Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Почетный консул Австрийской Республики в Республике Беларусь ВАВОХИННиколай Николаевич – глава Представительства ОАО «АСБ Беларусбанк» в Федеративной ...полностью>>
'Тематическое планирование'
Называть предмет изучения географии России, основные средства и методы получения географической информации. Уметь объяснять роль географических знаний...полностью>>
'Документ'
Текст выполняется одним из следующих способов: рукописным или с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ. На компьютере текст должен ...полностью>>
'Документ'
АннотацияСтатья посвящена исследованию проблемы изъятия детей из семьи в свете совершенствования Российского законодательства.Статья поднимает проблем...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Д О Г О В І Р

на виконання роботи з розроблення нормативних документів

м. Київ ____________ 2016 р.

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), далі – ЗАМОВНИК, в особі в.о. генерального директора ДП «УкрНДНЦ» Сазонова Дмитра Валентиновича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони та ____________________________________, далі – ВИКОНАВЕЦЬ, в особі ____________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________ з другої сторони, далі разом – Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 код 71.20.1 - послуги щодо технічного випробовування й аналізування, (за кодом CPV за ДК 021:2015 код 73100000-3 Послуги у сфері наукових досліджень та експериментальних розробок).

ВИКОНАВЕЦЬ у 2016 році зобов’язується виконати роботу за темою «Розроблення проектів національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими» («Стандарт НС-2») згідно з Програмою робіт з національної стандартизації на 2016 рік, а саме:

Номер лоту

Назва лоту

Тема завдання

Познака

НД

Назва НД

Вартість лоту, грн.

1

2

3

4

5

6

а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти і оплатити роботи.

2. Якість робіт

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ повинен виконати передбачену цим Договором науково-дослідну роботу, якість якої відповідає умовам, установленим в технічному завданні (Додаток 1), який є невід’ємною частиною Договору.

2.2. Приймання та оцінка науково-дослідної роботи здійснюється відповідно до вимог технічного завдання – (Додаток 1).

3. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить _____ грн. (сума прописом тисяч сума прописом гривень) ХХ копійок без ПДВ, згідно з Протоколом погодження договірної ціни (Додаток 3), який є невід’ємною частиною Договору.

Кошторис (Додаток 4), який є невід’ємною частиною Договору .

3.2. Джерело фінансування – Держбюджет України, КПКВК 1201220.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. ЗАМОВНИК розраховується з ВИКОНАВЦЕМ згідно з календарним планом (Додаток 2), який є невід’ємною частиною Договору, після підписання Акту приймання-здачі роботи, реєстрації його в управлінні Державної казначейської служби України м. Києва, протягом 60 днів за умови надходження бюджетних коштів .

4.2. Кошти, виділені на виконання роботи з Державного бюджету є цільовим асигнуванням і їх не може бути використано ВИКОНАВЦЕМ для будь-якого іншого призначення.

4.3. У разі зменшення реального фінансування видатків за КПКВК 1201220, у результаті якого неможливо виконати науково-дослідну роботу в запланованому обсязі, вартість науково-дослідної роботи буде скоригована.

5. Виконання робіт

5.1. Зміст та терміни виконання науково-дослідної роботи визначено календарним планом – (Додаток 2).

5.2. Оформлену за установленим порядком документацію за Договором ВИКОНАВЕЦЬ передає з актом приймання-здачі роботи у 4-х примірниках. Разом з актом приймання-здачі роботи за Договором ВИКОНАВЕЦЬ повинен оформити та подати звіт про виконання кошторису (Додаток 4) в установленому порядку.

5.3. ЗАМОВНИК протягом 10 календарних днів від дня отримання акту приймання-здачі роботи та звітних документів за Договором зобов’язаний направити ВИКОНАВЦЮ підписаний акт приймання-здачі або мотивовану відмову від приймання науково-дослідної роботи.

5.4. Зміни і доповнення до умов Договору оформляють додатковою угодою з відповідними додатками до неї, залежно від змін, які вносять. За умови укладання додаткової угоди в письмовому вигляді та при підписанні її Сторонами або уповноваженими на те представниками Сторін, вона має юридичну силу і є невід’ємною частиною Договору.

5.5. Рішення про припинення роботи оформляють додатковою угодою та двостороннім актом, обґрунтовуючи причини розірвання договору.

5.6. Місце виконання робіт на базі ВИКОНАВЦЯ.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. ЗАМОВНИК зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати відповідно до Договору виконані науково-дослідні роботи за умови надходження бюджетних коштів;

6.1.2. Приймати виконану роботу згідно з актом приймання-здачі роботи та звітом про виконання кошторису або надати мотивовану відмову від прийняття науково-дослідної роботи.

6.2. ЗАМОВНИК має право:

6.2.1. Контролювати виконання науково-дослідної роботи у строки, встановлені цим Договором;

6.2.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань ВИКОНАВЦЕМ, повідомивши про це його в строк 5 (п’ять) календарних днів.

6.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання науково-дослідної роботи у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання роботи, якість якої відповідає умовам, установленим у технічному завданні (Додаток 1) до цього Договору.

6.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату згідно з Договором за виконану науково-дослідну роботу за умови надходження бюджетних коштів;

6.4.2. На дострокове виконання науково-дослідної роботи.

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань ЗАМОВНИКОМ, ВИКОНАВЕЦЬ має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це ЗАМОВНИКА в строк 15 (п’ятнадцять) календарних днів.

7. Відповідальність сторін

7.1. ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за цільове використання бюджетних коштів та фактичні витрати відповідно до бухгалтерського обліку та згідно з чинним законодавством.

7.2. У випадку порушення своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Законодавством України.

Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

7.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов`язків за цим Договором, якщо їх невиконання викликане або обумовлено обставинами непереборної сили (форс-мажорні обставини), що включають, але не обмежуються, стихійним лихом, війнами, страйками, нещасними випадками, пожежами, повінню, рішеннями органів державної влади та місцевого самоврядування України, або будь-якими іншими причинами, що знаходяться поза волею Сторін та унеможливлюють виконання обов’язків за цим Договором.

8.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), Сторона, для якої вони виникли, повинна повідомити іншу Сторону у письмовій формі про ці обставини протягом десяти днів з моменту, коли така Сторона дізналася про їх виникнення та припинення. Підтвердженням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) є документ, виданий (складений) органом, уповноваженим засвідчувати відповідні форс-мажорні обставини (довідка Торгово-промислової палати України, акт про пожежу тощо).

8.3. Неповідомлення Стороною, для якої виникли форс-мажорні обставини, іншої Сторони про виникнення таких обставин та/або відсутність відповідного документу позбавляє у подальшому Сторону, для якої наступили форс-мажорні обставини, права посилатися на них.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати ВИКОНАВЕЦЬ повертає ЗАМОВНИКУ кошти протягом трьох банківських днів з дня розірвання цього Договору.

9. Вирішення спорів

9.1. Усі спори, що пов’язані із Договором, або такі, що виникають в процесі виконання умов договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, його вирішують у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

10. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами або уповноваженими на те представниками Сторін , реєстрації в Державній казначейській службі України м. Києва та діє до 31 грудня 2016 р., але в будь-якому разі до повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

10.2. Цей Договір укладено українською мовою і підписано у 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

11. Інші умови

11.1. Істотні умови Договору не можуть змінюватись після його підписання до моменту виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків ЗАМОВНИКА;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, зазначеної в Договорі;

- продовження строку дії Договору та виконання зобов’язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі;

- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

- зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

11.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється Додатковою угодою до Договору.

Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами чи уповноваженими на те представниками Сторін.

11.3. ВИКОНАВЕЦЬ повинен зареєструвати дані роботи в УкрІНТЕІ згідно з Наказом Міністерства науки і освіти від 27.10.2008 № 977 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» з метою підтвердження даних робіт, як науково-дослідних.

11.4. Розроблені нормативні документи є державною власністю.

11.5. Перевищення витрат, які допустив ВИКОНАВЕЦЬ, компенсуються за його власні кошти.

11.6. Після надходження бюджетних коштів на рахунок ВИКОНАВЦЯ, останній повинен зареєструвати податкову накладну в ЄДР протягом 15-ти календарних днів.

12. Додатки до Договору

Невід’ємною частиною цього Договору є:

1. Технічне завдання (Додаток 1);

2. Календарний план (Додаток 2);

3. Протокол погодження договірної ціни (Додаток 3);

4. Кошторис вартості робіт (Додаток 4).

13. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

ДП «УкрНДНЦ»

03115, м.Київ, вул. Святошинська, 2,

р/р 35232016004101 в ГУ ДКСУ в м. Києві, код банку 820172

Ідентифікаційний код: 32595752

ІПН: 325957526572

Свідоцтво: № 36367032

Тел. 044-452-33-96

В.о. генерального директора ДП «УкрНДНЦ»

_____________________ Д. В. Сазонов

____________________

.

М.П.

.

М.П.

ДОДАТОК 1

до Договору №_______

від «____»____________2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

від ЗАМОВНИКА

від ВИКОНАВЦЯ

В.о. генерального директора

ДП „УкрНДНЦ”

_________________ Д. В. Сазонов

____________________

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання роботи з розроблення нормативних документів

1НАЗВА РОБОТИ: «Розроблення проектів національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими» («Стандарт НС-2») згідно з Програмою робіт з національної стандартизації на 2016 рік а саме:

Тема завдання

Познака НД

Назва НД

1

2

3

2. ПIДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ: Програма робіт з національної стандартизації на 2016 рік.

3. МЕТА ТА ВИМОГИ ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ СТАНДАРТІВ: розроблення національних стандартів, ідентичних міжнародним та/чи європейським стандартам (відповідно до вимог ДСТУ 1.5:2015 та ДСТУ 1.7:2015).

Гармонізація стандарту охоплює такі роботи:

3.1. Розроблення проекту національного гармонізованого стандарту згідно з розділом 6 ДСТУ 1.2:2015.

3.2. Переклад (чорновий, робочий, ідентичний (для опублікування) міжнародного/європейського стандарту.

3.3. Розроблення національних структурних елементів та національних пояснень за необхідності (згідно з ДСТУ 1.5:2015 та ДСТУ 1.7:2015).

3.4 Оформлення проекту національного стандарту з урахуванням національних структурних елементів

3.5. Аналізування наявних суперечливих чи неактуальних чинних стандартів (національних, міждержавних тощо) відповідної тематики та, за необхідності, надання пропозицій щодо їх перегляду (скасування).

3.6. Під час розроблення проекту національного стандарту, гармонізованого з міжнародним та/чи європейським, необхідно враховувати останні версії відповідних міжнародних та європейських стандартів (з урахуванням змін та поправок до них). Якщо під час розроблення проекту національного стандарту вийде нова версія відповідного міжнародного чи європейського стандарту та/або нові зміни чи поправки до стандартів, не зазначені у документації конкурсних торгів чи у договорі на виконання робіт, організація-виконавець має доопрацювати відповідний проект національного стандарту в межах суми, зазначеної в пропозиції конкурсних торгів.

3.7. Робочу групу (РГ) утворюють згідно з 5.3.6 ДСТУ 1.2:2015.

3.8. Відповідальний ТК/РГ не пізніше двох робочих днів з дня завершення розроблення першої редакції проекту національного гармонізованого стандарту надсилає до ДП «УкрНДНЦ» повідомлення (згідно з 6.3.3 ДСТУ 1.2:2015) про такий проект у паперовому та електронному вигляді для оприлюднення повідомлення.

3.9. З дня оприлюднення повідомлення про проект, коментарі до проекту гармонізованого національного стандарту надають протягом 60 календарних днів.

Якщо об’єкти стандартизації проекту національного стандарту стосуються питань оборони держави, охорони здоров’я та безпеки навколишнього середовища чи підготування проекту національного стандарту для розроблення відповідного технічного регламенту, коментарі надають у строк, що не перевищує 15 робочих днів згідно з 6.3.4 ДСТУ 1.2:2015.

3.10. Відповідальний ТК/РГ розглядає коментарі заінтересованих сторін до першої редакції національного гармонізованого стандарту, за результатами розгляду яких складає звід коментарів згідно з додатком Д ДСТУ 1.2:2015. За результатами розгляду першої редакції проекту національного гармонізованого стандарту складають протокол ТК/РГ. Якщо відповідальним ТК/РГ досягнуто консенсус щодо розгляду першої редакції проекту національного гармонізованого стандарту, таку редакцію вважають остаточною редакцією.

3.11. Погодження проекту національного стандарту згідно з 6.5 та 5.3.6 ДСТУ 1.2:2015 та складання відповідного протоколу ТК/РГ.

3.12. Надання до ДП «УкрНДНЦ» справ національних гармонізованих стандартів, сформованих згідно з 6.7 ДСТУ 1.2:2015.

3.13. Строк виконання робіт – сформовані справи стандартів надати до ДП «УкрНДНЦ» до 31 жовтня 2016 року.

4. ТЕХНІЧНІ КОМІТЕТИ, З ЯКИМИ НЕОБХІДНО УЗГОДИТИ ПРОЕКТИ СТАНДАРТІВ:

- відповідальний ТК__________

- споріднений ТК_______________, за наявності.

НОС погоджує проекти національних стандартів, які розроблені РГ, якщо немає ТК, сфера діяльності якого поширюється на певні об’єкти стандартизації.

5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОБОТИ: згідно з цим Договором, проект стандарту треба надати українською мовою на паперовому та на електронному носіях, відповідно до наведених нижче вимог.

5.1 Вимоги щодо оформлення проекту нормативного документа розробниками

5.1.1. Текст остаточної редакції проекту стандарту на паперовому носії повинен відповідати вимогам 8.1 та додатка Л ДСТУ 1.5:2015.

5.1.2. Текст проекту стандарту на папері має бути повністю відображений в електронному форматі й мати розширення <тип файлу> doc.

5.1.3. Текст проекту стандарту повинен бути видрукуваний на білому папері формату (210 мм х 297 мм) одностороннім друком шрифтом одного типу Arial розміром 14 пунктів через півтора інтервали.

Абзацні відступи мають бути однакові по всьому тексту стандарту (5 знаків).

У проекті стандарту відстань між заголовками розділу, підрозділу, попереднім і подальшим текстом, а також між заголовками розділу і підрозділу має дорівнювати не менше ніж двом висотам шрифта.

Відстань між основами рядків заголовка має бути така, як в основному тексті.

На сторінках проекту стандарту повинні бути береги такої ширини:

– верхній - 20 мм;

– нижній - 20 мм;

– лівий - 25 мм;

– правий - 10 мм.

5.1.4. Рисунки для стандарту створюють за допомогою графічних редакторів із розширенням TIFF з роздільною здатністю не менше ніж 300 ррi (пікселів на дюйм).

Не дозволено рисунки виконувати вручну.

Згідно з 9.8.3 ДСТУ 1.7:2015 графічний матеріал гармонізованих НД подають так, як його наведено в міжнародному НД. Усі написи, пояснювальні дані подають українською мовою. Літерні познаки на них не зазначають. Використовують скорочення, наведені в розділі «Терміни та визначення понять» або «Позначення та скорочення» (за наявності).

Написи на рисунках виконують шрифтом Arial кеглем 9.

Математичні й хімічні формули у проекті НД виконують згідно з 8.1.3 ДСТУ 1.5:2015 за допомогою формульного редактора.

5.1.5. На останній сторінці остаточної редакції проекту стандарту, підготовленого до прийняття, крім бібліографічних даних, треба навести оригінальні підписи осіб, відповідно до 6.6.1 ДСТУ 1.2:2015.

5.1.6. На титульному аркуші відредагованого примірника остаточної редакції проекту стандарту, який подають на прийняття, мають бути підписи та розкриття підписів редактора, голови ТК/РГ. Їхні підписи засвідчують, що редакційними правками не внесено змін у положення стандарту.

5.1.7. Документи повинні бути записані на оптичний диск (CD, DVD).

5.1.8. Бібліографія повинна бути оформлена згідно з 9.7 ДСТУ 1.7:2015.

5.2. Строк надання послуг.

Виконавець зобов’язується надати до ДП «УкрНДНЦ» комплект документів згідно з 6.7 ДСТУ 1.2:2015 до 31 жовтня 2016 року.

Після реєстрації договору в казначействі буде зазначений контрольний термін виконання робіт, а саме, термін, коли виконавець зобов’язаний надіслати до ДП «УкрНДНЦ» повідомлення щодо закінчення розроблення першої редакції стандарту згідно з 6.3.3
ДСТУ 1.2:2015 для розміщення такого повідомлення на офіційному веб-сайті.

У разі, якщо Виконавець в зазначений термін, не може виконати свої зобов’язання, він повинен попередити Замовника листом за 10 робочих днів до закінчення терміну виконання, про причину невиконання роботи та зазначити орієнтовний термін, коли робота буде виконана.

5.3. Порядок прийняття послуг:

5.3.1 Замовник у жовтні 2016 року приймає від Виконавця комплект документів згідно з 6.7 ДСТУ 1.2:2015 на технічну перевірку.

5.3.2 У разі, якщо поданий Виконавцем комплект документів відповідає ДСТУ 1.2:2015, ДСТУ 1.5:2015 та ДСТУ 1.7:2015, Замовник до 20 грудня 2016 року підписує Акти приймання-здачі роботи.

5.3.3 В тому разі, якщо поданий Виконавцем комплект документів не відповідає ДСТУ 1.2:2015, ДСТУ 1.5:2015 та ДСТУ 1.7:2015, Виконавець на вимогу Замовника повинен усунути виявлені недоліки у місячний термін, по завершенню якого Виконавець зобов’язаний повторно подати Замовнику комплект документів.

5.3.4 Якщо в місячний термін Виконавець не зміг усунути виявлені Замовником недоліки, послуги вважаються ненаданими у встановлений строк, внаслідок чого Замовник стягує з Виконавця штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення. Також, у разі прострочення терміну надання послуг більше ніж на 30 календарних днів, Замовник має право розірвати Договір.

6. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ: ________________________________

__________________________________________________________________________________

Від ЗАМОВНИКА

Від ВИКОНАВЦЯ

Керівник теми

___________ С. М. Соколовська

_______________

ДОДАТОК 2

до Договору №_______

від «____»_________2016 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання роботи з розроблення нормативних документів

етапу

Назва роботи, тема завдання, познака та назва стандарту

Термін виконання

(місяць, рік)

Вартість робіт

грн.

Документ, що подається по

завершенні робіт

початок

закінчення

1

2

3

4

5

6

1.

Переклад (чорновий, робочий, ідентичний (для опублікування)) міжнародного та/чи європейського стандарту, оформлення проекту національного стандарту, доопрацювання проекту стандарту з урахуванням коментарів заінтересованих сторін, погодження проекту і подання його справи на технічну перевірку і прийняття.

Справа стандарту, згідно з 6.7 ДСТУ 1.2:2015

РАЗОМ за Договором:

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

В.о. генерального директора ДП «УкрНДНЦ»

_____________________ Д. В. Сазонов

.

М.П.

ДОДАТОК 3

до Договору №_______

від «____»_________2016 р.

П Р О Т О К О Л

погодження договірної ціни на виконання роботи з розроблення

нормативних документів

Ми, що нижче підписалися, від ЗАМОВНИКА

В.о. генерального директора Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» Сазонов Дмитро Валентинович, який діє на підставі Статуту,

від ВИКОНАВЦЯ

____________________________________, який діє на підставі _________________________

підтверджуємо, що Сторони досягли домовленості про розмір договірної ціни за розроблення науково-технічної продукції в сумі ХХХХХ грн. (прописом тисяч прописом гривень) 00 копійок без ПДВ.

Цей протокол є підставою для виконання розрахунків та платежів між ЗАМОВНИКОМ та ВИКОНАВЦЕМ.

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

В.о. генерального директора ДП «УкрНДНЦ»

_____________________ Д. В. Сазонов

____________________

М.П.

М.П.

ДОДАТОК 4

до Договору № ____

від «____»_________2016 р.

К О Ш Т О Р И С

вартості роботи з розроблення нормативних документів

грн.

Назва статті витрат

Усього за договором

1. Оплата праці

2. Нарахування на оплату праці

3. Матеріали

4. Паливо та енергія для науково-виробничих цілей

5. Витрати на службові відрядження

6. Витрати на спецустаткування

7. Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації

8. Інші витрати

9. Накладні витрати

10. Усього

Від ЗАМОВНИКА Від ВИКОНАВЦЯ

В.о. генерального директора ДП «УкрНДНЦ»

_____________________ Д. В. Сазонов

____________________

.

М.П.

М.П.

Начальник відділу економічного планування,

аналізу та розвитку

______________________ О.В. Кир’яновПохожие документы:

 1. Пріоритетних дій Уряду на 2016 рік Мета, яку ставить перед собою Уряд

  Документ
  ... економіки. Цільові показники на 2016 рік: ... роботи Мінкультури на І та ІІ квартал 2016 ... на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в електронному форматі Забезпечення нормативно ... VI. 1. Завершення розроблення документів оборонного планування ...
 2. Освіти І науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437

  Документ
  ... математичної логіки, на конкретних прикладах демонструватися ... за тривалістю часу на їх виконання. Наприклад, на виконання роботи № 1 (визначення ... 2016 рр. подана в офіційних документах та нормативно ... окремо розробленими програмами. Із розробленого переліку ...
 3. Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Кагарлицькому районі на 20 16

  Документ
  ... документа районної державної адміністрації про розроблення ... нормативно-правових актів та визначає систему заходів, спрямованих на ... успішна робота на території району ... лу економіки райдержадміністрац ... на 2016-2018 роки № з/п Зміст заходів Виконавці Термін виконання ...
 4. Програма робіт з національної стандартизації на 2015 р. (частина 2 «Перехідні теми») код завдання (поз. 216 3-2011)

  Документ
  ... 2 Термін виконання Початок роботи: 10.2015 р. Закінчення роботи: 12.2017 ... нормативних документах у сфері захисту від корозії. 6 Джерела інформації Під час розроблення ... істральних газонафтопроводів). – Киев – Львов, 2008; ... на відгук (лист №28/592 від 01.06-2016 ...
 5. 2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 9

  Документ
  ... (докладний перелік необхідних нормативних документів наведений у Розділах ... сценарієм розвитку економіки на період до ... чної промисловості інвестицій на виконання подібної модернізації ... бурові роботи найближчими роками можливо почати активне розроблення родовищ ...

Другие похожие документы..