Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Расписание'
С. Пн., Ср. 1 :00 - 0:00 Хореография 7 Танцевальный СОК «Дансок» (постановочный танец) 1 - 11 Ким Э. В. Вт., Чт. 18:00 - 0:00 Хореография 8 Юный экску...полностью>>
'Программа'
В. Ауд. 07 Экономика общественного сектора Силаева М.В. Ауд. 414 Образовательное право Берзинь О.А. Ауд. 414 1 .40-14.00 Экономика общественного секто...полностью>>
'Документ'
Овладение теоретическими и практическими знаниями и навыками для формирования и управления логистической системой организации в рамках осуществления м...полностью>>
'Документ'
Вакцина коклюшно- дифтерийно-столбнячная адсорбированная (АКДС-вакцина) представляет собой смесь инактивированных коклюшных клеток и обезвреженных фор...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Додаток 1. Регістраційна форма учасника конференції

Обраний напрям ____________________________

Тема доповіді: ___________________________

Прізвище, ім’я та по-батькові __________________________________

Організація (місце навчання) ____________________________________

Посада ________________________________

Місце, держава ________________________________

Поштова адреса __________________________

Телефонний код міста ___________ тел. ____________

E-mail ________________________

Додаток 2. Форма участі в конференції (див. «Розрахунок оплати участі в конференції»)

Приклад заповнення:

ПІБ, посада, назва ВНЗ

Поштова адреса

Електрона адреса

Форма участі

Друковані матеріали

Електронні матеріали

Оргвнесок

Сплачено

Очна

Заочна

Колективна

Програма

Сертифікат

Збірка тез

Програма

Сертифікат

Збірка тез

1.

Сімонько П.В., доцент СумДПУ

Так

Так

Так

Так

так

так

2.

3.

4.

5.

Додаток 3. СТАТТІ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» подаються одночасно з тезами або під час роботи конференції. Оформлення та змістова структура: статті, що подаються до друку, повинні бути написані українською, російською, англійською або польською мовою та містити матеріал, не опублікований раніше. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); методи – дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової етапі слід жирним шрифтом виділити такі елемента статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, методи дослідження, виклад основного матеріалу, висновки.

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури, повинен становити 8-16 сторінок формату А4. Відстань між рядками – півтора інтервали комп'ютерного стандарту, кегль – 14; поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве - 1 см. Назва файлу статті повинна мати такий вигляд: Petrov_stattikonf

Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому – прізвище та ініціали автора(ів) і назва закладу, нижче посередині рядка – заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті, а також між заголовком та анотацією – інтервал 2.

Зразок оформлення статті

УДК 371.315.6:51

Г. П. Іваненко

Сумський державний педагогічний

університет імені А. С. Макаренка

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

Анотація укр. мовою (10 рядків).

Ключові слова (8-10 слів).

Текст статті

РЕЗЮМЕ

Г. П. Иваненко. Название статьи

Аннотация (10 строчек).

Ключевые слова (8-10 слов).

SUMMARY

G. P. Ivanenko. Title of the article

Summary (30 lines).

Keywords (8-10 words).

У анотаціях згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз необхідно відобразити такі елементи: мета статті, метод або методологія дослідження, результати дослідження, практичне значення дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розвідок (8-10 рядків українською та російською мовами і 30 рядків англійською мовою через 1 інтервал кегль 14 курсивом).

Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3,156; 4; 8,22-23].

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА».

Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» № 5 за 2009 р.

ЛІТЕРАТУРА

    1. Ващенко Г. Виховання волі і характеру : підручник для педагогів / Григорій Ващенко. - К. : Видавництво «Школяр», 1999. - 385 с.

    2. Мацько Л. І. Матимемо те, що робимо: до питання формування мовної культури / Любов Мацько // Дивослово. - 2001. - № 9. - С. 2-3.Похожие документы:

  1. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч посіб. 3-тє вид., перероб. І доп

    Документ
    ... та посвідчення про ... надання продавцем усіх документів до проданого товару (транспортних накладних, ліцензій, страхового сертифіката ... але вони не беруть участі у домовленостях про ... матеріалів, що надходять із ЄС. Відповідно до цієї угоди передбачається зб ...

Другие похожие документы..