Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Информационный бюллетень'
3 июля 2013г. в 15.00 в министерстве государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области по адресу: г.Н.Новгород, ул.М.Ямская, д.78,...полностью>>
'Документ'
Задание 1. Учитель просит по памяти устно воспроизвести пункты тезисного плана (упр. 53). В то время как один из учеников воспроизводит тезис, остальн...полностью>>
'Исследование'
Вопрос о том, почему люди время от времени ведут себя агрессивно является предметом дискуссии не одно десятилетие (Соловьева С. Л., 1997). Особо обращ...полностью>>
'Документ'
рабочее сканер EPSON 1 70 PERFECTION Кабинет информатики рабочее ксерокс Canon FC 108 Кабинет директора рабочее ксерокс Canon FC 108 Кабинет завучей р...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

АКТ №____

про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу (складається у п’яти примірниках)

1. Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого __________________________________

________________________________________________________________________

2. Стать: чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити) _____________________________

3. Рік народження ________________________________________________________

4. Навчальний заклад, клас, група, де навчається, виховується потерпілий ________________________________________________________________________

5. Підпорядкованість (належність) навчального закладу ________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, орган управління освітою, засновник (власник), якому підпорядкований навчальний заклад)

6. Поштовий індекс та адреса навчального закладу ____________________________

7. Місце, де стався нещасний випадок _______________________________________

________________________________________________________________________

8. Прізвище, ім’я та по батькові вихователя, вчителя, викладача, керівника навчального закладу, у класі (групі) якого стався нещасний випадок _____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

інструктаж вступний ______________________________________________________

інструктаж первинний _____________________________________________________

10. Дата і час нещасного випадку ___________________________________________

(година, число, місяць, рік)

11. Обставини, за яких стався нещасний випадок ______________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

12. Подія, що призвела до нещасного випадку _________________________________

13. Причини нещасного випадку ____________________________________________

14. Наслідки нещасного випадку ____________________________________________

(смертельний чи не смертельний)

15. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Заходи щодо усунення наслідків нещасного випадку:

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець(посада, прізвище, ініціали)

Відмітка про виконання заходу

17. Особи, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, професія, посада, навчальний заклад; статті, параграфи,

________________________________________________________________________

пункти порушених ними законодавчих та інших нормативних актів)

18. Свідки нещасного випадку______________________________________________

________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження)

19. Висновки лікувально-профілактичного закладу

Діагноз за довідкою лікувально-профілактичного закладу

Звільнений від навчання (відвідування у навчальному закладі

Число днів невідвідування навчального закладу

Акт складено _______________________________________________

(число, місяць, рік)

Голова комісії ___________________ __________________________

(посада) (Підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії ___________________ _________________________

(посада) (Підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 9

АКТ

спеціального розслідування групового нещасного випадку або нещасного випадку із смертельним наслідком,

що стався « __ »_____ 20 р. о ______годині хвилин

____________________________________________________________________________________

(повне найменування навчального закладу, його засновник /власник/, найменування органу, до сфери управління якого належить навчальний заклад)

________________________ ____________________________________________________

(дата складання акта) (місце складання акта: село, район, місто, область)

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від ____________№_________;____________,

____________________________________________________________________________

(найменування органу, яким призначена комісія)

у складі: голова комісії ___________________________ _________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) (посада, місце роботи)

члени комісії: __________________________________ _________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) (посада, місце роботи)

__________________________________ _________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) (посада, місце роботи)

__________________________________ _________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) (посада, місце роботи)

провела за період з __________________ до_______________________

спеціальне розслідування нещасного випадку, який стався

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указується місце події та кількість потерпілих, у тому числі зі смертельним наслідком)

1. Відомості про потерпілого (потерпілих)

Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, клас, група, навчальний заклад, час проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Якщо розслідується груповий нещасний випадок, то у розділі спеціального розслідування зазначаються відомості на кожного потерпілого окремо.

2.Обставини нещасного випадку

Нещасний випадок стався під час____________________________________________

__________________________________________________________________________________

(захід, що проводився)

Описуються всі події, що відбувалися, та роботи, що проводилися до настання нещасного випадку. Зазначається, як проходив навчально-виховний процес, хто керував цим процесом, що сталося з потерпілим. Викладається послідовність подій, наводяться небезпечні і шкідливі фактори, які могли вплинути на потерпілого, описуються дії потерпілого та інших осіб, причетних до нещасного випадку. Зазначається характер травми, ступінь її важкості, попередній діагноз і заходи, вжиті для надання першої допомоги потерпілому.

3. Причини нещасного випадку

Наводяться основні технічні та організаційні причини нещасного ви­падку, уключаючи перевищення гранично допустимих норм небезпечних і шкідливих факторів, якщо вони вплинули на подію (допуск до роботи не навчених або не проінструктованих осіб, несправність обладнання, машин, механізмів, відсутність керівництва, нагляду за проведенням навчально-виховного процесу). Після кожної причини вказуються, які конкретні вимо­ги законодавства і нормативних актів про охорону праці, інструкцій з без­печного ведення робіт, посадових інструкцій були порушені (з посиланням на відповідні статті, розділи, пункти).

Зазначаються узагальнені результати проведеної перевірки стану охо­рони праці у закладі.

 1. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку

Заходи, запропоновані комісією, повинні складатися із:

 • заходів щодо ліквідації наслідків події (у разі потреби);

 • заходів щодо усунення безпосередніх причин травмування і запобігання подібним випадкам у подальшому.

Вони можуть бути викладені у вигляді таблиці або перелічені у тексті із зазначенням змісту заходів, термінів їх виконання і посадових осіб, відповідальних за їх реалізацію.

5. Висновок комісії щодо осіб, які допустили порушення законодавчих
та інших нормативних актів з охорони праці, і запропоновані
заходи щодо притягнення їх до відповідальності

У цьому розділі зазначаються особи, у тому числі й потерпілий, чиї дії або бездіяльність призвели до нещасного випадку.

Після викладення змісту порушення зазначаються статті, розділи, пункти законодавчих і нормативних актів з охорони праці, посадових інструкцій, які були порушені. У кінці розділу пропонуються заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких стався нещасний випадок.

Після висновку в акті робиться запис про те, що комісія мала зустрічі з або батьками (особами, які представляють їх інтереси), розглянула на місці питання надання соціальної і матеріальної допомоги, роз’яснила їм їхні права відповідно до чинного законодавства.Голова комісії: ____________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії: _____________________ _______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_____________________ _______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

____________________ _______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

На окремій сторінці подається перелік матеріалів, що додаються, відповідно до пункту 4.9 Положення.

Уся справа (акт спеціального розслідування і матеріали, що додаються) брошурується.

Додаток 10

Журнал

реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями,

учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами

№ з/п

Дата події

Прізвище, ім’я та

по батькові потерпілого,

рік народження

Клас, (група)

Місце події (аудиторія, клас, підприємство, місце проведення заходу та ін.)

Короткі обставини і причини нещасного випадку

Дата скла-дання, номер акта з формою

Н-Н

Діагноз та наслідки нещасного випадку

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 11

____________________________________________
(найменування органу управління освітою, кудиПохожие документы:

 1. Українці: народні вірування, повір`я, демонологія

  Документ
  ... часи культурна спорідненість народів індоєвропейської групи ... випадках і на вірі в їх надприродну силу. Через віру, шляхом виконання ... заклад ... трудовой ... тяжких ... нещасний ... смертельно». В Нагуевичах об ... дками, що розглядають різні галузі усної словесності у зв'язку ...
 2. Альманах издан при поддержке народного депутата Украины

  Документ
  ... виконання обовязк ... час подальше вивчення історії зазначеного навчального закладу потребує продовження пошуку й введення у науковий об ... групами ... тяжко ... трудовой ... наслідками ... нещасних випадк ... смертельным исходом» 21. 41. Мэра партийцы критиковали справедливо. Об ...

Другие похожие документы..