Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Торжественное открытие X Националь­ного фестиваля архи­тектуры «Минск-2013». Вручение почетного приза «Зодчий Бела­руси». Вручение Сертификатов, удост...полностью>>
'Программа курса'
Рабочие программы: к учебникам А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы религиозных культур народов России», М.Т. Студеникина «Основы светской этики». 4...полностью>>
'Литература'
Распределение по языковым группам студентов отделения «Русский язык и литература» (дневная форма обучения) производится на основании тестирования по и...полностью>>
'Пояснительная записка'
Объектно-ориентированное программирование (ООП) - это новый подход к созданию программ. По мере развития вычислительной техники возникали разные метод...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ “МАГІСТР”

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

(магістерська програма

«МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ»)

І. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:

 1. Розкрити зміст концепції мультиплікатора Дж. Кейнса.

 2. Виходячи з припущення, що частка заощаджень у національному доході є величиною постійною, довести постійність рівня гарантованого темпу росту, визначеного Р. Харродом.

ІІ. Оберіть правильну відповідь:

1.Неподатковими надходженнями визнаються:

 1. доходи від продажу основного капіталу;

 2. мито;

 3. митні збори;

 4. плата за спеціальне використання природних ресурсів.

2.Що включають до доходів бюджету від операцій з капіталом?

 1. надходження від продажу державних запасів товарів;

 2. надходження коштів від реалізації конфіскованого правоохоронними органами майна;

 3. рентну плату;

 4. трансферти.

3.Функціональна класифікація видатків передбачає:

 1. визначення функцій за головними розпорядниками бюджетних коштів;

 2. визначення напрямків спрямування бюджетних коштів на здійснення функцій управління;

 3. визначення функцій, з виконанням яких пов’язані видатки;

 4. функції головних розпорядників бюджетних коштів.

4.Придбання предметів постачання і матеріалів (медикаментів, м’якого інвентарю) у бюджетній класифікації видатків належить до:

 1. капітальних видатків;

 2. поточних видатків;

 3. кредитування за вирахуванням погашення;

 4. інвестиційних видатків.

5.Відповідно до бюджетної класифікації поточні витрати не включають:

 1. витрати на придбання виробничого обладнання;

 2. виплату процентів за зовнішнім державним боргом;

 3. виплату процентів за внутрішнім державним боргом;

 4. оплату праці державних службовців.

6.Що характеризує економічна класифікація видатків бюджету?

 1. міністерства та відомства, що одержують асигнування з бюджету;

 2. операції, при проведенні яких здійснюються ці видатки;

 3. напрямки та сфери бюджетного фінансування;

 4. видатки підприємств державного сектору економіки.

7. Формування програмної класифікації видатків державного бюджету здійснюється за такою структурою:

 1. головний розпорядник, відповідальний виконавець, бюджетна програма, напрям діяльності;

 2. головний розпорядник, відповідальний виконавець, бюджетна програма, бюджетні асигнування;

 3. головний розпорядник, структурний підрозділ центрального апарату головного розпорядника, інвестиційні проекти, фінансування;

 4. мета, завдання, результати, ефективність.

8.Яка заборгованість включається до класифікації структури державного зовнішнього боргу України?

 1. позики, надані постачальниками;

 2. позики, надані іноземними комерційними банками;

 3. позики, надані урядами іноземних держав;

 4. всі відповіді вірні.

9.Проект основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний рік містить пропозиції щодо:

 1. загального обсягу доходів і видатків Державного бюджету України;

 2. граничного розміру дефіциту бюджету та державного боргу;

 3. обсягу валового внутрішнього продукту;

 4. сальдо платіжного балансу.

10.Розрізняють такі види бюджетного дефіциту:

 1. фактичний, фіктивний, циклічний;

 2. оптимістичний, фактичний, песимістичний;

 3. фактичний, структурний, циклічний;

 4. всі відповіді вірні.

ІІІ. Розв'яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь.

Користуючись правилом прийняття інвестиційних рішень згідно з моделлю оцінки дохідності капітальних активів (САРМ) оцінити доцільність вкладення коштів в окремі акції за таких даних:

Показник

Акції А

Акції Б

Акції В

1. Очікувана рентабельність інвестицій, %

10

15

20

2. Середнє квадратичне (стандартне) відхилення (А) рентабельності інвестицій, %

8

12

16

3. Коефіцієнт кореляції K(RA; RM) між нормою дохідності планових інвестицій та середньою нормою дохідності по ринку в цілому

0,7

0,9

0,8

4. Середньоквадратичне відхилення (M) рентабельності інвестицій по ринку в цілому, %

7

7

7

5. -коефіцієнт

0,8

1,5

2,3

6. Середня дохідність диверсифікованого портфеля інвестицій (RM), %

10

10

10

7. Безризикова процентна ставка на ринку капіталів (і), %

9

9

9

IV. Розв'яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь.

Вирахувати ризикову нетто-ставку на майнове страхування, якщо було застраховано 900 об”єктів, відбулося 30 випадків. В 10 випадках коефіцієнт страхового покриття 70%, а страхова сума – 10 тис.грн; в 12 випадках страхове покриття 50%, страхова сума – 8 тис.грн; по іншим випадкам – 25%, а страхова сума – 5 тис.грн.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання – 100 балів .

 1. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється в 20 балів (20*2=40 бал)

 2. Правильно виконане тестове завдання оцінюється в 2 бали (2*10=20 бал).

 3. Правильно розв'язана задача № 3 оцінюється в 10 балів.

 4. Правильно розв'язана задача № 4 оцінюється в 30 балів.Похожие документы:

 1. Навчально-методичний посібник для керівників заочного періоду навчання

  Навчально-методичний посібник
  ... направляються до Головного Управління державної служби і медичних кадр ... навчальний план та програму магістратури та інтернатури ... освіти (факультету) магістерську роботу, можуть бути рекомендован ... основи сімейної медицини; менеджмент сімейної медицини; сан ...

Другие похожие документы..