Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Дошкольные образовательные учреждения и группы для детей с нарушениями слуха является первой ступенью непрерывного образования. Им принадлежит ведущая...полностью>>
'Документ'
подлежащих принятию, изменению или признанию утратившими силу в связи с принятием Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Респуб...полностью>>
'Документ'
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения учебной и производственной практики студентов, осваивающих основные профессиональные о...полностью>>
'Документ'
1:0 1 1:0 1 1:0 1 1:0 1 4 I За 3-4 место Команды 1 Очки Разность мячей (партий) Место 1 Комитет Финансов 1 1:0 1 1 III ЖКХ и ООС 1 0:1 0 0 IV За 1- ме...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Պայմանագիր

Շարժական ինտերնետի կանխավճարային «Infinity 512» սակագնային փաթեթի հետ մեկտեղ USB –մոդեմի (Alcatel X300D) առուվաճառքի մասին

ՀՀ ՙ__՚ ___________201_թ.

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ, այսուհետ` Վաճառող, ի դեմս __________________, մի կողմից, և _______________ այսուհետ` Գնորդ, մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ` Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ օրենսդրությամբ, ինչպես նաև հաշվի առնելով այն, որ

Կողմերի միջև “ ” “ ” կնքվել է Շարժական կապի կանխավճարային համակարգի ծառայությունների մատուցման թիվ _______ պայմանագիրը /այսուհետ տեքստում` Շարժական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր/, որի շրջանակներում Գնորդի կողմից ընտրվել է “Infinity 512” կանխավճարային սակագնային փաթեթը, որով նախատեսված սակագներն ու պայմանները տեղադրված են “ԱրմենՏել” ՓԲԸ պաշտոնական կայքում, ինչպես նաև տրամադրվում են “ԱրմենՏել” ՓԲԸ սպասարկման կետերում («Infinity 512» կանխավճարային սակագնային փաթեթը սույն պայմանագիրը կնքելու դեպքում չի նախատեսում “Բալանսի փոխանցում” ծառայության և այլ սակագնային փաթեթներին կամ առանձին սակագներին անցումների հնարավորություն), կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

 1. Վաճառողը պարտավորվում է Գնորդին որպես սեփականություն հանձնել “ Alcatel X300D” USB մոդեմ, որի գինը սահմանվում է 100 (հարյուր) դրամ (ներառյալ ԱԱՀ), այսուհետ` Մոդեմ, իսկ Գնորդը պարտավորվում է ամբողջությամբ վճարել դրա համար սույն պայմանագրով սահմանված չափով:

 1. Մոդեմը նախատեսցված է միմիայն “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կողմից մատուցվող ծառայություններից օգտվելու համար:

 1. Մոդեմի գինը վճարվում է համաձայն Վաճառողի կողմից ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրի, որը ներկայացվում է Գնորդին սույն Պայմանագրի ստորագրման պահին: Գումարը համարվում է վճարված այն Վաճառողի հաշվարկային հաշվին կամ դրամարկղ մուտքագրման փաստով:

 1. Մոդեմը Գնորդին հանձնվում է հանձնման-ընդունման ակտով կամ այլ` հանձնման փաստը արձանագրող փաստաթղթով: Մոդեմը Գնորդին հանձնելու պահից դրա պատահական կորստի կամ վնասվածքի ռիսկը կրում է Գնորդը:

 1. Վաճառված Մոդեմի համար սահմանվում է մեկամսյա երաշխիքային ժամկետ` Մոդեմի Գնորդին հանձնելու պահից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում Մոդեմի թերությունների հայտնաբերման դեպքում Գնորդը իրավասու է դիմել Վաճառողին` սույն Պայմանագրին կից ներկայացվող Երաշխիքային կտրոնով:

 1. Վաճառքի պահից 5 օրվա ընթացքում Գնորդը իրավունք ունի դադարեցնել Պայմանագիրը, հետ վերադարձնելով մոդեմը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մոդեմը վերադարձնելու պահին գտնվում է անսարք վիճակում: Ընդ որում, սույն կետում նշված դեպքում Գնորդի (Շարժական կապի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի իմաստով` Բաժանորդի) կողմից Պայմանագիրը դադարեցնելու դեպքում Գնորդը (Բաժանորդը) պարտավոր է վճարել իրեն մատուցված և մատուցվող Շարժական կապի ծառայությունների արժեքը` համաձայն Շարժական կապի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի և համապատասխան սակագնային փաթեթի պայմանների:

 1. Սույն պայմանագիրը Վաճառողի կողմից կարող է կնքվել ստորագրության և կնիքի ֆաքսիմիլային վերարտադրությամբ:

 1. Սույն պայմանագիրը կնքված է երկու հավասարազոր օրինակից, հայերեն լեզվով, յուրաքանչյուր կողմին` մեկական օրինակ:

 1. Սույն պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից այն ստորագրելու պահից:

Վաճառող Գնորդ

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ ____________________

Երևան, Ահարոնյան 2 ____________________

հ/հ _______________ ____________________

Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ-ումПохожие документы:

 1. Прайс лист магазина «Нота» от 14 Октябpя 2011г

  Документ
  ... ├────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ │Alcatel Temporis ... Infinity REF 5032I a/c │ 2783.00│ │Infinity ... USB A-micro USB 0.6м │ 120.00│ │USB A-micro USB 1.8м │ 177.00│ │USB A-mini USB ... 512 MetalDesing │ 6498.00│ │MD-512 ...

Другие похожие документы..