Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Техническое задание'
Этот документ Вы можете использовать как образец для создания Вашего документа. Свои документы высылайте по адресу info@ с пометкой, какие услуги Вам ...полностью>>
'Документ'
- Демонстрация творческого потенциала, интеллектуального уровня, профессиональной культуры специалистов работающих в области градостроительного искусс...полностью>>
'Документ'
тариф 400р. Упаковка автомобильного стекла 1 р/м³, мин. тариф 1 р. За гарантированное тёплое место – надбавка 30%. Стоимость перевозки в регионы негаб...полностью>>
'Документ'
, именуемый в дальнейшем Заказчик , в лице , действующего на основании , с одной стороны, и АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, именуемый в дальнейшем «Исполни...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

4. Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Виконання потерпілим трудових (посадових) обов’язків за режимом роботи підприємства, у тому числі у відрядженні

Перебування на робочому місці, на території підприємства* або в іншому місці, пов’язаному з виконанням трудових обов’язків чи завдань роботодавця, починаючи з моменту прибуття потерпілого на підприємство до його відбуття, який повинен фіксуватися відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, в тому числі протягом робочого та надурочного часу

Підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також виконання заходів особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення

Виконання завдань роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні за його письмовим розпорядженням

Проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору

Використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця чи керівника робіт

Виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, зокрема дій щодо запобігання аваріям або рятування людей та майна підприємства, будь-яких дій за дорученням роботодавця, участь у спортивних змаганнях, інших масових заходах та акціях, які проводяться підприємством самостійно або за рішенням вищих органів за наявності відповідного рішення (наказу, розпорядження тощо) роботодавця

Ліквідація наслідків аварії, надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру на виробничих об’єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством

Надання підприємством шефської (благодійної) допомоги іншим підприємствам, установам, організаціям за наявності відповідного рішення (наказу, розпорядження тощо) роботодавця

Перебування потерпілого у транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання нещасного випадку пов’язане з виконанням потерпілим трудових обов’язків або з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або середовища

Прямування потерпілого до об’єкта (між об’єктами) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об’єкта за дорученням роботодавця

Прямування потерпілого до/чи з місця відрядження згідно з установленим завданням, у тому числі на транспорті будь-якого виду та форми власності

Раптова серцева смерть потерпілого внаслідок гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах (видобування корисних копалин,будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд, проведення геологорозвідувальних робіт) або після підйому потерпілого на поверхню з даною ознакою, що підтверджено медичним висновком

Скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морського, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час перебування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних чи шкідливих виробничих факторів

Оголошення потерпілого померлим унаслідок його зникнення, пов’язаного з нещасним випадком, під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків

Заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство потерпілого під час виконання чи у зв’язку з виконанням ним трудових (посадових) обов’язків або дій в інтересах підприємства, незалежно від порушення кримінальної справи, крім випадків з’ясування потерпілим та іншою особою особистих стосунків невиробничого характеру, що підтверджено висновком компетентних органів

Одержання потерпілим травми або інших ушкоджень внаслідок погіршення стану його здоров’я, яке сталося під впливом небезпечного виробничого фактора чи середовища у процесі виконання трудових (посадових) обов’язків, що підтверджено медичним висновком

Раптове погіршення стану здоров’я потерпілого під час виконання трудових (посадових) обов’язків унаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів та/або важкості чи напруженості трудового процесу, що підтверджено медичним висновком, або непроходження ним обов’язкового медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров’я

Перебування потерпілого на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, технологічної перерви, а також під час перебування потерпілого на території підприємства у зв’язку з проведенням виробничої наради, отриманням заробітної плати, проходженням обов’язкового медичного огляду тощо або проведенням з дозволу чи за ініціативою роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів, спортивних змагань та тренувань чи заходів, передбачених колективним договором, якщо настання нещасного випадку пов’язано з впливом небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком

Вплив на здоров’я потерпілого шкідливих чи небезпечних виробничих факторів, унаслідок яких у нього виявлено професійне захворювання

* Під територією підприємства слід розуміти земельну ділянку, яка надана йому у користування, а також ділянка, яка віднесена до території підприємства згідно з рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.

5. Порядок розслідування нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами під час навчально-виховного процесу

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися з вихованцями, учнями, студентами під час навчальних занять, спортивних змагань, позакласних заходів, перед початком і після закінчення занять, на перервах, тощо і призвели до погіршення стану здоров’я (втрати працездатності) не менше ніж на один день згідно з медичним висновком.

5.1 Керівник навчального закладу, одержавши повідомлення про нещасний випадок:

 • робить запит висновку з лікувально-профілактичного закладу;

 • повідомляє орган управління освітою за підпорядкованістю (додаток 7) ;

 • призначає наказом комісією з розслідування у такому складі:

голова – заступник керівника навчального закладу;

члени комісії – представник служби охорони праці навчального закладу або особа, на яку наказом керівника покладено ці обов’язки;

- представник профспілкового комітету.

Термін розслідування та складання акта за формою Н-Н – 3 доби.

5.2 Керівник навчального закладу протягом 3-х діб після закінчення розслідування затверджує акти форми Н-Н (додаток8).

Примірник акта Н-Н разом з примірником матеріалів розслідування (пояснення потерпілого і свідків, медичний висновок про стан здоров’я потерпілого та інші документи) направляються особі, на яку покладено обов’язки служби охорони праці навчального закладу.

Інші примірники акта Н-Н надсилаються:

 • потерпілому;

 • до архіву навчального закладу;

 • до органу управління освітою, до сфери управління якого належить навчальний заклад.

5.3 Після закінчення строку лікування потерпілого керівник навчального закладу направляє до органу управління освітою повідомлення про наслідки нещасного випадку.

Відділ освіти райдержадміністрації (управління освіти міськради) після отримання повідомлення про наслідки нещасного випадку (якщо стан здоров’я потерпілого вимагав серйозного лікування) надсилає копію акта Н-Н разом з копією повідомлення управлінню освіти і науки облдержадміністрації.

5.4 За результатами розслідування не складаються акти Н-Н і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися з вихованцями, учнями, студентами:

 • унаслідок вживання алкоголю, наркотичних або інших психотропних речовин за наявності медичного висновку;

 • якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, був відсторонений від роботи, навчання;

 • під час скоєння крадіжок або інших злочинів, якщо є офіційний висновок суду або прокуратури;

 • у разі природної смерті або самогубства.

5.5 Нещасний випадок, що стався на підприємстві з учнями, студентами під час проходження ними виробничої практики під керівництвом посадових осіб підприємства, розслідується комісією підприємства спільно з представником навчального закладу

Нещасний випадок, що стався на підприємстві з учнями, студентами під час проходження виробничої практики під керівництвом вчителя, викладача, майстра в/н на виділеній підприємством дільниці, розслідується органом управління освітою, якому підпорядкований цей навчальний заклад, спільно з представником підприємства. Один примірник акта за формою Н-Н направляється до навчального закладу, другий за підпорядкованістю до органу управління освітою.

6. Спеціальне розслідування нещасних випадків (групові, із смертельним наслідком), що сталися під час навчально-виховного процесу.

6.1 Про кожний груповий нещасний випадок та із смертельним наслідком керівник навчального закладу негайно повідомляє:

 • орган управління освіти якому підпорядкований навчальний заклад;

 • прокуратуру, орган внутрішніх справ;

 • місцеву санітарно-епідеміологічну службу (у разі виявлення отруєнь).

Орган управління освітою за місцем знаходження навчального закладу протягом доби повідомляє управління освіти і науки облдержадміністрації, а у разі резонансного нещасного випадку повідомлення надається протягом 2-х годин.

6.2 Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло 1-4 особи або травмовано до 10 осіб проводиться комісією, яка призначається наказом керівника органу управління освітою якому підпорядкований навчальний заклад.

Склад комісії:

Голова – керівник (заступник) навчального закладу.

Члени комісії – працівник служби охорони праці навчального закладу:

 • представник педагогічного колективу

 • представник профспілки

 • представник управління освіти і науки облдержадміністрації (або міністерства)

6.3 Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб проводиться комісією, призначеною наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Термін розслідування і складання акту спеціального розслідування та акту за формою Н-Н – 10 днів.

За потреби термін розслідування може бути продовжений наказом органу управління освітою, який утворив комісію.

6.4 Навчальний заклад, де стався нещасний випадок компенсує витрати, пов’язані з діяльністю комісії та залученням до її роботи спеціалістів.

6.5 Голова комісії у 5 денний термін після закінчення розслідування направляє матеріали до прокуратури.

Керівник навчального закладу, органу управління освітою, якому підпорядкований навчальний заклад, забов’язаний у 5 денний термін видати наказ про вжиття заходів щодо запобігання зазначеним випадкам, а також притягти до відповідальності осіб, які допустили порушення нормативних актів з охорони праці.

Про виконання зазначених заходів керівник навчального закладу письмово повідомляє орган управління освітою за підпорядкованістю.

7. ЗРАЗКИ БЛАНКІВ

Додаток 7

_____________________________________

(найменування органу управління освітою, куди

____________________________________________

направляється повідомлення, його адреса)

Повідомлення про нещасний випадок

Дата і час, коли стався нещасний випадок _________________________________

_____________________________________________________________________

Найменування навчального закладу,його засновник (власник) _______________

_____________________________________________________________________

Місце, де стався нещасний випадок (аудиторія, лабораторія, клас, майстерня, підприємство, позашкільний навчальний заклад, місце проведення заходу тощо) і його коротка характеристика _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Дані про потерпілого (потерпілих): прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, клас (група) __________________________________________________________

У разі групових нещасних випадків - характер травм у потерпілих

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Обставини і можливі причини нещасного випадку _________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Дата, час передачі інформації та прізвище особи, яка передала її _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Примітка. Міністерство освіти і науки України отримує повідомлення про нещасний випадок за підпорядкованістю протягом доби (факсом, телеграфом, телефоном тощо).

Додаток 8

Форма Н-Н

ЗАТВЕРДЖУЮ:

________________________________

прізвище, посада, ініціали, _______________________________

керівника закладу освіти)

________________________________

(підпис)

"_____"__________20__р.Похожие документы:

 1. Українці: народні вірування, повір`я, демонологія

  Документ
  ... часи культурна спорідненість народів індоєвропейської групи ... випадках і на вірі в їх надприродну силу. Через віру, шляхом виконання ... заклад ... трудовой ... тяжких ... нещасний ... смертельно». В Нагуевичах об ... дками, що розглядають різні галузі усної словесності у зв'язку ...
 2. Альманах издан при поддержке народного депутата Украины

  Документ
  ... виконання обовязк ... час подальше вивчення історії зазначеного навчального закладу потребує продовження пошуку й введення у науковий об ... групами ... тяжко ... трудовой ... наслідками ... нещасних випадк ... смертельным исходом» 21. 41. Мэра партийцы критиковали справедливо. Об ...

Другие похожие документы..