Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
П. Чехова 10 марта 015 года 1 .00 Концертный зал ДШИ (г. Осташков, ул. Володарского д.37/39) Директор Пестряева Светлана Борисовна 3....полностью>>
'Документ'
Курортный Spa-отель находится в 5 минутах ходьбы по речной набережной от центра Кицбюэля. Рядом с отелем останавливается лыжный автобус, а всего в нес...полностью>>
'Документ'
/ Em / Em + F# / G7\ + G / H7 / Вот, не выдержит, заноет да и лопнет перетянута струна — / Em / F# ....полностью>>
'Литература'
Айзенберг, Б.И. Распределение внимания в мыслительной деятельности учащихся массовой и вспомогательной школе / Б.И. Айзенберг. - М.: Просвещение, 1986...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Додаток № 23

до Положення про порядок інкасації коштів

та перевезення валютних цінностей

Примірний Договір № ____

на інкасацію терміналів самообслуговування (автоматів з приймання платежів)

службою інкасації АТ “Ощадбанк”

________________ ____________20__ р.

(назва населеного пункту)

Публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (в подальшому – Виконавець), в особі __________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

який(яка) діє на підставі _________________________________________________, з однієї сторони,

(статут, довіреність або наказ)

та ___________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації)

(в подальшому – Замовник), в особі ______________________________________________________

__________________________________________________________, який (яка) діє на підставі

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________________________________________, з другої сторони, окремо

(статут, довіреність або наказ)

названі – СТОРОНА, а разом по тексту – СТОРОНИ, уклали цей Договір №___на інкасацію терміналів самообслуговування (автоматів з приймання платежів) службою інкасації АТ “Ощадбанк” (надалі – ДОГОВІР) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах цього ДОГОВОРУ, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується власними силами і засобами надавати ЗАМОВНИКУ послуги з інкасації терміналів самообслуговування (автоматів з приймання платежів) ЗАМОВНИКА (надалі – термінали ЗАМОВНИКА), що розташовані за адресами, зазначеними у Додатку № 1 до ДОГОВОРУ, а ЗАМОВНИК зобов'язується своєчасно оплачувати надані послуги у визначених ДОГОВОРОМ розмірах і строки.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:

2.1.1. Здійснювати інкасацію коштів з терміналів ЗАМОВНИКА в купюроприймачах (надалі – касети), із заміною касет на порожні, опломбовані ВИКОНАВЦЕМ.

2.1.2. Здавати касети ЗАМОВНИКА в касу установи ВИКОНАВЦЯ, за адресою зазначеною в розділі 11 цього ДОГОВОРУ.

2.1.3. Забезпечити збереження і захист від викрадення (втрати) коштів при їх переміщенні від терміналів ЗАМОВНИКА до каси установи банку ВИКОНАВЦЯ.

2.1.4. Наступного, після інкасації терміналів ЗАМОВНИКА, банківського дня, до 12:00 год., здійснити перерахунок та переказати інкасовані з терміналів ЗАМОВНИКА кошти на поточний рахунок ЗАМОВНИКА №____________ в _______________________________, код банку _____.

2.1.5. При припинені дії ДОГОВОРУ повернути ЗАМОВНИКУ касети, ключі від касет та терміналів ЗАМОВНИКА не пізніше останнього дня строку дії ДОГОВОРУ, про що складається відповідний акт.

2.1.6. Мати необхідну дозвільну документацію, передбачену чинним законодавством України, на здійснення даного виду діяльності.

2.1.7. Нести матеріальну відповідальність за схоронність коштів, що знаходяться в опломбованих касетах, при їх інкасації.

2.2. ЗАМОВНИК зобов'язується:

2.2.1. Для надання послуг з інкасації терміналів ЗАМОВНИКА, але не пізніше ____ робочих днів з дня підписання Сторонами цього ДОГОВОРУ, передати в користування ВИКОНАВЦЮ необхідну кількість оригінальних касет з ключами та ключів від терміналів ЗАМОВНИКА за Актом приймання-передачі касет та ключів від терміналів самообслуговування (Додаток №2 до ДОГОВОРУ) на період дії ДОГОВОРУ, а також надати ВИКОНАВЦЮ пароль та логін для входу в режим обслуговування терміналу ЗАМОВНИКА та інструкцію з інкасації терміналів ЗАМОВНИКА та провести технічний інструктаж працівників ВИКОНАВЦЯ, які будуть здійснювати інкасацію терміналів ЗАМОВНИКА.

2.2.2. Надсилати ВИКОНАВЦЮ факсимільним зв’язком за №_______ (та/або електронною поштою _____________) Заявку на інкасацію терміналів самообслуговування (Додаток №3 до ДОГОВОРУ), до ____ години робочого дня, що передує дню надання послуг з інкасації терміналів Замовника.

2.2.3. Не пізніше, ніж за два робочі дні до дня введення в експлуатацію нового терміналу ЗАМОВНИКА, додатково передати ВИКОНАВЦЮ за Актом приймання-передачі комплект оригінальних касет та ключі від терміналів ЗАМОВНИКА та від касет, з наступним внесенням змін до Додатку №1 до цього ДОГОВОРУ. Підготовка Акту приймання-передачі касет та ключів від терміналів самообслуговування, доставка касет та ключів до установи ВИКОНАВЦЯ, що зазначена в розділі 11 ДОГОВОРУ, здійснюється представниками ЗАМОВНИКА та за його рахунок.

2.2.4. Забезпечити збереження і захист від викрадення готівки в терміналах ЗАМОВНИКА, з моменту завершення процедури інкасації та до початку проведення наступної інкасації.

2.2.5. Забезпечити робочий стан терміналів ЗАМОВНИКА на момент проведення інкасації.

2.2.6. Забезпечити наявність вільних та освітлених шляхів руху інкасаторів ВИКОНАВЦЯ при наданні послуг з інкасації ЗАМОВНИКУ.

2.2.7. Забезпечити безпечні умови роботи інкасаторів ВИКОНАВЦЯ з терміналами ЗАМОВНИКА, інформувати інкасаторів ВИКОНАВЦЯ про всі необхідні правила та заходи техніки безпеки при експлуатації обладнання терміналів ЗАМОВНИКА під час їх інкасації.

2.3. ЗАМОВНИК має право:

2.3.1. Вимагати належного виконання ВИКОНАВЦЕМ умов ДОГОВОРУ.

2.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

2.4.1. Вимагати належного виконання ЗАМОВНИКОМ умов ДОГОВОРУ.

2.4.2. Отримувати плату за надані Послуги за цим ДОГОВОРОМ, а у разі їх неотримання в строк, визначений розділом 4 цього ДОГОВОРУ, призупиняти надання Послуг за цим ДОГОВОРОМ до моменту погашення ЗАМОВНИКОМ заборгованості в повному обсязі.

2.4.3. Не проводити інкасацію терміналів ЗАМОВНИКА в разі пошкодження замків або відсутності пломби ВИКОНАВЦЯ на касеті, яка вилучається з терміналу ЗАМОВНИКА, інших причин виходу терміналу ЗАМОВНИКА з ладу, про що негайно буде повідомлено ЗАМОВНИКУ по телефону за номером _________ та складено Акт про виявлені порушення та невиконання заявки на інкасацію терміналу самообслуговування (Додаток № 4 до ДОГОВОРУ). Після повідомлення про несправність терміналу ЗАМОВНИКА по телефону, інкасатор продовжує обслуговування інших терміналів згідно Заявки на інкасацію терміналів самообслуговування. Для розрахунків дана ситуація вважається як належне виконання ВИКОНАВЦЕМ умов заявки і оплачується ЗАМОВНИКОМ відповідно до умов ДОГОВОРУ в загальному порядку.

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

3.1. Умови надання послуг з інкасації терміналів ЗАМОВНИКА:

3.1.1. Підставою для надання послуг з інкасації є заявка, надана ЗАМОВНИКОМ згідно умов п. 2.2.2. цього ДОГОВОРУ.

3.1.2. Отримання порожніх, опломбованих касет до терміналів ЗАМОВНИКА, разом з ключами від терміналів ЗАМОВНИКА здійснюється інкасатором ВИКОНАВЦЯ під підпис в книзі обліку операцій із завантаження та розвантаження терміналів в касі ВИКОНАВЦЯ.

3.2. Під час інкасації терміналів ЗАМОВНИКА, інкасатор ВИКОНАВЦЯ:

 • проводить огляд терміналу з метою виявлення можливих механічних ушкоджень як ззовні, так і всередині;

 • здійснює проведення необхідних процедур на системі керування терміналом згідно з інструкцією з інкасації терміналів (забороняється проведення будь-яких транзакцій в терміналі у проміжок часу між початком та завершенням інкасації терміналу);

 • роздруковує на чековому принтері необхідну кількість (але не менше двох) примірників чеків інкасації, на якому зазначається № терміналу, дата та час інкасації, кількість купюр за кожним номіналом та загальна сума грошових коштів у касеті терміналу, підписує чеки інкасації, один примірник чеку інкасації передає відповідальному працівнику каси ВИКОНАВЦЯ, другий – надається ЗАМОВНИКУ згідно умов п.3.4. цього ДОГОВОРУ;

 • вилучає касети із грошовими коштами;

 • встановлює нові номерні касети, опломбовані відповідальним працівником каси ВИКОНАВЦЯ з відповідним ярликом, на якому зазначаються дата опломбування і порядковий номер касети;

 • виходить з режиму обслуговування терміналу, вводить його до роботи;

 • у випадку виявлення технічних збоїв негайно повідомляє ЗАМОВНИКА;

 • роздруковані чеки та вилучені касети доставляє до каси ВИКОНАВЦЯ.

3.3. У випадку виявлення грошових купюр в терміналі ЗАМОВНИКА поза касетою терміналу, інкасатор ВИКОНАВЦЯ вилучає разом з опломбованою касетою виявлені грошові купюри поза касетою терміналу ЗАМОВНИКА та доставляє їх до каси ВИКОНАВЦЯ. Сума виявлених коштів в терміналі ЗАМОВНИКА поза касетою терміналу, переказуються на поточний рахунок ЗАМОВНИКА разом з основною сумою залишку коштів у касетах, вилучених з терміналів ЗАМОВНИКА, згідно з п. 2.1.4 цього ДОГОВОРУ.

3.4. Не пізніше 12:00 год. наступного робочого дня після дня інкасації терміналу ЗАМОВНИКА, ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надіслати ЗАМОВНИКУ факсимільним зв”язком за № ______ роздрукований на чековому принтері терміналу чек інкасації терміналу ЗАМОВНИКА, а оригінали чеків надсилати на адресу ЗАМОВНИКА, що зазначена в розділі 11 ДОГОВОРУ, не рідше одного разу на місяць рекомендованим листом.

3.5. У разі виявлення розходжень між фактичним залишком коштів у касетах, вилучених із терміналів ЗАМОВНИКА, і залишком, зафіксованим у чеку інкасації терміналу ЗАМОВНИКА, складається Акт розбіжностей суми готівки в касетах терміналу самообслуговування (Додаток №  5 до ДОГОВОРУ) в двох примірниках, які підписуються касиром та завідувачем сектору перерахунку та зберігання валютних цінностей установи ВИКОНАВЦЯ, один примірник якого надсилається ЗАМОВНИКУ на його поштову адресу не пізніше наступного банківського дня з моменту його складення ВИКОНАВЦЕМ.

Розрахунки з ЗАМОВНИКОМ здійснюються за результатами перерахунку грошових коштів з терміналів ЗАМОВНИКА, доставлених бригадою інкасації, в розмірі фактично доставленої суми в установу ВИКОНАВЦЯ, при цьому виявлені при перерахунку надлишки в безготівковій формі перераховуються на рахунок ЗАМОВНИКА установою ВИКОНАВЦЯ разом з основною сумою залишків коштів у касетах, вилучених з терміналів, згідно п. 2.1.4 цього ДОГОВОРУ. При необхідності за фактом виявлених розходжень СТОРОНАМИ проводиться службове розслідування. При цьому кожна із СТОРІН зобов’язується розпочати таке службове розслідування протягом одного робочого дня з моменту отримання відповідного письмового клопотання іншої СТОРОНИ, всіма наявними засобами та можливими методами сприяти в проведенні службового розслідування іншої СТОРОНИ або в організації та проведенні сумісного службового розслідування.

У випадку повторних недостач готівки у касетах ЗАМОВНИКА, його представник може бути присутнім в установі ВИКОНАВЦЯ для спостереження за перерахуванням готівкових коштів, доставлених інкасаторами ВИКОНАВЦЯ.

4. РОЗРАХУНКИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ

4.1. Розмір комісійної винагороди ВИКОНАВЦЯ за кожний інкасований термінал ЗАМОВНИКА визначено в Додатку №1 до цього ДОГОВОРУ. Дана сума включає в себе також вартість комісії за операцію з перерахунку та переказу коштів.

4.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний до _ числа місяця, наступного за звітним, надавати ЗАМОВНИКУ факсимільним зв’язком за номером ___________ рахунок-фактуру з зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті ЗАМОВНИКОМ за період, впродовж якого послуги були надані, та підлягають оплаті. Оригінал рахунку-фактури та у двох примірниках акт про надані послуги за звітний період/місяць надається ЗАМОВНИКУ протягом _ робочих днів з моменту виставлення рахунку-фактури.

Звітний період (тобто період, за який Замовник сплачує Виконавцю комісійну винагороду за надані послуги) встановлюється з першого по останнє число включно кожного календарного місяця строку дії цього Договору.

4.3. ЗАМОВНИК зобов'язаний здійснювати оплату наданого ВИКОНАВЦЕМ рахунку-фактури не пізніше __-го числа місяця, наступного за звітним, шляхом переказу суми коштів, зазначених у рахунку-фактурі , на рахунок ВИКОНАВЦЯ № ___________ у АТ “Ощадбанк”, код установи банку __________.

4.4. ЗАМОВНИК зобов'язується не пізніше _ календарних днів з моменту одержання 2-х примірників акта про надані послуги за звітний період/місяць, повернути ВИКОНАВЦЮ один примірник акту підписаного уповноваженим представником ЗАМОВНИКА.

4.5. Приїзд до ЗАМОВНИКА та ненадання послуг ВИКОНАВЦЕМ, що сталося з вини ЗАМОВНИКА, сплачується ЗАМОВНИКОМ в розмірі, зазначеному в п.4.1 цього ДОГОВОРУ.

4.6. Розмір комісійної винагороди за надані ВИКОНАВЦЕМ послуги ЗАМОВНИКУ може змінюватися за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору до цього ДОГОВОРУ.Похожие документы:

 1. Кабінетом Міністрів України (1)

  Документ
  ... і уклали з виконавцем земельних торгів договір про проведення земельних торгів. Виконавцем ... уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення. Порядок пі ... форма договору” замінити словами “Примірний договір”; 3) статтю 15 викласти в так ...
 2. Правила устаткування та експлуатації пляжів (далі Правила) розроблені відповідно до: Земельного Кодексу України

  Документ
  ... Одеської міської ради від _______________ № _________________ ПРИМІРНИЙ Д О Г О В І Р оренди берегозахісної споруди у вигляд ... з боку Орендаря. 5.2.3. Достроково розірвати Договір оренди в односторонньому порядку у разі: - ухилення ...
 3. Регламент адміністратора

  Регламент
  ... ія застосовує наступні дисциплінарні стягнення: догана; звільнення; позбавлення премії частково ... фіскального номера РРО у двох примірниках; один примірник довідки нада ... частиною етикет-пістолета є набірний валик. Набірний валик дозволяє набирати цифри ...
 4. К 1933 г на вооружение поступили торпеды тан-12 для низкого торпедометания (с бреющего полета) и тав- 15 для сброса с парашютами, а также авиационная мина мав

  Документ
  ... начала постройки, что значительно превышало дого ворные сроки. Корабли типа ... т. Для предотвращения взрыва паров бензина приме нялась оригинальная система заполнения бензобаков ... деле ГДЛ был Ленинградским отделением РНИИ, а РНИИ был в Москве как институт ...
 5. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч посіб. 3-тє вид., перероб. І доп

  Документ
  ... об'єднаннях відносини мають лише договірний характер, в інших - частина майна ... орендна плата за приміщення після пожежі; 3) договір про страхування втрати ... стягувати орендну плату в результаті знищення приміщень. Транспортне страхування. Перші договори ...

Другие похожие документы..