Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Временно исполняющий обязанности Президента Рес-публики Дагестан Рамазан Абдулатипов 7 февраля под-писал Указ о назначении Башира Байтемирова исполня-...полностью>>
'Документ'
, сыр, яйца, лук репчатый, чеснок, майонез) Бедра цыплят жареные Рыба в сыре жареная (рыба пангасия, сыр, яйца, масло растительное, специи) Свинина, з...полностью>>
'Документ'
У Муфт Кожух защитный (корпус) формируется в процессе монтажа путем наложения стеклопластика в 3-4 слоя с компаундом что существенно повышает надежнос...полностью>>
'Документ'
Харьков Вечеринка в стиле 30-х Театр песни «Экспрессия» Музыкальные фантазии группа «Black cat» Проекционно-лазерное шоу на воде Проекция на водный эк...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “TƏSDİQ EDİRƏM”

“Rus dili

kafedrasının müdiri

RUS DİLİ Rzayeva G.N.

fənni üzrə İmza: ___________

İŞÇİ TƏDRİS PROQRAMI Tarix: 2014/2015

(SİLLABUS)

FƏNNİN KODU: 3201

FƏNNİN NÖVÜ: Seçmə

FƏNNİN TƏDRİS SEMESTRİ: Payız

FƏNNİN KREDİTİ: 6 kredit

FƏNNİN TƏDRİS FORMASI: Əyani

FƏNNİN TƏDRİS DİLİ: RUS dili

FƏNNİ TƏDRİS EDƏN MÜƏLLİM: ______________

KAFEDRANIN ƏLAQƏ NÖMRƏSİ: 012 441- 65-14

E-MAİL: kaf_32@aseu.az

PREREKVİZİTLƏR:

Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan fənn yoxdur.

KOREKVİZİTLƏR:

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxta başqa fənnlərin də tədris olunması zərurəti yoxdur.

KURSUN TƏSVİRİ:

Rus dili kursu həmin dilin müasir cəmiyyətdə dünya dilləri arasında mühüm

ünsiyyət vasitəsi olaraq xarici dil kimi mənimsənilməsini nəzərdə tutur.

Bu fənn elmin müxtəlif sahələrinin inkişafında rolunu əks etdirməklə yanaşı, həm də rus dilin qrammatika bölmələrini müxtəlif danışıq sferalarını və iqtisadiyyatın mühüm sahələrinə aid mətnləri əhatə edir.

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursun başlıca məqsədi rus dilinin tələbələr tərəfindən mənimsənilməsi, kommunikativ bacarıqlara yiyələnməsi, onların hərtərəfli şəkildə rus dilindən həm yazılı, həm də şifahi şəkildə istifadə etmək bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir. Tələbələrinin rus dilinə yiyələnməsi gələcəkdə onlara müxtəlif sahibkarlıq fəaliyyətində və xarici - iqtisadi əlaqələrin qurulmasında və digər iqtisadi əlaqələrin yaradılmasında yaxından köməklik göstərəcəkdir.

KURSUN NƏTİCƏLƏRİ:

Nəzərdə tutulur ki, kursu bitirdikdən sonra tələbələr rus dilində bilik və bacarıq səviyyələrini formalaşdıra və inkişaf etdirə biləcək, tələbələrdə həmin dildə auditiv, oxu, danışıq, yazı və tərcümə vərdişləri yaradaraq Azərbaycan dilindən Rus dilinə və Rus dilindən Azərbaycan dilinə sərbəst tərcümə etməyi bacaracaq, aktual iqtisadi yönümlü mövzular ətrafında kommunikativ ünsiyyət və danışıq imkanı əldə edəcək.

FƏNNİN MÖVZULARI

Sıra -si

Məşğələlərin mövzuları

sаat

tarix

qr.

1.

Алфавит. Звуки и буквы. Основные нормы орфоэпии русского языка (прилож.1) Вводно- фонетический курс.

ИК-1, ИК-2

2

15-19.IX

2.

ВФК. ИК-З, ИК-4, ИК-5

2

15-19.IX

3.

Предварительный устный курс. Автобиография.

2

15-19.IX

4.

Предварительный устный курс. Семья. Возраст.

2

22-26.IX

5.

Предварительный устный курс. Профессия.

2

22-26.IX

6.

Предварительный устный курс. Языковые умения.

2

22-26.IX

7.

Предварительный устный курс. Дата. Время. Времена года.

2

29.IX-3.X

8.

Предварительный устный курс. На рынке.

2

29.IX-3.X

9.

Тема: Знакомство.

2

29.IX-3.X

10.

Части речи. Имя существительное: род, число(табл.- 1)

2

6-10.X

11.

Наш университет.

2

6-10.X

12.

Склонение существительных. Основные значения родительного и винительного падежей. (табл.- 2, -3, -5)

2

6-10.X

13.

Города будущего.

2

13-17.X

14.

Основные значения дательного, творительного и предложного падежей. (табл.-4, -6, -7)

2

13-17.X

15.

Праздник, любимый всеми.

2

13-17.X

16.

Склонение существительных во множественном числе. (табл.-8)

2

20-24.X

17.

Подвиг во имя родины.

2

20-24.X

18.

Имя прилагательное.Склонение прилагательных.(табл.-9,-10)

2

20-24.X

19.

Наука – дело молодых.

2

27-31.X

20.

Степени сравнения имён прилагательных. Полная и краткая формы. (табл. -11)

2

27-31.X

21.

"Эврика".

2

27-31.X

22.

Местоимение. Разряды местоимений. (табл. -12)

2

3-7.XI

23.

Странности гениев.

2

3-7.XI

24.

Склонение личных местоимений. (табл. -13)

2

3-7.XI

25.

Склонение указательных местоимений. (табл. -14)

2

10-14.XI

26.

Имя числительное. Основные признаки и разряды по значению.(табл. -16)

2

10-14.XI

27.

Первые часы.

2

10-14.XI

28.

Склонение количественных числительных. (табл.- 17, -18, -19, -20, -21, -22, -23).

2

17-21.XI

29.

Склонение порядковых числительных.

2

17-21.XI

30.

Бессмертный памятник.

2

17-21.XI

31.

Глагол. Виды и времена глаголов. (табл. -24.)

2

24-28.XI

32.

Легенда об изобретении шахмат.

2

24-28.XI

33.

Спряжение глаголов. (табл. -25)

2

24-28.XI

34.

Пирамиды, ведущие в небо.

2

1-5.XII

35.

Изменение глаголов в прошедшем времени. (табл. -26)

2

1-5.XII

36.

Как появилась бумага.

2

1-5.XII

37.

Глагольные формы: причастие и деепричастие. (табл. -28, -29, -30, -31)

2

8-12.XII

38.

Что такое экономика?

2

8-12.XII

39.

Наречие.

2

8-12.XII

40.

Что движет развитием экономики.

2

15-19.XII

41.

Общее понятие о простом предложении.

2

15-19.XII

42.

Этот товар есть у каждого.

2

15-19.XII

43.

Общее понятие о сложном предложении.

2

22-26.XII

44.

Откуда берутся миллионы?

2

22-26.XII

45.

Обобщение и закрепление пройденного. Итоговое занятие.

2

22-26.XII

FƏNNİN MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ:

Fənnin bütün mövzuları üzrə tədris materialları və imtahan sualları elektron formada «Virtual Universitet»də yerləşdiriləcək.

Virtual Universitetin ünvanı: vu.aseu.az.

Fənn üzrə testlər bu mətnlərdən tərtib edilib.

QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq.

50 bal – imtahana qədər

O cümlədən:

10 bal – dərsə davamiyyət

10 bal – sərbəst iş

30 bal – seminar dərslərində toplanılacaq ballardır.

Seminar ərzində 3 dəfə kollokvium keçiriləcəkdir (minimum 3 ).

Kollokviumda iştirak etmədikdə jurnalda q/b yazılsa da “0” (sıfır) bal kimi hesablanacaqdır.

50 - bal – imtahanda toplanacaq.

İmtahan yazılı üsulla keçiriləcəkdir. İmtahan sualları 75 sualdan ibarət olаcaqdır.

QEYD:

İmtahanda minimum 17 bal toplanmasa, imtahana qədər yığılan ballar toplanılmayacaq.

İmtahan və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A – «Əla» -- 91 – 100

B – «Çox yaxşı» -- 81 – 90

C – «Yaxşı» -- 71 – 80

D – «Kafi» -- 61 – 70

E – «Qənaətbəxş» -- 51 – 60

F – «Qeyri – kafi» -- 51 baldan aşağı

SƏRBƏST İŞ:

Semestr ərzində 10 sərbəst iş tapşıriğı verilir. Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.

Sətbəst iş yazılı formada, word faylı formasında, (şrift 12) həcmi 1-2 səhifə olmalıdır. Sərbəst iş çap olunmuş və ya elektron formada təhvil verilə bilər.

Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məcmusu olduğuna görə plagiat yol verilməzdir.

SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI VƏ TƏHVİL VERİLMƏSİNİN

SON TARİXİ:

Mövzular:

Son tarix

1.

Моя семья.

4-cü həftə

2.

Мой распорядок дня.

5-ci həftə

3.

Мой родной город.

6-cı həftə

4.

Наш университет.

7-ci həftə

5.

Мой лучший друг.

8-ci həftə

6.

Моя профессия.

9-cu həftə

7.

Спорт в нашей жизни.

10-cu həftə

8.

Мой любимый писатель (поэт).

11-ci həftə

9.

Времена года.

12-ci həftə

10.

Мой любимый праздник.

13-cü həftə

Son tarixdən sonra təqdim olunan sərbəst işlər səbəbindən asılı olmayaraq nəzərə alınmayacaq.

Sərbəst işlərin nəticələri jurnala yazılır.

ƏDƏBİYYAT VƏ MATERİALLAR:

1. С.С.Мирзоев, Г.Н.Рзаева. Программа по русскому языку для студентов экономического вуза. Баку, 2014.

2.С.С.Мирзоев, Г.Н.Рзаева. Учимся русскому языку ( учебник для студентов экономического вуза). Баку, 2013.

3. Г.Н. Рзаева. Пособие по русскому языку ( для студентов национальных групп) Баку 2013.

4. Г.Н.Рзаева, С.Р.Бабаева, Ч.Г.Талыбова, Ж.Б.Везирова. Сборник тренировочных тестов по русскому языку (пособие для студентов экономического вуза с азербайджанским языком обучения) Баку 2012.

5. С.С.Мирзоев, Г.Н.Рзаева. Русский язык (учебник для студентов экономического вуза). Баку. 2011.

KURS İŞİ:

Bu fənn üzrə kurs işi nəzərdə tutulmayıb.

TƏCRÜBƏ:

Bu fənn üzrə istehsal təcrübəsi nəzərdə tutulmayıb.

Tarix: 09.09. 2014

Hazırladı: dos. Rzayeva G.N.

prof. Mirzəyev S.S.

İmza:Похожие документы:

  1. Aqrar bazarin formalaşmasi və İNKİŞaf xüsusiYYƏTLƏRİ

    Документ
    ... Azərbaycanvlət İqtisad Universiteti Экономика и управление АПК fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİS PROQRAMI (sillabus) “TƏSDİQ ... rinin fəaliyyətindən asılılığını özündə əks etdirir. Bu fənn həmçinin ... əhəmiyyətə malik olduğunu əhatə edir. Məlum olduğu kimi, ölkəmizd ...
  2. Азяр­бай­ъан Мил­ли Елм­ляр Ака­де­ми­йа­сы Фял­ся­фя, Сосиолоэийа вя Щц­гу­г Инс­ти­ту­ту

    Документ
    ... .1 Yunis Nəsиbov Azərbaycan Universiteti, doktoranт Azərbaycanda hüquqи dövlət иdeyasına ... ər tərəfdən, Azərbaycan Respublikası cinayət Məcəlləsinin «İqtisadi fəaliyyət sah ... stərilən maddə ilə tövsif edilməsini istisna edir. Subyektin əməlinin Azərbaycan ...

Другие похожие документы..