Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа дисциплины'
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "В...полностью>>
'Документ'
Положение о проведении внутренних экзаменов в НОУ “АВТОМОТОШКОЛА-КУРСК” на получение свидетельства об окончании автошколы, дающего право на получение ...полностью>>
'Документ'
Секция биологии «Биос-школа» (10 кл.). Углубленное изучение биологии, для тех, кто выбирает карьеру врача или психолога, агронома или генетика, биотех...полностью>>
'Документ'
Хоккеисты с №1 по №15 в списке заявки ХК “Авангард” должны пройти врачей в ЛДС (служебный вход - подвал) вторник 16 сентября с 9:00 до 17:00 (перерыв ...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеська національна академія харчових технологій

Серія: Наукові публікації

СТОРІНКИ ДРУКУ

1902-1969

Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників

Науково-технічна бібліотека

Одеса-2013

УДК 011:001:06.06

ББК Ч215л3:Ч755.04

С 82

Відповідальний за випуск: засл. працівник культури України Зінченко І.І.

Науковий редактор: д-р техн. наук, проф. Капрельянц Л.В.

Укладачі: Будякова Ольга Володимирівна

Мазепа Тетяна Євгенівна

Білявська Надія Петрівна

Кузяк Людмила Леонідівна

Хаселева Наталя Олексіївна

Сторінки друку - 1902-1969: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В.Будякова, Т.Є.Мазепа, Н.П.Білявська, Л.Л.Кузяк, Н.О.Хаселева; наук. ред. Л.В.Капрельянц. - О.,2013. - 414 с. - (Сер. Наукові публікації)

* Зірочкою відмічено роботи, які неможливо було перевірити de visu.

____ Рискою підкреслено прізвища співробітників ОНАХТ, які є співавторами публікацій

Укладачі висловлюють глибоку подяку всім, хто сприяв зібранню матеріалу та виданню покажчика

Від укладачів

Одеська національна академія харчових технологій розпочала свій славетний шлях в 1902 році, коли була заснована Одеська школа мукомелів, яка за перші 67 років свого існування виросла до Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова. За цей період був накопичений багатий скарб наукових праць її співробітників. Перша спроба скласти бібліографічний покажчик опублікованих праць колективу ОТІХП була розпочата у 1977-1979 роках. Співробітниками довідково-бібліографічного відділу бібліотеки ОТІХП на чолі з завідуючою Н.О.Хаселєвою було складено 3 покажчика (Труды ученых ОТИПП 1927-1957, 1958-1962, 1963-1967), які не буди видані й залишилися у машинописному вигляді. Взявши їх за основу, співробітники науково-бібліографічного відділу Науково-технічної бібліотеки ОНАХТ здійснили пошук інших опублікованих робіт науковців та склали новий покажчик «Сторінки друку 1902-1969», в який увійшли також праці видатних вчених кафедр Одеського технологічного інституту харчової та холодильної промисловості, які після реорганізації було переведено до складу ОТІХП. Відомості про наукові праці взяті з каталогів і картотек різних бібліотек світу, а також з мережі Internet.

Даний покажчик містить праці вчених, видані не тільки під час їх роботи в інституті, а й в інші періоди їх творчості, починаючи з 1878 року.

Збірник включає монографії, підручники, навчальні посібники та науково-технічні інформаційні видання, статті, надруковані у збірниках наукових праць академії, інших вузів та науково-дослідницьких закладів. Також представлені матеріали конференцій, публікації в періодичних виданнях, автореферати, дисертації, патенти та авторські свідоцтва, матеріали зі звітів НДР, матеріали в збірниках анотацій наукових робіт інституту та інше.

Матеріал систематизовано та розміщено в 13 розділах за типологічними ознаками. Подальше викладання матеріалу – за алфавітом авторів та назв. Відомості про патенти та авторські свідоцтва подаються за нумераційною послідовністю. Бібліографічний опис здійснюється мовою видання та згідно з діючою нормативно-технічною документацією. Для прискорення пошуку потрібної інформації в кінці збірника розміщено іменний покажчик.

Бібліографічний покажчик стане у нагоді науково-технічним, інженерно-технічним співробітникам, бібліотечним працівникам та аспірантам.

ЗМІСТ

1. Монографії ( М )…………………………………………………………

2. Підручники та навчальні посібники ( П )…………………………

3. Науково-технічні інформаційні видання (И)………………………...

4. Дисертації та автореферати дисертацій ( А )………………………..

5. Матеріали зі звітів НДР (О)……………………………………………

6. Матеріали в збірниках анотацій наукових робіт інституту (С)…

7. Статті у збірниках наукових праць інституту ( Н )………………

8. Матеріали у збірниках наукових праць інших вузів, науково-

дослідницьких закладів та інших наукових виданнях ( Ни )………

9. Статті у періодичних виданнях ( Ж )………………………………….

10. Газетні публікації ( Г )…………………………………………………

11. Матеріали конференцій інституту (К)

11.1. XVIII научная конференция Одесского технологического института им. И.В.Сталина: тез. докл. (Одесса,1955 г.) ………………

11.2. Труды XXII научной конференции Одесского технологического института (Одесса,1961 г.)………………....................

11.3. XXIV научная конференция Одесского технологического института им. И.В.Сталина: тез. докл. (Одесса,1961 г.)…………………

11.4. XXV научная конференция Одесского технологического института им. М.В.Ломоносова: тез. докл. (Одесса,1963 г.)……………

11.5. XXVI научная конференция Одесского технологического института им. М.В.Ломоносова: тез. докл. (Одесса,1964 г.)……………

11.6. XXVII научная конференция Одесского технологического института им. М.В.Ломоносова, посвященная памяти М.В.Ломоносова (1765-1965): тез. докл. (Одесса,1965 г.)……………………………………

11.7. Тезисы докладов XXVIII научной конференции Одесского технологического института им. М.В.Ломоносова (Одесса,1968 г.)…….

11.8. Материалы Всесоюзной межвузовской научной конференции по процессам в дисперсных сквозных потоках / ОТИ им. М.В.Ломо-носова, АН УССР, Ин-т техн. теплофизики (Одесса,1967 г.)…………….

12. Матеріали інших конференцій та семінарів ( Ки )………………

13. Патенти, авторські свідоцтва та нормативно-технічна документація ( Па )………………………………………………………..

14. Іменний покажчик…………………………………………………….

6

19

27

29

71

77

85

108

176

271

274

275

276

280

284

292

303

316

319

360

376

МОНОГРАФІЇ, ПОСІБНИКИ

М1. Автоматы для производства жестяных банок / Я.Ю. Локшин, Г.Х.Молдавский, Г.Ю.Бершадский, А.Е.Розенбелов . - М.:Машиностроение, 1966 .-344 с.

М2. Бавли, Г. Режим экономии – метод социалистического хозяйст-вования / Г.Бавли, Н.Наследников. – О.:Обл. изд-во, 1958. – 38 с.:ил. – (Вопросы конкретной экономики на производстве).

М3. Барер, Г.О. Новые мельничные машины: Сост. по материалам исслед. ВНИИЗа / Г.О.Барер, Г.И.Клеймерман, П.Н.Тарутин. – М.;Л.:Пище-промиздат,1936. – 79 с.:ил.;черт.

М4. Барташев, Л.В. Выбор технологического варианта / Л.В.Барташев. – М.:Машгиз,1948. – 151 с. – ( То же на нем. яз.).

М5. Барташев, Л.В. Организация серийно-поточного производства в машиностроении / Л.В.Барташев; под ред. И.М.Разумова. – М.:ВИНИТИ, 1961. – 51 с.

М6. Барташев, Л.В. Поточное производство металлоизделий / Л.В.Бар-ташев; под ред. Л.Я.Шухгалтера. – М.:Госпромиздат,1952. – 133 с. – (То же на нем. яз.).

М7. Барташев, Л.В. Поточные методы организации производства в машиностроении / Л.В.Барташев. – М.:Знание,1960. – 48 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Сер. 3. Экономика).

М8. Барташев, Л.В. Производственный процесс на машиностроитель-ном заводе / Л.В.Барташев. – М.:[б.и.],1962. – 48 с. – (Науч.-техн. о-во машиностроит. пром-сти; Обществ. ун-т; Заоч. курсы усовершенствования ИТР по экономике, планированию и орг. пр-ва).

М9. Барташев, Л.В. Технико-экономические расчеты при проектиро-вании и производстве машин / Л.В.Барташев. – М.:Машгиз,1963. – 304 с.: ил.

М10. Барташев, Л.В. Технико-экономические расчеты при проектиро-вании машин / Л.В.Барташев.- Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.:Машино-строение,1968. – 352 с.:ил.

М11. Барташев, Л.В. Технологичность конструкций и экономика произ-водства / Л.В.Барташев. – О.:[б.и.],1956. – 48 с.: граф. – (Науч.-техн. о-во машиностроит. пром-сти, Одес. обл. правл., Ком. экономики технол. процес-сов).

М12. Барташев, Л.В. Экономика конструирования машин и приборов / Л.В.Барташев, Л.И.Гамзат-Курек. – Рига:Латгосиздат,1964. – 266 с.

М13. Барташев, Л.В. Экономика конструкторской и технологической подготовки производства / Л.В.Барташев. – М.:[Б.и.],1966. – 73 с.:черт. – (НТО машпром. Обществ. ун-т. Заоч. курсы усовершенствования ИТР по экономике, планированию и организации пр-ва на машиностроит. з-де).

М14. Барташев, Л.В. Экономика снижения веса машин / Л.В.Барташев. – О.:[б.и.],1958. – 54 с.: черт. – (НТО Машпром Одес. обл. правления). – Библиогр.: 17 назв.

М15. Барташев, Л.В. Экономическая эффективность комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ на складах зерна и муки / Л.В.Барташев; под ред. П.Н.Платонова. – М.:Хлебоиздат,1960. – 96 с.:черт. – Библиогр.: 20 назв.

М16. Белецкий, В.Я. Теория и расчет сит с прямолинейными качаниями: (мельничные, крупяные и элеваторные просеивающие машины) / В.Я.Белец-кий; под ред. Л.Б. Левенсона. – М.:Заготиздат, 1949. – 188 с.:черт. – Библи-огр.: с. 183 (23 назв.).

М17. Бузник, В.М. Интенсификация теплообмена в судовых установках / В.М.Бузник. – Л.:Судостроение,1969. – 364 с.

М18. Бузник, В.М. Проектирование судовых паровых котлов / В.М.Буз-ник. – Л.:Судпромгиз,1951. – 332 с. – (переиздано в Китае, Шанхай,1956. – 284 с. – китайский яз.)

М19. Бузник, В.М. Судовые парогенераторы / В.М.Бузник. – Л.:Судо-строение, 1970. – 480 с.

М20. Бузник, В.М. Теплопередача в судовых энергетических установках / В.М.Бузник. – Л.:Судостроение,1967. – 385 с.

М21. Бурлаков, Я.М. Мукомол: справ. рук. для работников гос. сельско-хоз. мельниц / Я.М.Бурлаков, С.Е.Кофман; под общ. ред. В.Я.Гиршсона. – К.:Гостехиздат Украины,1951. – 307 с.:ил. – Библиогр.: с. 301-302.

М22. Васильев, Н.Н. Курс аналитической геометрии / Н.Н.Васильев. – О.,1926. – В надзаг.: Одес. политехн. ин-т. - Стеклогр.

М23. Васильев, Н.Н. Теория определителей / Н.Н.Васильев. – О.,1919. – 48 с. – В надзаг.: Одес. высш. худож. уч-ще. - Стеклогр.

М24. Великий Ленин: сб. ст. каф. обществ. наук / отв. ред. П.Н.Плато-нов, науч. ред. А.П.Египко, Р.С.Бронштейн; ОТИ им. И.В.Сталина. – О.,1960. – 165 с.

М25. Гавриченков, Д.Н. НОТ на предприятиях отрасли хлебопродуктов / Д.Н.Гавриченков, Я.Н.Павлинов, Н.Ф.Уголик; под ред Д.Н.Гавриченкова. – М.:Колос,1969. – 192 с.

М26. Генель, С.В. Полимерные материалы в пищевом машиностроении / С.В.Генель, Н.Я.Кестельман, В.Н.Кестельман. – М.:Машиностроение,1964. – 383 с.

М27. Генель, С.В. Полимерные материалы в пищевом машиностроении / С.В.Генель, Н.Я.Кестельман, В.Н.Кестельман. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.:Машиностроение,1969. – 535 с.:ил.

М28. Гибкие проволочные валы: каталог – справочник / Г.И.Коган-Воль-ман, Г.Т.Басеник, Э.Я.Гейфман и др.; под общ. ред. Г.И.Когана-Вольмана. – М.,1964. – 136 с.

М29. Гиршсон, В.Я. Введение в теорию основных мельничных механиз-мов / В.Я.Гиршсон. – О.:Изд-во ком. и профкома техникума технологии зерна и муки,1927. – 152 с.

М30. Гиршсон, В.Я. Введение в теорию основных мельничных механиз-мов / В.Я.Гиршсон. – О.:Изд-во Одес. механико-технол. учеб.-произв. комбината технологии зерна и муки им. И.В.Сталина,1931. – 142 с. – (То же на укр. яз.).

М31. Гиршсон, В.Я. Влияние зольности эндосперма на выхода муки / В.Я.Гиршсон. – О.:Госторгиздат,1938. – 27 с. – ( Наркомзаг СССР, УкрНИИ зерна и продуктов его переработки).

М32. *Гиршсон, В.Я. Влияние зольности эндосперма на выход муки / В.Я.Гиршсон. – О.,1940. – 14 с.: 3 табл. – ( Одес. ин-т технологии зерна и муки им. И.В.Сталина).

М33. Гиршсон, В.Я. Влияние крупноты пшеницы на выхода и качество муки / В.Я.Гиршсон. – О.:Госторгиздат,1938. – 24 с. - ( Наркомзаг СССР, УкрНИИ зерна и продуктов его переработки).

М34. Гиршсон, В.Я. Поправочные коэффициенты к расчету мельничных эксгаустеров / В.Я.Гиршсон. – К.:Гострест «Киев-печать»,1924. – 13 с.:диагр.; черт.

М35. Гиршсон, В.Я. Способы повышения извлечения эндосперма из пшеничного зерна / В.Я.Гиршсон. – М.:Заготиздат,1939. – 56 с.: табл. – (УкрНИИ зерна и продуктов его перераб.).

М36. Гиршсон, В.Я. Экспериментальные исследования процессов техно-логии зерна / В.Я.Гиршсон. – М.:Заготиздат,1949. – 151 с.

М37. Гольденберг, Я.М. Расфасовка консервов / Я.М.Гольденберг. – М.: Пищепромиздат,1959. – 37 с.

М38. Горбис, З.Р. Теплообмен дисперсных сквозных потоков / З.Р.Гор-бис. – М.;Л.:Энергия, 1964. – 296 с.:ил.

М39. Гохман, Э. Х. Введение в тензорное исчисление / Э. Х. Гохман. – Х.;К.: Изд. НКТП,1935. - 129 с. : ил.

М40. Гохман, Э.Х. Интеграл Стильтьеса и его приложения / Э.Х.Гохман. – М.:Физматгиз,1958. – 191 с.

М41. Гохштейн, Д.П. Использование отходов тепла в тепловых насосах / Д.П.Гохштейн.- М.;Л.:Госэнергоиздат,1955. – 80 с.:схемы. – Библиогр.: 31 назв.

М42. Гохштейн, Д.П. К проблеме нового рабочего агента для бинарных установок. Ч. 1 / Д.П.Гохштейн. – О.:Одес. индустр. ин-т,1938. – 35 с.

М43. Гохштейн, Д.П. Остановятся ли мировые часы?: Популярное изложение учения об энтропии / Д.П.Гохштейн. – М.;Л.:Госэнергоиздат,1963. – 104 с. – (Сер. Б-ка теплотехника. Вып. 11).

М44. Гохштейн, Д.П. Проблема повышения КПД паротурбинных электростанций / Д.П.Гохштейн, Г.П.Верхивкер. – М.;Л.:Госэнергоиздат, 1960. – 208 с.: черт. – Библиогр.: с. 205-207.

М45. Гохштейн, Д.П. Современные методы термодинамического анализа энергетических установок / Д.П.Гохштейн. – М.:Энергия,1969. – 368с.

М46. Гохштейн, Д.П. Энтропийный метод расчета энергетических по-терь / Д.П.Гохштейн. – М.;Л.:Госэнергоиздат,1951. – 112 с.:черт. – Библиогр.: 12 назв.

М47. Гохштейн, Д.П. Энтропийный метод расчета энергетических по-терь / Д.П.Гохштейн. – Изд. 2-е, перераб. – М.;Л.:Госэнергоиздат,1963. – 111 с.: черт.

М48. Грубэ, С.Э. За высокое качество муки / С.Э.Грубэ; под ред. Л.И. Котляра. – Ташкент:Изд-во комитета науки УзССР,1936. – 48 с.

М49. Гуськов, Б.С. Силовое резание металлов / Б.С.Гуськов. – [О.]:Дом техники,1953. – 18 с.

М50. Дзядзио, А.М. Пневматический транспорт на зерноперерабатываю-щих предприятиях / А.М.Дзядзио. – М.:Заготиздат,1961. – 328 с.:ил. – Библиогр.: с. 116-120 (126 назв.); с. 289-290 (36 назв.).

М51. Дзядзио, А.М. Пневматический транспорт на зерноперерабаты-вающих предприятиях / А.М.Дзядзио, А.С.Кеммер. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.:Колос,1967. – 295 с.: ил.

М52. Дзядзио, А.М. Пневматический транспорт на сельскохозяйствен-ных мельницах / А.М.Дзядзио, П.Н.Платонов, С.Е.Кофман; под ред. А.Я. Соколова. – М.:Пищепромиздат,1954. – 71 с.:черт.

М53. Дикий, Б.Ф. Автоматизация консервного производства / Б.Ф.Ди-кий, А.Ф.Фан-Юнг. – М.:Пищевая пром-сть,1966. – 342 с.: ил. – Библиогр.: 122 назв.

М54. Дикис, М.Я. Закаточные машины и уход за ними / М.Я.Дикис. – М.;Л:Пищепромиздат,1939. – 92 с.: ил.; черт. – (Техн. минимум).

М55. Дикис, М.Я. Машины-автоматы для герметизации консервной тары / М.Я.Дикис. – М.:Машгиз,1955. – 208 с.: черт. – Библиогр.: с. 206 (20 назв.).

М56. Дикис, М.Я. Машины для герметической укупорки консервной тары / М.Я.Дикис. – М.;Л:Пищепромиздат,1939. – 244 с.:черт.; табл.

М57. Дикис, М.Я. Пастонакладная машина и уход за ней / М.Я.Дикис. – М.;Л:Пищепромиздат,1936. – 64 с.: ил.; черт. – (Техн. минимум).

М58. Добросердов, Д.К. Библиография по диэлектрической постоянной от 1838 года bis dato : Прил. к соч. того же авт.: "Исследование диэлектри-ческой постоянной в связи с составом и строением" / Д.К.Добросердов. - Казань: Типо-лит. Имп. ун-та,1908. – 326 с.

М59. Добросердов, Д.К. О молекулярной рефракции органических соединений для лучей с бесконечно большой длиной волны: Прил. 2 к соч. того же авт.: "Исследование диэлектрической постоянной в связи с составом и строением" / Д.К.Добросердов. - Казань : Типо-лит. Имп. ун-та,1909. – 89 с.

М60. Добросердов, Д.К. Весы и взвешивание : химические весы, их теория, испытание и употребление / Д.К.Добросердов, прив.-доц. Казан. ун-та. -Казань:Типо-лит. Имп. ун-та,1905. – VII, 121 с.: рис.

М61. Добросердов, Д.К. Гендрик фан'т Гофф, его жизнь и труды / Д.К. Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. ун-та,1912. – 29 с.

М62. Добросердов, Д.К. Итоги полувекового труда : К 50-лет. юбилею науч.-лит. деятельности Марслена Бертло : (Чит. в заседании Физ.-мат. о-ва при Имп. Казан. ун-те 17 янв. 1902 г., а также в заседании Мат. студ. кружка при Имп. Казан. ун-те 13 дек. 1901 г.) / Д.К.Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. ун-та,1902. – 19 с.

М63. *Добросердов, Д.К. К анализу хромовой кислоты и ее аммиачных солей / Д.К.Добросердов. - [Казань]:Типо-лит. Имп. казан. ун-та,1903.

М64. Добросердов, Д.К. Новый метод прокаливания для количествен-ного определения хлора в хлорнокислых солях / Д.К.Добросердов, В.Эрман. – [Х.]:Харківдрук,[1926]. – 15 с.

М65. *Добросердов, Д.К. О взаимной нейтрализации цвета солей никеля и кобальта в применении к анализу их по объемному способу Фольхарда / Д.К.Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. ун-та,1902.

М66. *Добросердов, Д.К. О двойных солях йодной ртути с йодистым никелем и кобальтом / Д.К.Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. ун-та,1901. – 9 с.

М67. *Добросердов, Д.К. О девятиводном гидрате двойной соли йодис-того лития с йодистой ртутью / Д.К. Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. ун-та, 1900.

М68. *Добросердов, Д.К. О модификациях йодной ртути и о типах ее двойных солей с йодистыми металлами в связи с валентностью последних / Д.К.Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. ун-та,1901.

М69. Добросердов, Д.К. О молекулярной рефракции органических соединений для лучей с бесконечно большой длиной волны : Прил. 2-е к соч. того же авт.: "Исследование диэлектрической постоянной в связи с составом и строением" / Д.К. Добросердов. – Казань:типо-лит. ун-та,1909. – 89 с.

М70. Добросердов, Д.К. О составе и свойствах гидрата бромновато -алюминиевой соли / Д.К.Добросердов. - [Казань]:Типо-лит. Имп. казан. ун-та,1906. – 9 с.

М71. Добросердов, Д. К. О трехводном гидрате кислой соли йодистого кадмия. О мнимом разложении от света семиводного гидрата серноникелевой соли / Д.К. Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. ун-та, 1900.

М72. Добросердов, Д. К. О шестиводном гидрате двойной соли йодис-того марганца с водной ртутью / Д.К. Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. Казан. ун-та,1904. – 4 с.

М73. Добросердов, Д.К. Получение 9-ти и 6-ти водного гидратов хлор-но-аммониевой соли и исследование первого в отношении к потере воды, нагреванию и растворимости / Д.К.Добросердов. – Х.:Харківдрук,1926. – 119с.

М74. Добросердов, Д.К. Сравнительное исследование некоторых спосо-бов количественного определения солей хлорной кислоты / Д.К.Добросердов. – Х.:Харківдрук,1926. – 14 с.

М75. Добросердов, Д.К. Хлорноватокислый алюминий, его гидраты и ход его разложения при нагревании / Д.К.Добросердов. - Казань:Типо-лит. Имп. ун-та,1904. – 22 с.

М76. Дудкин, М.С. Получение кормовых продуктов из отходов перера-ботки зерна / М.С.Дудкин. – М.:ЦИНТИ Госкомзага,1963. – 55 с.: ил.

М77. Жислин, Я.М. Техническое пособие для помощника мастера и мастера крупозавода / Я.М.Жислин. – М.: Заготиздат,1944. – 138 с.

М78. За снижение энергоемкости пневмотранспортных установок / А.М.Дзядзио, Г.Ф.Костюк, Г.Г.Цыбульский и др.; отв. ред. П.Н.Платонов. – О.:ОТИ,1961. – 65 с.

М79. Золотарев, С.М. Сортовые помолы пшеницы / С.М.Золотарев; под ред. П.П.Тарутина. – М.:Заготиздат, 1954. – 120 с.:ил.

М80. Иванов, А.А. Асинхронные генераторы для гидроэлектрических станций небольшой мощности / А.А.Иванов. – М.;Л.:Госэнергоиздат,1948. – 128 с.: ил.

М81. Иванов, А.А. Основы теории переменных токов / А.В.Иванов. – О.:Одес. ин-т технологии зерна и муки им. И.В.Сталина,1936. – 154 с.:черт.

М82. Ильченко, В.И. Анализ подвижности продукта и производитель-ности на ситах разных типов / В.И.Ильченко. – М.:Госторгиздат,1938. – 49 с.: ил.

М83. Ильченко, В.И. Новые методы учета и контроля работы вальцевых станков / В.И.Ильченко. – М.:Госторгиздат,1938. – 56 с.

М84. Ильченко, В.И. Самобалансирующийся рассев / В.И.Ильченко. – М.,[1926]. – 15 с. – (Науч.-исслед. каф. мех. технологии в Киеве).

М85. *Ильченко, В.И. Электропередача / В.И.Ильченко.- К.:Энерго-издат,1932.

М86. Исследование и конструирование технологического оборудования: сб. ст. / ред. Л.И.Котляр. – О.,1959. - 80 с.:ил.

М87. Ицкович, Н.М. Исследование нестационарного теплового потока в однослойной кладке печей / Н.М.Ицкович; предисл. С.Д.Левенсона. – О., 1938. – 162 с.: ил. – (Науч.-исслед. сектор Одес. индустр. ин-та).

М88. Ицкович, Н.М. Исследование скорости горения украинского буро-го угля: в 2 ч. Ч.1. Температура воспламенения и сушка бурого угля / Н.М. Ицкович, В.К.Монкевич; отв. ред. Л.О.Кон. – О.,1936. – 22 с.: ил. – (Науч.-исслед. сектор Одес. индустр. ин-та. Каф. котел. установок).

М89. Ицкович, Н.М. Исследование скорости горения украинского буро-го угля: в 2 ч. Ч.2 / Н.М.Ицкович, В.К.Монкевич; отв. ред. Л.О.Кон. – О.,1938. – 48 с. – (Науч.-исслед. сектор Одес. индустр. ин-та. Каф. котел. установок).

М90. Ицкович, Н.М. Сооружение и эксплуатация линий электропередач высокого напряжения / Н.М.Ицкович, С.С.Гуревич. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.;Л.:ГОНТИ,1938. – 256 с.: ил.

М91. Іванов, А.О. Довідник з основ електротехніки / А.О.Іванов. – К.: Урожай,1968. – 124 с.: іл.

М92. Іванов, А.О. Електростанції з асинхронним генератором / А.О.Іва-нов, В.Б.Пулатов, О.О.Тіщенко. – К.:Техніка,1967. – 158 с.

М93. Кессельман, П.М. Термодинамические свойства водорода при высоких температурах и давлениях / П.М.Кессельман, С.Ф.Горыкин. – М.,1969. – 76 с.

М94. Кессельман, П.М. Термодинамические свойства жидкостей и газов при высоких температурах и плазмы / П.М.Кессельман, Ю.И.Бланк. – М.: Изд-во стандартов,1969. – 281 с.

М95. Кестельман, В.Н. Пластмассовые шкивы и клиноременные пере-дачи: расчет и конструирование / В.Н.Кестельман, А.Д.Короб. – М.:Машино-строение,1968. – 136 с.: ил. – Библиогр.: с. 132-134.

М96. Кестельман, В.Н. Термическая обработка полимерных материалов в машиностроении: произв.-практ. изд. / В.Н.Кестельман. – М.:Машинострое-ние,1968. – 267 с.: ил.

М97. Кнаббе, В.С. Атлас к курсу литейного дела: читанного инж.-техно-логом В.Кнаббе на IV курсе Харьков. технол. ин-та / В.С.Кнаббе. – Х.:Типо-Лит. М.Зильберберга,[б.г.]. – 30 с.:15 табл.; 387 рис.

М98. Кнаббе, В.С. Кузнечное дело / В.С.Кнаббе, бывш. проф. Харьков. технол. ин-та. – СПб.:Тип. Акц. о-ва «Издат. дело Брокгауз-Эфрон»,1901. – 110 с.: 168 рис.; фот. – (Б-ка пром. знаний / под ред. Д.И.Менделеева. Т.6, ч.7, вып. 10).

М99. Кнаббе, В.С. Курс механической технологии [литогр.]: чит. инж.-технологом В.Кнаббе на IV курсе Харьков. технол. ин-та в 1888-89 уч. г. Ч. 2. Мех. обраб. металлов / В.С.Кнаббе. – Х.:Лит. М.Зильберберга,1889. – 644 с.

М100. Кнаббе, В.С. Лекции механической технологии: чит. инж.-техно-логом В.Кнаббе на IV курсе Харьков. технол. ин-та. Ч. 1. Литейн. дело / В.С. Кнаббе. – Х.:Типолит. К.П.Счасни,1888-1889. – 766 с.: атлас 15 табл.

М101. Кнаббе, В.С. Литейное дело. Отливка изделий из чугуна, стали, железа, бронзы, латуни, цинка, свинца и олова / В.С.Кнаббе. – СПб:Тип. Акц. о-ва «Издат. дело Брокгауз-Эфрон»,1901. – 260 с. – (Б-ка пром. знаний / под ред. Д.И.Менделеева. Т.6, ч.6).

М102. Кнаббе, В.С. Машины-орудия для холодной обработки металлов: сист. обзор отд. состав. механизмов и целых конструкций металлообделоч. станков нормального обихода / В.С.Кнаббе. – СПб.:Тип. Ю.Н.Эрлих,1902. – 316 с.: 329 рис.; фот.

М103. Кнаббе, В.С. Механическая технология металлов / В.С.Кнаббе, проф. Харьков. технол. ин-та Имп. Александра III. – Х.:Тип. и лит. М.Зиль-берберг и С-вья,1908. – 824 с.: 1 вкл. с атласом из 30 литогр. табл. и 1 фото-тип. табл. в тексте.

М104. Кнаббе, В.С. Механическая технология металлов: [атлас] / В.С. Кнаббе. - Х.:Тип. и лит. М.Зильберберг и С-вья,1907. – 116 с.: 30 табл.; 874 рис.

М105. Кнаббе, В.С. Отчет о фабрикации частей автоматических тормо-зов на заграничных заводах / В.С.Кнаббе. – СПб.,1898. – 19 с.: ил.

М106. Кнаббе, В.С. Проволочное производство / В.С.Кнаббе. - СПб.: Тип. Акц. о-ва «Издат. дело Брокгауз-Эфрон»,1901. – 66 с.: ил. – (Б-ка пром. знаний / под ред. Д.И.Менделеева. Т.6, ч.5).

М107. Кнаббе, В.С. Производство вальцованной и тянутой проволоки и проволочного железа / В.С.Кнаббе. – СПб.,1878. – 204 с.: 33 л. черт.

М108. Кнаббе, В.С. Современное оборудование машиностроительных заводов и железнодорожных мастерских: на основании личного осмотра более ста двадцати пяти заграничных заводов и мастерских составил В.Кнаббе / В.С.Кнаббе. – Х.:Тип. Адольфа Дарре,1896. – 720 с.: атлас 27 табл.

М109. Кнаббе, В.С. Современное оборудование машиностроительных заводов и железнодорожных мастерских: на основании личного осмотра более ста двадцати пяти заграничных заводов и мастерских составил В.Кнаббе / В.С.Кнаббе. – 2-е изд., перераб. и значит. доп., с 217 политипа-жами в тексте и отд. атласом из 45 табл. – Спб.:К.Л.Риккер,1900. – 628 с.: 1 вкл. л.; 217 рис.; фот.

М110. Кнаббе, В.С. Современные машиностроительные заводы и применяемые ими новые способы холодной обработки металлов: (Быстродействующая сталь, пневматические инструменты, замена горячей обработки холодной, фрезерование и обдирка на камнях взамен токарной работы): сост. на основании личных осмотров, наблюдений и исследований / В.С.Кнаббе, проф. Харьков. технол. ин-та Имп. Александра III. – Х.: Тип. и лит. М.Зильберберг и С-вья,1910. – 256 с.: 14 вкл. л; табл.; фот.

М111. Кнаббе, В.С. Фреза и ее роль в современном машиностроении: по личным наблюдениям и исследованиям составил В.Кнаббе, инж.-технолог, механик и преподаватель Харьков. технол. ин-та, с 152 политипажами в тексте и 18 табл., резан. на камне / В.С.Кнаббе. – Х.: Тип. и лит. М.Зильбер-берг и С-вья,1892. – 353 с.: 7 вкл. л.; 452 рис.; 16 табл. – (Одобрено Учен. ком. Харьков. технол. ин-та).

М112. Кнаббе, В.С. Чугуннолитейное дело. Т. 1 / В. Кнаббе, бывш. проф. Харьков. технол. ин-та. – СПб.:Тип. А.С.Суворина,1900. – 855 с.: с атласом из 12-ти гравир. табл.; 3 вкл. л.

М113. Кнаббе, В.С. Чугуннолитейное дело. Т. 1. Атлас / В. Кнаббе, бывш. проф. Харьков. технол. ин-та. – СПб.:Лит. Б.Гизевиуса в Берлине,1900. – 48с.: 12 гравир. табл. литогр. на камне; 224 рис.

М114. Коган-Вольман, Г.И. Гибкие проволочные валы / Г.И.Коган-Вольман. – М.:Машгиз,1957. – 247 с.: ил. – Библиогр.: 29 назв.

М115. Коган-Вольман, Г.И. Передачи с гибкими проволочными валами: справ. / Г.И.Коган-Вольман. – М.:Машгиз,1961. – 232 с.: ил. – Библиогр.: 15 назв.

М116. Кондрацкий, П.П. Введение в экспериментальную химию: руко-водство к нач. лаб. занятиям по химии: применительно к постановке занятий в лаб. общ. химии Киев. политехн. ин-та / П.П.Кондрацкий, Ю.П.Руденко; под ред. [и с предисл.] проф. Д.К.Добросердова. – К.:О-во вспомощество-вания нуждающимся студентам Киев. политехн. ин-та и Хим. кружок им. М.И.Коновалова,1915. – 148 с.: ил.

М117. Конструкция и эксплуатация сит просеивающих машин / Л.И.Кот-ляр, Н.Я.Кестельман, Н.В.Остапчук, А.А.Вайнберг; под ред. А.Я.Соколова. – М.:Машгиз,1963. – 132 с.: ил.

М118. Костанді, Г.В. Прості числа виду КХ±1 / Г.В.Костанді. – О.,1946. – 28с.

М119. Котельников, А.К. Новый метод расчета линий передачи электри-ческой энергии с учетом влияния трансформаторов / А.К.Котельников, Д.Я.Теппер. – О.,1938. – 26 с.:черт.

М120. Котляр, Л.И. Шлифование и нарезка мельничных валков / Л.И. Котляр, Н.Я.Кестельман; под ред. А.Я.Соколова. – М.:Хлебоиздат,1958. – 108 с.: ил. – Библиогр.: с. 103-108.

М121. Краткий справочник станочника МТС / С.Н.Филоненко, В.А.Кос-тюков, П.Р.Родин, Б.С.Гуськов. – К.;М.:Машгиз,1956. – 319 с.: ил.

М122. Куц, В.И. Анализ хозяйственной деятельности предприятий са-харной промышленности / В.И.Куц, Г.К.Леонова. – М.:Пищепромиздат,1962. – 178 с. – (Экономика и организация пищевой пром-сти).

М123. Левятин Г.М. Использование зерна на мельницах: (научные осно-вы) / Г.М.Левятин. - М.:Хлебоиздат,1957. - 188 с.: 1 л. диагр.; граф. – Библи-огр.: с. 184-186.

М124. Левятин, Г.М. Кондиционирование воздуха и отопление мельниц / Г.М.Левятин; под ред. П.А.Козьмина . – М.;Л.:Госторгиздат,1930. - 92 с.

М125. Левятин, Г.М. Мойка зерна / Г.М.Левятин . – М.:Заготиздат,1938. - 48с.

М126. Левятин, Г.М. Основы обработки зерна теплом / Г.М.Левятин; под ред. П.А.Козьмина . – М.:Снабтехиздат,1933. - 72с.

М127. Левятин Г. М. Самотечный транспорт на мельницах и элеваторах / Г.М. Левятин. – М.:Заготиздат,1947. - 146с.

М128. Лопатто, Э.К. Окисление сернистого газа в жидкой фазе / Э.К. Лопатто. – О.:Одес. индустр. ин-т,1939. – 176 с.: ил.

М129. Лопатто, Э.К. Производство суперфосфата / Э.К.Лопатто. – Х.: Укр. работник,1931. – 129 с.

М130. Лунц, Е.Б. О поперечных колебаниях валов : (Новый метод инж. расчета) / Е. Б. Лунц ; с пред. акад. А. Н. Крылова. – М.;Л.: Глав. ред. авиац. лит-ры,1935. – 106 с.

М131. Мальцев, В.Ф. Импульсивные бесступенчатые передачи / В.Ф. Мальцев. - К.;М.:Машгиз,1951. -123 с.: ил. – Библиогр.: с. 121 (12 назв).

М132. Мальцев, В.Ф. Импульсивные вариаторы / В.Ф.Мальцев. – Изд. 2-е, испр. и доп. - М.:Машгиз,1963. -279 с.: ил. – Библиогр.: с. 274-277 (71 назв).

М133. Мальцев, В.Ф. Роликовые механизмы свободного хода / В.Ф. Мальцев. - М.;К.:Машгиз,1959. - 180 с.: черт. – Библиогр.: с. 178-179 ( 46 назв.).

М134. Мальцев, В.Ф. Роликовые механизмы свободного хода / В.Ф. Мальцев. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.:Машиностроение,1968. - 416 с.: ил. – Библиогр.: с. 400-412 (94 назв.).

М135. *Марх, А.Т. Новые физические методы обработки пищевых продуктов / А.Т.Марх, Б.Л.Флауменбаум, Н.М.Чмиленко. – К.:Гостехиздат, 1963.

М135а. Мельцер, Л.З. Холодильные машины и установки для сельского хозяйства / Л.З.Мельцер, В.Ф.Чайковский. – К.:Машгиз,1956. – 108 с.

М136. Общество Юго-восточных железных дорог. Отчет по коман-дировке на линии инж.-технолога В.С.Кнаббе. – СПб,1904. – 216 с.: ил.

М137. Одесское мельнично-техническое училище: Общие сведения. Правила приема. – О.,1911. – 45 с.

М138. Озолин, Н.И. Мука из зерна кондиционированных пшениц «Кооператорка» и «Украинка»: ( Исследование значения химических факторов при проведении процесса кондиционирования) / Н.И.Озолин, Б.С.Дмитриев, П.И.Демковский. – М.:Госторгиздат,1938. – 27 с.

М139. Озолин, Н.И. Химическая обработка и отбелка муки / Н.И.Озо-лин. – М.:Заготиздат,1938. – 35 с.

М140. Опыт работы мельницы № 18 в Одессе на пневматическом тран-спорте продуктов размола / А.М.Дзядзио, П.Н.Платонов, Г.О.Барер, Г.Ф. Костюк; под ред. Б.Н.Хорцева. – М.:Заготиздат,1954. – 64 с.: ил.

М141. Павлов, П.Н. К вопросу о термодинамическом потенциале раство-ренного вещества / П.Н.Павлов. – О.,1905. – 20 с.

М142. Павлов, П.Н. Термодинамические свойства кристаллов / П.Н.Пав-лов. – О.,1903. – 23 с.

М143. *Павлюченков, А.К. Комбинирование производства в системе хлебопродуктов / А.К.Павлюченков. – М.:ЦИНТИ Госкомзага СССР, 1965. – (Сер. Экономика и орг. пр-ва).

М144. Павлюченков, А.К. Пути улучшения использования основных фондов мукомольных предприятий / А.К.Павлюченков. – М.:Хлебоиздат, 1959. – 36 с.

М145. Панченко, А.В. Сверхамериканские скорости вальцевых станков: науч.-эксперимент. исследование / А.В.Панченко. – М.;Л.:Снабтехиздат,1934. – 125 с.: ил.; 1 вкл. л. черт.

М146. Панченко, А.В. Эксплуатация вентиляционных установок мель-ниц / А.В.Панченко. – М.:Заготиздат,1944. – 163 с. – Библиогр.: с. 156.

М147. Платонов, П.Н. Автоматизация шахтных зерносушилок / П.Н. Платонов, В.И.Жидко, Л.И.Ременный. – М.:Заготиздат,1962. – 96 с.: ил. – Библиогр.: с. 94-95.

М148. Платонов, П.Н. Зернохранилища и мельницы Германской Демократической Республики: (по материалам командировки) / П.Н.Плато-нов, А.И.Семенюк. – М.:Хлебоиздат,1959. – 96 с.

М149. Платонов, П.Н. Механизация погрузки и выгрузки затаренных в мешки грузов / П.Н.Платонов, К.И.Куценко. – М.:Заготиздат,1955. – 84 с.: ил.

М150. Платонов, П.Н. Механизация работ с тарными грузами / П.Н.Пла-тонов, Е.И.Веремеенко; спец. ред. Н.А.Говоров. – М.:Заготиздат,1962. – 187с.: ил.

М151. *Плодовые и овощные соки: произв.-практ. изд. / П.Даскалов [и др.]; пер. с болг. М.Е.Солоид; под ред. Я.М.Гольденберга, А.Ф.Фан-Юнга, Б.Л.Флауменбаума. – М.:Пищевая пром-сть,1969. – 422 с.: ил.

М152. Попов, А.А. Американские элеваторные зерносушилки: описание и расчет / А.А.Попов, А.Д.Гейштор. – О.:Мукомол. политехникум,1929. – 84с.

М153. Преображенский, А.А. Вина Украинской ССР / А.А.Преображен-ский. - [М.:Пищепромиздат,1960]. – 10 с.

М154. Преображенский, А.А. Крымские вина / А.А.Преображенский, И.Промтов. - Симферополь:Крымиздат,1954. – 116 с. – Библиогр.: с. 112-114 (60 назв.).

М155. Преображенский, А.А. Мускатные вина / А.А.Преображенский, Д.А.Моисеенко, Г.И.Козуб. - Кишинев:Картя Молдовеняскэ,1967. – 79 с. – Библиогр.: с. 77-78.

М156. Преображенский, А.А. Новое в технологии вторичного виноде-лия: сб. ст. / А.А.Преображенский, Д.М.Белогуров, Г.Г.Еременко. –М.:ГосИНТИ,1960. – 61 с.: ил. – Библиогр.: с. 60-61.

М157. Преображенский, А.А. Особенности технологии крепких и десертных вин / А.А. Преображенский. – К.:Киев. дом науч.-техн. пропа-ганды,1962. – 62 с.

М158. *Преображенский, А.А. Особенности технологии муската белого / А.А.Преображенский, Д.М.Белогуров, Д.А.Моисеенко. – М.,1965. – 13 с.

М159. Преображенский, А.А. Приготовление хереса в потоке / А.А. Преображенский. – М.:Сельхозиздат,1962. – 6 с.

М160. Преображенский, А.А. Резервуарный метод приготовления маде-ры / А.А.Преображенский. – М.:Пищепромиздат,1962. – 7 с.: ил.

М161. Преображенский, А.А. Технология вин типа мадеры / А.А.Преображенский, Д.М.Белогуров, Д.А.Моисеенко. – М.:Пищевая пром-сть,1966. – 62 с.: ил. – Библиогр.: с. 60-61 (30 назв.).

М162. Преображенский, А.А. Технология крепких вин типа портвейн / А.А.Преображенский, Д.А.Моисеенко, Г.И.Козуб. - Кишинев:Картя Молдовеняскэ,1967. – 78 с.: ил. – Библиогр.: с. 77-78.

М163. *Производство фруктовых соков / Б.Л.Флауменбаум, А.А.Бычков, И.С.Глуз, З.Я.Зильбер. – Кишенев.:МолдНТО,1958.

М164. Рабинович, Д.И. Использование украинских бурых углей / Д.И.Ра-бинович. – О.,1936. – 99 с.

М165. Расчет фундаментальных балок / Б.В.Гервазюк, С.И.Глазер, Е.М.Розенберг, А.Р.Шендеров, Ю.Г.Артемьев. – К.:Будівельник,1967. – 90 с.

М166. Рейсих, В.Г. Зерно, его очистка и хранение / В.Г.Рейсих. – 2-е изд., просмотр. и испр. А.В.Кузнецовым. – О.:Изд-во исполпрофбюро Одес. политехн. ин-та,1925. – 229 с.

М167. Рейсих, В.Г. Зерно, его хранение и очистка / В.Г.Рейсих. – [О.]: Тип. Е.И.Фесенко,[1913]. – 263 с.: табл.; черт. – ( На обл.: Ежегодник мельника. Вып. 2). – Библиогр.: с.2.

М168. Рейсих, В.Г. Истекшее десятилетие Одесского мельнично-техни-ческого училища и его задачи в будущем. 1902-1912: доклад Совету по делам Съездов мукомолов д-ра училища инж.-техн. В.Г.Рейсиха. – О.,[1912]. – 31 с.

М169. Рейсих, В.Г. Монтаж русских мельниц / В.Г.Рейсих. – [О.]:Тип. Е.И.Фесенко,[1915]. – 360 с.: табл.; черт. – (На обл.: Спутник мельника – монтера. Руководство по монтажу для мельников, техников и учащихся. Вып.3).

М170. Рейсих, В.Г. Монтаж русских мельниц / В.Г.Рейсих. – 2-е изд., просм. и испр. А.В.Кузнецовым – О.:Изд-во исполпрофбюро Одес. политехн. ин-та,1925. – 366 с. – ( На обл.: Спутник мельника – монтера).

М171. Рейсих, В.Г. Помолы русских мельниц: исследование инж.-техн. В.Г.Рейсиха / В.Г.Рейсих. – [О.]:Тип. Е.И.Фесенко,[1911]. – [286] с.: табл.; черт. – ( На обл.: Ежегодник мельника. Вып.1). – Библиогр.: с. 1-15.

М172. Сборник материалов по переподготовке учительства / под ред. Н.Н.Васильева [ и др.]. – О.,1924. – 249 с. - В надзаг.: Одес. ин-т нар. образо-вания.

М173. Сборник рационализаторских предложений Узбекского треста Главмуки / под ред. Л.И.Котляра. – Ташкент:Госиздат УзССР,1945. – 40 с.

М174. Сборник трудов / ВНИИ зерна и продуктов его переработки / под общ. ред. проф. А.А.Иванова; мех.-технол. работы под ред. проф. В.И. Ильченко. – К.:Изд-во Наркомторга УССР,1935. – 167 с.

М175. Тюрин, А.И. Крупяное дело. Углы наклона течек: науч.-исслед. работа, выполн. в лаб. МЭТ под рук. А.И.Тюрина при участии А.П.Соловьева / А.И.Тюрин, А.П.Соловьев. – М.;Л.:Снабтехиздат,1932. – 36 с.: ил. – Библиогр.: с. 35.

М176. Тяжелая вода. Теплофизические свойства / [П.М.Кессельман и др.]; под ред. В.А.Кириллина. – М.;Л.:Госэнергоиздат,1963. – 256 с.: табл.

М177. Уголик, Н.Ф. Анализ технического уровня и производственно-хозяйственной деятельности предприятий по переработке зерна / Н.Ф. Уголик, Г.С.Бавли. – М.:ЦИНТИ Госкомзага,1963. – 210 с.

М178. Уголик, Н.Ф. Анализ хозяйственной деятельности мукомольных, крупяных и комбикормовых предприятий / Н.Ф.Уголик, Г.С.Бавли. – М.:Хлебоиздат,1960. – 88 с.

М179. Уголик, Н.Ф. Организация вспомогательного хозяйства муко-мольных предприятий / Н.Ф.Уголик, Л.В.Барташев. – М.:Хлебоиздат,1959. – 158 с.: черт.

М180. Фан-Юнг, А.Ф. Осветление и фильтрование плодовых соков / А.Ф.Фан-Юнг. – М.:Пищевая пром-сть,1967. – 208 с.: ил. – Библиогр.: с. 198-207 (200 назв.).

М181. Фасман, В.Б. Оперативный расчет работы элеватора / В.Б.Фасман. – М.:Заготиздат,1963. – 87 с.: черт.

М182. Фасман, В.Б. Пути улучшения использования транспортного оборудования элеваторов: [по материалам исслед.] / В.Б.Фасман; под ред. Б.В.Эпштейна. – М.:Заготиздат,1952. – 44 с.: ил.

М183. Хазен, М.М. К термодинамическому расчету паровых турбин с отбором / М.М.Хазен. – Х.:Госиздат,1934. – 40 с.

М184. Чудновский, А.Р. Изготовление и обработка деталей из пласт-масс / А.Р.Чудновский, Н.Я.Кестельман, Л.С.Ахмечет. – М.:Машинострое-ние, 1967. – 99 с.: ил.

М185. Шеттле, И. Г. Искусственная кожа из вискозы / И. Г. Шеттле. - М.;Л.: Гонти, 1931. - 40 с.

М186. Шеттле, И. Г. О взаимодействии дегидробензолуксусной кислоты с аммиаком, аминами и другими азотистыми основаниями / И. Г. Шеттле ; Имп. Новорос. ун-т. – О.:Типогр. Техник,1915. - 106 с.: ил. – (Отт. из "Зап. Новорос. ун-та. Физ. мат. фак." Вып. 7).

М187. Шеттле, И.Г. Химия лигнина / И.Г.Шеттле. – М.;Л:Гизлегпром,Похожие документы:

 1. Освіти І науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437

  Документ
  ... і сторінки історії України складають сюжети з історії кримських ... й інших публікацій) як свідків історії, використовувати на ... друкується в інформаційному збірнику міністерства освіти і науки ... із бісеру. Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротян ...
 2. Українці: народні вірування, повір`я, демонологія

  Документ
  ... исследования может приносить серь­езный результат в этом ... ходить цілий рік до жінки і мучить її. Потопельники можуть ... Старина». Тут Рильський друкує свої наукові розвідки про ... льки він міг би дати історії нашої культури. Його публікації (а їх понад 60) ...
 3. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 050400 «Туризм»

  Конспект
  ... оскільки придбали серійний туристичний продукт ... це міждисциплінарна наука про рекреаційні ... друкованої продукції є прайс-листи, в яких публікуються ціни і розцінки ... Створюються власні web-сторінки, де можуть бути ... ість разів публікації або показу реклами ...
 4. Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи

  Документ
  ... імені М.П. Драгоманова. Серія Психологічні науки» (включено ВАК України ... англійська; 2) обсяг публікації – 2-4 сторінки, заповнення останньої сторінки не менше 75%; ... друк програми конференції та сертифікатів, представницькі витрати); вартість публікац ...
 5. В. Є. Кириченко  д-р юрид наук, професор, професор кафедри загальноправових дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ

  Документ
  ... оцінки та ... державного університету. – Серія: Юридичні науки. – 2014. – Вип ... «НАУ-друк», 2010. ... Публия Филорота, вольноотпущенника Публия ... дипломатичне право», «ратифікація», «пролонгація договору», ... розвитку науки міжнародного права після 1945 р. // Історія ...

Другие похожие документы..