Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1.1 Открытое первенство г. Железногорска по судомодельному спорту на приз “Юнона” (далее - Первенство) проводится на основании календарного плана пров...полностью>>
'Документ'
М. Шевякову от (фамилия, имя, отчество одного из родителей, законного представителя) тел. З А Я В Л Е Н И Е Прошу принять в ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР № 54 «...полностью>>
'Документ'
Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных способностей, их интересов, образовательных возможностей, состоян...полностью>>
'Документ'
 Санаторий «Нарочь» расположен в заповедном уголке Беларуси, в 150 км от Минска, в центре курортного поселка Нарочь на берегу живописного озера Нарочь...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

PATVIRTINTA

Vasilijaus Kačialovo gimnazijos

direktoriaus 2007-09-05 įsakymu Nr. V-05

(direktoriaus 2011-08-31 įsakymo Nr. V-57 redakcija)

VILNIAUS VASILIJAUS KAČIALOVO GIMNAZIJA

VIDAUS DARBO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės yra gimnazijos bendruomenės darbą reglamentuojantis dokumentas. Jos apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp gimnazijos vadovų, pedagogų, gimnazijos personalo, mokinių, jų tėvų (globėjų).

  2. Gimnazija yra vaikų ir jaunimo ugdymo įstaiga, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Ji savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais teisės aktais, gimnazijos nuostatais.

  3. Gimnazija vadovaujasi bendrąjį išsilavinimą apibrėžiančiu ugdymo planu, universaliosiomis ir bendrosiomis programomis, valstybės nustatytais išsilavinimo standartais.

  4. Gimnazijai vadovauja direktorius.

  5. Gimnazijoje veikia savivaldos institucijos: gimnazijos taryba, mokytojų taryba, gimnazistų parlamentas, klasių tėvų komitetai.

  6. Direkcinę tarybą sudaro mokyklos administracija. Jos posėdžiuose gali dalyvauti metodinių grupių pirmininkai, kai svarstomas atitinkamo dalyko dėstymas arba mokytojo veikla, klasių auklėtojai, mokytojai.

II.GIMNAZIJOS DARBO LAIKAS

  1. Gimnazijoje nustatyta penkių darbo dienų savaitė.

  2. Pamokų laikas nurodomas pamokų tvarkaraštyje. Kitų užsiėmimų (posėdžių, susirinkimų, seminarų ir pan.) laikas nurodomas mėnesio veiklos plane arba atskiru pranešimu, bet ne vėliau kaip prieš dvi dienas.

  3. Darbas budėtojams, valytojams, kiemsargiams, rūbininkams nustatomas pagal atskirą grafiką.

  4. Bibliotekos ir skaityklos darbo pradžia – 8.30, darbo pabaiga – 16.30 val.

  5. Pamokos trukmė – 45 min.

  6. Pertraukų tarp pamokų trukmė ne trumpesnė negu 10 min., ilgosios pertraukos – 30 min.

  7. Be svarbios priežasties kviesti iš pamokų mokytojus ar mokinius draudžiama.

Pamokų tvarkaraštis. Pedagogų keitimasis ir pavadavimas

  1. Pamokų tvarkaraštį sudaro atsakingas už šį darbą direktoriaus pavaduotojas iki rugpjūčio 31 d.

  2. Pamokų tvarkaraštį tvirtina gimnazijos direktorius.

  3. Mokytojų ligos, seminarų ar kitais neatvykimo į pamokas atvejais organizuojamas pamokų pavadavimas arba laikinas tvarkaraščio pakeitimas.

  4. Gimnazijos administracijai įpareigojus, tuo metu neturintis pamokų mokytojas pavaduoja sergantį, išvykusį mokytoją.

  5. Mokytojai turi ateiti į darbą likus ne mažiau kaip dešimt minučių iki pamokų pradžios.

  6. Vaduojantis bendradarbį mokytojas privalo vesti pamoką pagal programą, sąžiningai sutvarkyti dokumentus.

  7. Vaduojantis bendradarbį mokytojas atlieka ir kitas vaduojamojo mokytojo funkcijas: budi, pateikia reikiamas ataskaitas ir kt.

  8. Savavališkai mokytojams keistis pamokomis, vaduoti, išleisti vienas kitą iš darbo griežtai draudžiama, tai laikoma gimnazijos vidaus tvarkos pažeidimu.

Papildomojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis

  1. Šis tvarkaraštis sudaromas ir skelbiamas mokytojams ir mokiniams iki rugsėjo 1 d.

  2. Tvarkaraštyje nurodomas užsiėmimų laikas, vieta, mokytojo vardas, pavardė.

III. BUDĖJIMAS

  1. Budėjimas gimnazijoje organizuojamas pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą grafiką.

  2. Budėti skiriami direktoriaus pavaduotojai, mokytojai, mokiniai.

Vadovų budėjimas

  1. Budintis direktoriaus pavaduotojas organizuoja ir kontroliuoja mokytojų ir mokinių budėjimą.

  2. Mokytojų ir klasių budėjimo grafikus sudaro ir koreguoja administracija, o klasių vadovai paskirsto mokinius į postus.

  3. Vadovas budėti pradeda 8 val.

  4. Budintis vadovas prieš pamokas patikrina, ar yra visi saugaus elgesio dienynai, jei kurio nors trūksta, išsiaiškina priežastis ir pasistengia, kad dienynas iki pamokos pradžios būtų jam skirtoje vietoje.

  5. Per pertraukas budintis vadovas atsako, kad budintys mokiniai ir mokytojai budėtų jiems skirtuose postuose.

  6. Atsakingas už budėjimą pavaduotojas organizuoja mokinių budėjimo perdavimą.

  7. Budintis vadovas budėjimo metu turi turėti skiriamąjį ženklą.

Mokytojų budėjimas

  1. Klasės auklėtojas užtikrina klasės budėjimą pagal sudarytą grafiką.

  2. Budintys mokytojai budėti pradeda 8.00 val. ir budi per visas pertraukas. Budėti baigia 15.40 val.

  3. Prasidėjus pertraukai budintys mokytojai atvyksta į budėjimo postą. Bendradarbiaudami su budinčiais mokiniais ir mokytojais atsako už tvarką.

  4. Pastebėti trūkumai pažymimi budėjimo dienyne ir pranešami gimnazijos administracijai.

  5. Dėl svarbios priežasties kurią nors pertrauką negalintis budėti mokytojas apie tai praneša budinčiam gimnazijos vadovui.

  6. Budėjimo dieną mokytojai budi su skiriamaisiais ženklais.

  7. Budėdami mokytojai privalo:

   • reikalauti, kad budintys mokiniai atliktų savo pareigas;

   • reikalauti, kad mokiniai nešiukšlintų, nesistumdytų;

   • stebėti, kad mokiniai negadintų inventoriaus, patalpų;

   • stebėti, kad būtų taupoma elektros energija, vanduo ir t.t.

   • stebėti, kad mokiniai nežaistų žaidimų, keliančių grėsmę jų saugumui;

   • neleisti mokiniams žaisti kortomis ir kitų azartinių žaidimų;

   • pastebėję pažeidimus arba sugadintą inventorių, nedelsdami informuoti budintį gimnazijos direktoriaus pavaduotoją.

  8. Mokytojas, budintis prie rūbinių, privalo neleisti mokiniams su viršutiniais drabužiais eiti į kabinetus.

IV.DARBO SANTYKIAI IR ELGESIO NORMOS

  1. Gimnazijos bendruomenės nariai savo tarpusavio santykius privalo grįsti tarpusavio supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.

  2. Pedagogams, kitiems gimnazijos darbuotojams draudžiama ateiti į darbą neblaiviems, gimnazijos patalpose ir teritorijoje gerti alkoholinius gėrimus, svaigintis narkotikais, rūkyti, keiktis ar kaip nors kitaip nepadoriai elgtis ir leisti, kad taip elgtųsi moksleiviai.

  3. Gimnazijos direktorius atsako už tvarką gimnazijoje ir už visą gimnazijos veiklą. Jo teisėti nurodymai privalomi visiems gimnazijos darbuotojams.

  4. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui atsako už gimnazijos bendruomenės švietimo politikos įgyvendinimą, sudaro pamokų ir papildomojo ugdymo tvarkaraščius, teikia profesinę pagalbą pedagogams, organizuoja pedagoginį mokinių tėvų (globėjų ir rūpintojų) švietimą, informuoja tėvus ir suinteresuotas institucijas apie mokinius, vengiančius mokytis ir įstatymų nustatyta tvarka imasi poveikio priemonių. Jų teisėti nurodymai privalomi gimnazijos pedagogams. Vadovaujasi pareigybinėmis instrukcijomis bei direktoriaus įsakymu pavestomis funkcinėmis pareigybėmis.

PEDAGOGAI

  1. Mokytojas, dėl svarbios priežasties negalintis atvykti į pamokas, apie tai praneša mokyklos vadovams iš anksto, blogiausiu atveju tą pačią dieną ne vėliau kaip 1 val. prieš savo pamokos pradžią.

  2. Priemonės, reikalingos pamokai, paruošiamos iš anksto.

  3. Po skambučio mokytojas nedelsdamas eina į pamoką.

  4. Pamoką veda tik tvarkingoje klasėje. Pastebėjęs netvarką, ją pašalina ir tik po to pradeda darbą. Po pamokos apie tai praneša klasės auklėtojui, kabineto vadovui ar gimnazijos vadovams.

  5. Mokytojas klasėje reikalauja:

tvarkingos pamokos pradžios ir pabaigos (atsistoti, pasisveikinti, atsisveikinti ir t.t.);

taisyklingai sėdėti;

tausoti gimnazijos inventorių ir vadovėlius;

tvarkos ir švaros kabinete per pamoką ir jai pasibaigus.

  1. Jei mokinys pamokų metu pažeidžia mokinio taisykles, jis įspėjamas raštu, įrašoma pastaba į pažymių knygelę ar elektroninį dienyną. Jei mokinys ir toliau trukdo dirbti, pranešama socialiniam pedagogui, psichologui arba direkroriaus pavaduotojui. Pašalinti iš klasės vieno nusižengusio moksleivio neleidžiama.

  2. Pamokų metu įeiti į klasę pašaliniams asmenims draudžiama. Esant būtinam reikalui, reikia gauti gimnazijos vadovų leidimą.

  3. Išleisti mokinius iš pamokos į bet kokius renginius ar kitokią veiklą be gimnazijos vadovų ar mokytojų sutikimo draudžiama.

  4. Mokytojas laisvą nuo pamokų dieną leidžia savo nuožiūra, tačiau dalyvauti pedagogų tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, pasitarimuose privaloma. Jei dalyvauti negali, turi iš anksto pranešti direktoriui.

  5. Pedagogų tarybos posėdžiuose ar kituose renginiuose mokytojas aktyviai dalyvauja ir laikosi etikos reikalavimų.

  6. Kiekvienas mokytojas privalo kasdien susipažinti su mokytojų kambaryje esančioje skelbimų lentoje skelbiamais skelbimais ir pranešimais.

  7. Po pamokos mokytojas sutvarko mokomąsias priemones, kad netrukdytų dirbti kitiems kabinete.

  8. Kūno kultūros, technologijų mokytojas neatleidžia mokinių, kurie negali aktyviai dalyvauti pamokoje (serga, neturi aprangos), išskyrus pirmąją ir paskutiniąją pamoką.

  9. Per pertraukas, pamokas ar papildomojo ugdymo užsiėmimus vienų mokinių kabinetuose, salėje, aikštėje, dirbtuvėse palikti negalima.

  10. Mokytojas, kuris organizuoja pamoką ar renginį už gimnazijos ribų, apie tai turi pranešti gimnazijos vadovams.

  11. Įvykus traumai per pamoką, papildomąjį užsiėmimą, mokytojas privalo parašyti paaiškinimą gimnazijos direktoriui ir įrašyti į nelaimingų atsitikimų dienyną, surinkti mokinių, mačiusių įvykį, paaiškinimus.

  12. Rašomuosius darbus patikrinti ir grąžinti ne vėliau kaip po savaitės, tik didesnės apimties literatūros darbų tikrinimas gali užtrukti iki 10 dienų, bet ne ilgiau kaip iki kito rašomojo darbo.

  13. Reguliariai tikrina mokinių žinias, jas vertina; gavusiam nepatenkinamą pažymį sudaro galimybę atsiskaityti.

  14. Esant vienai savaitinei pamokai, pusmečio įvertinimą išveda mažiausiai iš trijų pažymių.

  15. Tikrina namų darbus, kontrolinių darbų datas praneša iš anksto. Jas įrašo į kontrolinių darbų grafiką. Klaidas taiso laikydamiesi reikalavimų.

  16. Dalyko mokytojai praneša klasės auklėtojui apie mokinių elgesį, drausmę, lankomumą.

  17. Mokinys, praleidęs pusę ar daugiau pamokų, pusmečio pabaigoje neatestuojamas arba organizuojamas atsiskaitymas už praleistas temas.

  18. Iš bibliotekos paima ir išduoda dalyko vadovėlius mokiniams, juos grąžina pasibaigus mokslo metams. Prižiūri dalyko vadovėlius, to reikallauja iš mokinių.

  19. Laikosi raštvedybos reikalavimų ir reikalauja iš mokinių rašto kultūros.

  20. Iš pamokų mokinius išleisti prieš skambutį draudžiama.

  21. Jeigu mokinius reikia išleisti iš pamokų į sporto varžybas, kitus renginius, suinteresuotas mokytojas tai suderina su gimnazijos direktoriumi, pateikia klasės auklėtojui mokinių sąrašą su savo parašu, taip pateisindamas praleistas mokinių pamokas.

  22. Pastebėjęs per pamokas susirgusį mokinį, mokytojas jį nusiunčia arba palydi į mokyklos medicinos punktą. Jei nėra gimnazijos slaugytojos, iškviečiama greitoji pagalba.Įvykus nelaimingam atsitikimui, mokytojas apie tai informuoja klasės auklėtoją ir gimnazijos vadovus. Klasės auklėtojas apie tai praneša mokinio tėvams.

  23. Iškviesti mokytoją iš pamokos galima tis esant labai svarbiam reikalui. Tuo metu su mokiniais klasėje lieka mokytoją iškvietęs asmuo.

  24. Mokinių atostogų metu mokytojui gali būti pavestas kitas jo kompetenciją atitinkantis darbas.

  25. Mokslo metų pradžioje visi mokytojai (ypač fizikos, chemijos, technologijų, informatikos ir kūno kultūros) organizuoja mokiniams saugaus elgesio instruktažą ir tai pažymi saugaus elgesio dienynuose. Tokie instruktažai kartojami pradedant naują darbą.

  26. Kiekvienas mokytojas, pastebėjęs gadinant gimnazijos inventorių, nedelsiant praneša gimnazijos vadovams ir klasės auklėtojui.

  27. Prasidėjus mokslo metams visi mokytojai privalo supažindinti mokinius su reikalavimais, klasės auklėtojas – su mokinio taisyklėmis.

  28. Dalykų mokytojai parengia individualiąsias programas bei metinius ilgalaikius planus ir pasirenkamųjų dalykų planus, papildomojo ugdymo programas, kurias mokslo metų pradžioje aprobuoja metodinės grupės ir iki rugsėjo 10 d. pateikia tvirtinti gimnazijos direktoriui.

  29. Gimnazijos pedagogai dirba direktoriaus įsakymu sudarytose egzaminų vykdymo ir vertinimo komisijose.

  30. Mokytojai vadovaujasi gimnazijos nuostatais.Похожие документы:

 1. Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija (3)

  Документ
  Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija GT narių sąrašas 2014 ... GT narė, IV kl. mokinys VILNIAUS VASILIJAUS KAČIALOVO GIMNAZIJA GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLA 2014 – ... iai su Karoliniškių bendruomene 1. Renginių pagal programą “Gimnazija – Karoliniškių centras” ...
 2. Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija (1)

  Документ
  Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija 2016-2017 m.m. III klasės Eil. ...
 3. Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija (2)

  Документ
  Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija 2016-2017 m.m. mokinių, priimtų mokytis į ...
 4. Vilniaus Vasilijaus k ačialovo gimnazija

  Документ
  Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija Mokinių žinių, mokė ... vertinimo būdų įvairove, naudojama Vasilijaus Kačialovo gimnazijoje; detaliai supažindinti moksleivius ... būdais, naudojamais būtent Vasilijaus Kačialovo gimnazijoje (pvz. kaupiamasis vertinimas ...
 5. Centrai, kuriuose gimnazijos kandidatai laiko egzaminus

  Документ
  ... 2016-05-19 Menai 8 Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija - 2016-06-06 Lietuvių ... Gimtoji kalba (rusų) 27 Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija - Valstybiniai brandos egzaminai Data ... sienio kalba (anglų) 81 Vilniaus Karoliniškių gimnazija (Sausio 13-osios g. ...

Другие похожие документы..