10.08.2016 № 696

Білеты

па вучэбным прадмеце “Гісторыя Беларусі”

для правядзення абавязковага выпускнога экзамену

па завяршэнні навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі,

адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі,

у тым ліку для правядзення экзамену ў парадку экстэрнату

2016/2017 навучальны год

Тлумачальная запіска

Абавязковы выпускны экзамен па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі» праводзіцца з мэтай вызначэння і ацэнкі ўзроўню засваення вучнямі зместу вучэбнага матэрыялу і сфарміраванасці спосабаў вучэбна-пазнавальнай дзейнасці. Пры правядзенні экзамену асаблівую ўвагу трэба звярнуць на авалоданне вучнямі цэласнымі ведамі і комплексам уменняў, якія абумоўлены патрабаваннямі рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу да падрыхтоўкі вучняў па айчыннай гісторыі.

Абавязковы выпускны экзамен праводзіцца па білетах. Экзаменацыйныя білеты распрацаваны асобна для базавага і павышанага ўзроўняў вывучэння ў адпаведнасці з патрабаваннямі вучэбных праграм па гісторыі Беларусі, зацверджаных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у 2012, 2015, 2016 гг. На базавым узроўні вывучэння прадмета ацэньваецца сістэмнае засваенне вучнямі важнейшых гістарычных паняццяў і падзей у іх храналагічнай паслядоўнасці з тлумачэннем найбольш сутнасных прычынна-выніковых сувязей паміж імі, веданне вынікаў дзейнасці персаналій і ацэнак спецыялістаў адносна гістарычных фактаў. На павышаным узроўні вывучэння ацэньваецца засваенне вучнямі агульнагістарычных (сацыялагічных, паліталагічных) паняццяў і праблемна-тэарэтычнага зместу вучэбнага матэрыялу (абагуленых характарыстык) з раскрыццём прычынна-выніковых сувязей паміж з’явамі (працэсамі), заканамернасцей (тэндэнцый) грамадскага развіцця, параўнанне розных пунктаў гледжання і аргументацыяй уласнага меркавання.

Першае і другое пытанні прызначаны для выяўлення ведаў і ўменняў вучняў адпаведна па перыядах ад старажытнасці да 1917 г. і з 1917 г. да пачатку ХХІ ст. Пры адказе на першае і другое пытанні асаблівае значэнне надаецца выяўленню тэарэтычных і факталагічных ведаў выпускнікоў аб працэсе і асаблівасцях фарміравання шматнацыянальнага беларускага этнасу і яго культурна-гістарычнай спадчыне, асноўных этапах станаўлення гістарычных форм дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі і беларускай дзяржаўнасці, сродках і выніках пабудовы індустрыяльнага грамадства, укладзе беларускага народа ў Перамогу ў Вялікай Айчыннай вайне, станаўленні і развіцці суверэннай Рэспублікі Беларусь.

Трэцяе пытанне арыентавана на праверку сфарміраванасці ў выпускнікоў уменняў параўноўваць гістарычныя факты (працэсы) і тлумачыць (раскрываць) прычынна-выніковыя сувязі паміж імі; суадносіць факты (працэсы) гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі, а таксама гістарычныя падзеі ў Беларусі з грамадска-гістарычным працэсам; раскрываць змест гістарычных паняццяў (тэрмінаў); характарызаваць дзейнасць гістарычных асоб і ўклад дзеячаў навукі (культуры) у яе развіццё, а таксама адлюстраванне падзей гісторыі Беларусі ў творах беларускай літаратуры і мастацтва; аналізаваць змест гістарычных дакументаў; працаваць з гістарычнымі картамі; вызначаць гістарычныя з’явы на падставе статыстычных даных; параўноўваць пункты гледжання ці выказваць (аргументаваць) свой уласны погляд (меркаванне) па праблемах гістарычнага развіцця Беларусі.

Змястоўнае напаўненне трэціх пытанняў у адпаведнасці з іх фармулёўкамі распрацоўваецца настаўнікамі самастойна, пры гэтым змест заданняў канкрэтызуецца па спосабу дзейнасці і храналагічнаму перыяду такім чынам, каб пазбегнуць дубліравання з першымі двума пытаннямі.

На выпускным экзамене па гісторыі Беларусі вучні могуць карыстацца вучэбнымі насценнымі картамі і рэпрадукцыямі мастацкіх твораў, у тым ліку на электроннай аснове (пункт 78 Правілаў правядзення атэстацыі навучэнцаў пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаных пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20 чэрвеня 2011 г. № 38).

Экзаменацыйныя білеты

(базавы ўзровень)

Білет 1

1. Жыццё і гаспадарчая дзейнасць першабытных людзей на тэрыторыі Беларусі.

2. Падзеі Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. і ўстанаўленне савецкай улады ў Беларусі.

3. Адлюстраванне падзей гісторыі Беларусі ў творах беларускай літаратуры.

Білет 2

1. Рассяленне ўсходнеславянскіх плямён на тэрыторыі Беларусі і жыццё насельніцтва ў VІІІ-ІХ стст.

2. Абвяшчэнне і стварэнне беларускай дзяржаўнасці ў снежні 1917 – ліпені 1920 г.

3. Аналіз зместу гістарычнага дакумента.

Білет № 3

1. Полацкае княства ў Х - ХІ стст. Княжацка-вечавы лад.

2. Беларусь ва ўмовах польска-савецкай вайны 1919 – 1920 гг. Вынікі Рыжскага міру.

3. Суаднясенне падзей гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі.

Білет № 4

1. Гарады на тэрыторыі Беларусі ў ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст.: паходжанне назваў і гаспадарчае жыццё гараджан.

2. БССР у гады новай эканамічнай палітыкі. Удзел у стварэнні СССР. Узбуйненне тэрыторыі.

3. Характарыстыка сацыяльна-эканамічнага (знешнепалітычнага) становішча Беларусі з апорай на гістарычную карту.

Білет № 5

1. Развіццё культуры на беларускіх землях у ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст. Рэлігійна-асветніцкія дзеячы.

2. Палітыка індустрыялізацыі і калектывізацыі сельскай гаспадаркі ў БССР у другой палове 1920-х – 1930-я гг.

3. Параўнальная характарыстыка падзей гісторыі Беларусі па прапанаваных прыкметах.

Білет № 6

1. Прычыны і працэс утварэння Вялікага Княства Літоўскага. Паходжанне назвы княства.

2. Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР у канцы 1920-х – 1930-я гг.

3. Суаднясенне падзеі ў гісторыі Беларусі з грамадска-гістарычным працэсам.

Білет № 7

1. Умацаванне вялікакняжацкай улады і дзяржаўны лад Вялікага Княства Літоўскага ў канцы ХІІІ – ХІV ст.

2. Становішча Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы (1921 – 1939 гг.).

3. Раскрыццё зместу гістарычных тэрмінаў.

Білет № 8

1. Крэўская унія і яе ўплыў на становішча беларускіх зямель.

2. Палітыка беларусізацыі і яе вынікі. Развіццё навукі і адукацыі, літаратуры і мастацтва ў 1920-я – 1930-я гг.

3. Тлумачэнне прычынна-выніковых сувязей паміж гістарычнымі фактамі.

Білет № 9

1. Барацьба за вялікае княжанне і змены ў дзяржаўным ладзе Вялікага Княства Літоўскага ў ХV - першай палове ХVІ ст. Грунвальдская бітва.

2. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР ва ўмовах пачатку Другой сусветнай вайны.

3. Характарыстыка дзейнасці гістарычнай асобы.

Білет № 10

1. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у ХІV – сярэдзіне ХVІ ст.

2. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.

3. Параўнальная характарыстыка падзей гісторыі Беларусі па прапанаваных прыкметах.

Білет № 11

1. Культура Беларусі ў ХIV - першай палове ХVІ ст. Утварэнне беларускай народнасці. Паходжанне назвы «Белая Русь».

2.  Германскі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Палітыка генацыду.

3. Адлюстраванне падзей гісторыі Беларусі ў творах беларускай літаратуры.

Білет № 12

1. Аб’яднанне Вялікага Княства Літоўскага і Польшчы ў складзе Рэчы Паспалітай: прычыны, умовы, вынікі Люблінскай уніі. Статут ВКЛ 1588 г.

2. Масавая барацьба беларускага народа супраць нямецка-фашысцкіх акупантаў у гады Вялікай Айчыннай вайны.

3. Аналіз зместу гістарычнага дакумента.Похожие документы:

  1. Па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі

    Документ
    ... ліку для афармлення практычных работ; па вучэбных прадметах ”Чалавек і свет“, ”Сусветная гісторыя“, ”Гісторыя Беларусі“, ”Грамадазнаўства ... ўстановы адукацыі запісваецца дата правядзення выпускнога экзамену. Напрыклад: 1 чэрвеня 2013 г. Пасля адб ...
  2. Областным (Минскому городскому) исполнительным комитетам

    Документ
    ... образования Республики Беларусь: Білеты па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі» для правядзення абавязковага выпускнога экзамену па завяршэнні навучання і выхавання ... сярэдняй адукацыі, у тым ліку для правядзення экзаменаў у парадку экстэрнату (выдавецтва ...

Другие похожие документы..