Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Учебный план Государственного бюджетного образовательного учреждения лицея № 1523 разработан на основе Федерального базисного учебного плана, утвержде...полностью>>
'Документ'
1.1. Оповещатель свето-звуковой пьезокерамический «ДУЭТ» С-03С предназначен для подачи световых и звуковых сиг-налов в системах охранной и пожарной си...полностью>>
'Документ'
(Татьяна Тялина) СИЛОВОЙ ФИТНЕС 900–1 00 (Наталья Иванкова) ПИЛАТЕС – 100 (Елена Максимова) – 100 (Елена Максимова) ФИТНЕС-ЙОГА 0830–0930 (Мария Донцо...полностью>>
'Техническое задание'
Проведение предтренинговой диагностики для 45 групп менеджеров по работе с клиентами территориальных банков по теме «Грани продаж» в период с 15 авгус...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

В.М.Александровська, В.Ю.Білоусова

Основи економічної теорії

методичні вказівки до семінарських занять

для студентів

(медичного факультету)

Донецьк - 2009

ББК 60.5.73.

УДК 316 (075.8)

В.М.Александровська , В.Ю.Білоусова

Методичні вказівки містять матеріали, необхідні для студентів під час підготовки до семінарів з курсу „Основи економічної теорії". Вони включають обґрунтування актуальності тем і цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік основної та додаткової літератури, графи логічної структури тем, комплекс навчаючих завдань, визначення нових понять, тем рефератів, таблиці і схеми, характеристику методичних форм проведення занять.

Рецензенти: М.І.Шутов, д.економ.н., проф. каф. організації вищої освіти, управління охорони здоров’я та епідеміології ФПО

Затверджено на засіданні

Вченої ради ДонНМУ _________________. (протокол № __________).

©Александровська В.М,В.Ю.Білоусова

© ДонНМУ

Тема 1.

Товарна організація виробництва. Гроші та інфляція.

 1. Актуальність теми

Одне з найважливіших не лише економічних, але ж і соціальних завдань - зменшення частини фізичної праці у виробництві. Це вимагає суттєвих змін в умовах життя й праці людини, підвищенні її культурного, освітнього і професійного рівня. Здатність людини до праці складає частину її істотності. Поряд з економічною, людині притаманна й духовна діяльність. Тому на розвиток людини впливає не лише вдосконалення техніки і технології, хоча останнє і є визначним показником, завдяки якому посилюється процес інтелектуалізації праці. Разом із цим має поліпшуватися соціальна сфера і соціальні умови життя. Зростання потреб людини стали наслідком розвитку суспільного виробництва.

 1. Цілі навчання:

загальна мета:

вміти аналізувати форми суспільного виробництва.

конкретні цілі:

вміти:

• аргументувати роль людини в економічній системі;

• визначити зміну місця людини у виробництві;

• характеризувати властивості товару;

• обґрунтувати закономірності виникнення грошей, їх сутність та функції;

• аналізувати переваги та недоліки інфляційних процесів та заходи їх запобігання.

3. Зміст навчання

Теоретичні питання

 1. Людина в економічній системі.

 2. Форми суспільного виробництва.

 3. Товар і двоїстий характер праці.

 4. Гроші, їх функції.

 5. Закон грошового обігу. Інфляція.

Основна література:

1. Мочерний С. В. Економічна теорія. - К.: Видавничий центр „Академія", 1999. - С. 83-96; 429-439; 96-135.

2. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія. - К.:Ніка-Центр, Ельга, 2000. -С.112-164.

3. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань. - К.: Вища школа, 2002. - С. 115-149; 400-404.

Додаткова література

 1. Экономика / Под ред. А. С. Булатова. - М.: БЕК, 1999. - С. 2-14; 69-106.

 2. Задоя А. А., Петруня Ю. Е. Основы экономики. - К.: Вища школа - Знання,
  1998.-С. 8-23.

 3. Экономическая теория / Под ред. Н. И. Базылева, С. П. Гурко. -Минск:
  БГЭУ, 1997.-С. 5-46.

 4. Юхименко П. I., Леоненко П. М. Історія економічних учень. - К.: Знання
  -Прес. 2001.-514 с.

 5. Несторенко О. П. Історія економічних вчень.-К.: МАУП, 2000. - 132 с.

Граф логічної структури теми

двоїстий характер праці, втіленої в товарі

Товар та його властивості

споживча вартість

вартість товару

конкретна праця

абстрактна праця

функції

форми

закон грошового обігу

інфляціягроші


4. Орієнтовна основа діяльності

Нові терміни

Економічна категорія — поняття, що у абстрактному вигляді відображає суттєві сторони окремих економічних явищ, процесів.

Економічні закони - причинно-наслідкові зв 'язки між соціально-економічними явищами, істотні зв 'язки між економічними процесами.

Матеріальне виробництво - виробництво матеріальних благ та надання матеріальних послуг, виконання будівельних, ремонтних, монтажних, земля­них та інших робіт.

Відтворення - постійне відновлення, безперервне повторення процесу вироб­ництва. Розрізняють відтворення просте, коли масштаби виробництва не змінюються, і розширене, коли обсяг виробництва зростає.

Науково-технічний прогрес - еволюційний і поступовий розвиток науки й техніки в їх тісній взаємодії, що супроводжується відповідними змінами ін­ших елементів технологічного способу виробництва і використовується для підвищення ефективності суспільного виробництва.

Науково-технічна революція - докорінні зміни у взаємодії людини і природи, а також; в системі продуктивних сил та їх речової форми.

Теми рефератів

 1. Економічна наука в сучасних умовах.

 2. Історія економічної думки в Україні

 3. Економічна наука в сучасних умовах.

 4. Національне багатство України, його структура й проблеми зростання.

 5. Сучасні медичні технології: надання послуг та відтворення.

Таблиця 1.1

Історія економічних учень

Етап

Характеристика етапу

Представники, історичні пам'ятники

Основні ідеї

Стародав­ній Схід

Законодавче оформлення економічних відносин

Артхашастра

Закони царя Хаммурапі

Боргове право, рабов­ласництво

Античність

Економічні ідеї у загальних філософських творах і концепціях

Аристотель Ксенофонт Платон

Перший аналіз поділу праці, вартості, гро­шей, нагромадження капіталу

Середньо­віччя

Економічні ідеї у богословських ученнях

Фома Аквінський

Зміцнення держави через наявність ви­роблених товарів, присудження торгово­го прибутку і лихвар­ського процента

Новий час

Перші економічні вчення

Меркантилізм

Т. Мен

Б. Даванзатті

Фізіократія

А. Монкретьєн

Основа багатства -гроші (золото, сріб­ло).

Джерело зростання багатства

Сучасність

Наукове вивчення економічних питань

Кейнсіанство Монетаризм

Державне регулюван­ня економіки Розвиток економіки лише за економічни­ми законами

Таблиця 1.2

Типи економічного зростання

Фактори

екстенсивного

зростання

Інтенсивний тип зростання

Методи

Форми

1. Збільшення об-

сягу інвестицій

та збереження

існуючого рівня

технології.

2. Збільшення

кількості пра-

цівників.

3. Зростання обся-

гів сировини,

матеріалів тощо

1. Упровадження нової техніки

й технології, основою яких є

процес інвестування вироб-

ництва.

2. Підвищення кваліфікацій-

ного рівня працівників.

3. Інтенсифікація використан-

ня виробничих фондів.

2. Удосконалення та впровад-

ження нових форм організа-

ції виробництва й праці.

3. Активізація підприємниц-

тва.

4. .Впровадження нових ін-

формаційних технологій, ін-

форматизація господарської

діяльності.

1. Працезаощаджуюча:

однаковий обсяг робіт

здійснюється меншою

кількістю працюючих

вищої кваліфікації.

2. Матеріально- і ресур-

созаощаджуюча: за-

стосовуються більш

економічні предмети

праці.

Таблиця 1.3

Ресурси, фактори й види доходів у виробництві

Види ресурсів

Фактори виробництва

Вид доходу

Природні

Матеріальні

Фінансові

Інформаційні

Трудові

Земля

Рента

Капітал

Процент

Труд

Зарплата

5. Цільові навчаючі завданняПохожие документы:

 1. Рекомендації щодо психологічного супроводу адаптації п'ятикласників в умовах впровадження нових Державних стандартів освіти

  Документ
  ... (див. Додаток №4). Адаптація до школи Є. Александровської, Н. Куренкової. Інтелектуальний тренінг Е. За ...

Другие похожие документы..