Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Исследование'
Каноническое проектирование ИС отражает особенности руч­ной технологии индивидуального (оригинального) проектирова­ния, осуществляемого на уровне испо...полностью>>
'Документ'
Прошу Вас провести проверку по факту действий государственного заказчика (уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной или котир...полностью>>
'Литература'
Адаемы монон царды каеддаериддаер стыр ахадындзинад уыдис фольклор аемае аив литератураейаен. Уыдоны нываефтыд аерцыд сае цард, сае историйы ахсджиагд...полностью>>
'Документ'
В соответствии с планом работы ресурсного центра, государственное бюджетное образовательное учреждение республики Карелия дополнительного образования ...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Управління освіти і науки

Чернігівської обласної державної адміністрації

ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ

ВИПАДКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ ТА УЧНЯМИ

В УСТАНОВАХ І ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Укладач :

методист з БЖД НМЦ ПТО

у Чернігівській області

Котевич О.Д.

Чернігів, 2013

Методичний посібник розроблений з метою надання допомоги в організації і проведенні розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу. В посібнику надано зразки бланків документації, яка застосовується під час проведення розслідувань. При його підготовці враховані вимоги чинних нормативних актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Посібник розрахований на керівників, фахівців і відповідальних за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності установ і закладів освіти.

З М І С Т

 1. Розслідування нещасних випадків (не смертельних) з працівниками

освітніх закладів під час виконання

трудових обов’язків ….………………………………………..……………………...........4

 1. Спеціальне розслідування нещасних випадків з працівниками

закладів (групові нещасні випадки, нещасні випадки з тяжкими,

смертельними наслідками) під час виконання

трудових обов’язків ………………………………………….…………………..…...........6

 1. Зразки бланків:

Додаток 1 – повідомлення про нещасний випадок ………………………………...….....8

Додаток 2 – акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5….……9

Додаток 3 – акт про нещасний випадок за формою Н-1…………………………….…...13

Додаток 4 – журнал реєстрації осіб, що постраждали від нещасних випадків ....…….23

Додаток 5 – матеріали розслідування………………………………………………..……23

Додаток 6 – повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2…...…….26

 1. Перелік обставин , за яких настає страховий випадок………………………..28

 2. Порядок розслідування нещасних випадків, що сталися

з вихованцями, учнями, студентами під час

навчально-виховного процесу………………………………………………....……….29

 1. Спеціальне розслідування нещасних випадків (групові, із смертельним наслідком), що сталися під час навчально-виховного процесу…………….…...….31

 2. Зразки бланків:

Додаток 7 – повідомлення про нещасний випадок …………………………...…..…….32

Додаток 8 – акт розслідування нещасного випадку за формою Н-Н……………..…….33

Додаток 9 – акт спеціального розслідування групового нещасного

випадку або нещасного випадку зі смертельним наслідком……………..……………...35

Додаток 10 – журнал реєстрації нещасних випадків,

що сталися з вихованцями,учнями, під час навчально-виховного процесу……….…..37

Додаток 11 – повідомлення про наслідки нещасного випадку…………………………37

 1. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого

характеру………………………………………………………………………..………….38

 1. Зразки бланків:

Додаток 12 – журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру……....39

Додаток 13 – акт про нещасний випадок невиробничого характеру за ф. НТ……..…..40

Література

1. Нещасні випадки (не смертельні)

з працівниками освітніх закладів під час виконання трудових обов’язків

Відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011р. № 1232 (далі – Порядок ), розслідування проводиться у разі нещасного випадку, що стався у процесі виконання працівником трудових обов’язків, внаслідок чого зафіксовано шкоду здоров’ю і втрату працівником працездатності на один робочий день чи більше або необхідність переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

Керівник освітнього закладу, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний:

1.1 протягом однієї години передати з використанням будь яких засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок установленої форми (додатком 1 ) :

 • органу управління освітою за підпорядкуванням (у разі резонансного нещасного випадку, орган управління освітою надає термінове повідомлення до управління освіти і науки облдержадміністрації) ;

 • Фонду соціального страхування від нещасних випадків (далі ФССНВ) за місцезнаходженням закладу;

 • керівникові первинної організації профспілки;

 • органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням закладу у разі нещасного випадку внаслідок пожежі;

 • закладові державної санітарно-епідеміологічної служби (у разі гострого професійного захворювання, отруєння).

1.2 Протягом доби утворити (наказом) комісією з розслідування нещасного випадку (не менш як три особи) у такому складі:

Голова комісії – керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку покладено виконання функцій охорони праці (заступник директора);

Члени комісії – представник ФССНВ за місцезнаходженням закладу;

 • представник первинної профспілки;

 • представник закладу;

 • інші особи.

У разі нещасного випадку у малокомплектній загальноосвітній школі, комісія з розслідування призначається наказом відділу (управління ) освіти за підпорядкованістю.

До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт.

Потерпілий або уповноважена ним особа не входить до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях. Голова комісії зобов’язаний письмово поінформувати потерпілого або уповноважену ним особу про його або її права і з початку роботи комісії запросити до співпраці.

1.3 Комісія зобов’язана протягом 3-х діб провести розслідування і скласти акти:

 • акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 (додаток 2 ) у п’яти примірниках;

 • акт про нещасний випадок за формою Н-1 (додаток 3 ) у разі, коли нещасний випадок пов’язаний з виробництвом – у п’яти примірниках.

 • якщо нещасний випадок визнаний таким, що не пов’язаний з виробництвом, складається тільки акт за формою Н-5;

 • у разі гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаного з виробництвом, крім актів за формою Н-5 і Н-1 складається картка обліку проф. захворювання за формою П-5 - у 6-тьох примірниках.

1.4 Протягом доби після надходження матеріалів розслідування керівник закладу повинен розглянути і затвердити примірник акта за формою Н-5 та Н-1.

Нещасні випадки реєструються у відповідному журналі (додаток 4 ).

1.5 Матеріалами розслідування (додаток 5 ) є акти за формою Н-5 і Н-1, картка за формою П-5 ( у разі гострого проф. захворювання, отруєння); наказ про утворення комісії; пояснення потерпілого, осіб-свідків нещасного випадку; копії документів про кваліфікацію працівника, проведення відповідних інструктажів та медичних оглядів; копія документа (за наявності) щодо отримання завдання на виконання роботи, під час якої стався нещасний випадок; у разі потреби витяги з експлуатаційної документації, схеми, фотографії, інші документи, що характеризують стан робочого місця, устаткування тощо; висновок лікувально-профілактичного закладу про наявність в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних чи отруйних речовин.

1.6 Примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби надсилаються:

 • службі охорони праці або посадовій особі (спеціалістові), на яку покладено виконання функцій з охорони праці закладу, працівником якого є потерпілий, а у разі малокомплектного загальноосвітнього закладу - службі охорони праці відділу (управління) освіти за підпорядкуванням;

 • потерпілому або уповноваженій ним особі;

 • ФССНВ за місцезнаходженням закладу;

 • територіальному органові Держгірпромнагляду;

 • первинній організації профспілки.

Копії актів за формою Н-5 і Н-1 надсилаються відділу (управлінню ) освіти за підпорядкуванням.

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта за формою Н-1 надсилається закладові державної санітарно-епідеміологічної служби.

1.7 Відділ (управління) освіти надсилає копію акту Н-1 (або Н-5) управлінню освіти і науки облдержадміністрації.

1.8 В 10-ти денний термін після періоду тимчасової непрацездатності або смерті потерпілого складається повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 (додаток 6) і надсилається організаціям (особам), яким надсилалися акти за формою Н-5 і Н-1.

Нещасний випадок, про який своєчасно не повідомлено керівника закладу або внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу, розслідується і береться на облік протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи уповноваженої ним особи (незалежно від строку настання нещасного випадку).

Примірники актів за формою Н-5, Н-1, картки П-5 разом з матеріалами розслідування зберігаються у закладі, а у випадку малокомплектної школи у відділі (управлінні) освіти протягом 45 років.

 1. Спеціальне розслідування нещасних випадків з працівниками освітніх закладів під час виконання трудових обов’язків (із смертельними наслідками, групові нещасні випадки, з тяжкими наслідками у тому числі з можливою інвалідністю)

2.1 Керівник освітнього закладу отримавши повідомлення про такий нещасний випадок зобов’язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв’язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення відповідної форми (додаток 1 ):

 • територіальному органові Держгірпромнагляду;

 • органові прокуратури;

 • ФССНВ за місцезнаходженням підприємства;

 • відділу (управлінню) освіти за підпорядкованістю;

 • закладові державної санітарно-епідеміологічної служби (у разі гострого професійного захворювання або отруєння);

 • первинній організації профспілки та органові галузевої профспілки вищого рівня;

 • органові з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій ( у разі необхідності ).

2.2 Відділ (управління) освіти терміново (як тільки стануть відомі обставини нещасного випадку) надає повідомлення будь яким засобом зв’язку до управління освіти і науки облдержадміністрації.

2.3 Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться комісією утвореною:

 • у разі нещасного випадку під час якого загинула одна особа – територіальним органом Держгірпромнагляду;

 • у разі нещасного випадку під час якого загинуло 2-4 особи – Держгірпромнаглядом або за його дорученням територіальним органом Держгірпромнагляду;

 • у разі нещасного випадку під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб – Держгірпромнаглядом.

Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися під час катастрофи, аварії чи пригоди на транспорті, проводиться з обов’язковим використанням матеріалів розслідування, підготовлених відповідними органами в установленому порядку. Якщо голова спец. комісії не отримав протягом місяця відомостей про обставини і причини катастрофи, аварії чи пригоди на транспорті, спеціальна комісія складає акти за формою Н-5 та Н-1 і в пункті 10 акта Н-1 зазначає найменування органу, який проводить розслідування.

Затверджені акти за формою Н-5 і Н-1 надсилаються відповідним органам в установленому порядку.

Після отримання зазначених відомостей голова спеціальної комісії або за його дорученням керівник закладу складає висновок за формою Т-1. Цей висновок надсилається у триденний строк після погодження з територіальним органом Держгірпромнагляду та ФССНВ всім особам, яким надіслано акти за формою Н-5 і Н-1

2.4 Термін розслідування – 10 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжений органом, який утворив спеціальну комісію.

2.5 Освітній заклад, працівникам якого є потерпілий, компенсує витрати пов’язані з діяльністю спеціальної комісії та залучених до її роботи експертів, інших спеціалістів, забезпечує проведення всіх необхідних досліджень, створює належні умови для роботи комісії.

2.6 За результатами розслідування складаються акти за формою Н-5, Н-1, картка за формою П-5 стосовно кожного потерпілого.

Примірники актів розслідування підписуються головою та всіма членами комісії протягом 5-ти днів після оформлення матеріалів спеціального розслідування.

На вимогу потерпілого або членів його родини або уповноваженої ним особи, голова спеціальної комісії зобов’язаний ознайомити їх з матеріалами розслідування.

2.7 Керівник освітнього закладу у п’ятиденний строк після затвердження акта за формою Н-5:

 • видає наказ про виконання запропонованих спеціальною комісією заходів;

 • надсилає за рахунок закладу: - копії матеріалів розслідування органам прокуратури, іншим органам, представники яких брали участь у розслідуванні;

 • примірники актів форми Н-5, Н-1, картки П-5 надсилаються потерпілому, ФССНВ, територіальному органу Держгірпромнагляду.

Примірники затверджених актів Н-5 і Н-1, картки П-5 разом з іншими матеріалами спеціального розслідування зберігаються в органах управління освітою 45 років.

Відділ (управління) освіти після одержання матеріалів спеціального розслідування повинен розглянути питання щодо обставин і причин настання нещасного випадку та розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам.Похожие документы:

 1. Українці: народні вірування, повір`я, демонологія

  Документ
  ... часи культурна спорідненість народів індоєвропейської групи ... випадках і на вірі в їх надприродну силу. Через віру, шляхом виконання ... заклад ... трудовой ... тяжких ... нещасний ... смертельно». В Нагуевичах об ... дками, що розглядають різні галузі усної словесності у зв'язку ...
 2. Альманах издан при поддержке народного депутата Украины

  Документ
  ... виконання обовязк ... час подальше вивчення історії зазначеного навчального закладу потребує продовження пошуку й введення у науковий об ... групами ... тяжко ... трудовой ... наслідками ... нещасних випадк ... смертельным исходом» 21. 41. Мэра партийцы критиковали справедливо. Об ...

Другие похожие документы..