Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
80 Салат грибной 3,80 Салат языковый 4,50 «Господин помидор» фаршированный помидор 3,50 «Господин перец» фаршированный перец 3,50 «Господин баклажан» ...полностью>>
'Документ'
Благодарим вас за выбор данного устройства. Рекомендуем тщательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации в целях полноценного использования данног...полностью>>
'Документ'
освидетельствования,с проведением испытаний на мореходные качества, подготовкой маломерного судна к переходу(перегону), окончанием работ по реконструк...полностью>>
'Документ'
(указать вид пенсии: трудовая, федеральная, по инвалидности или потере кормильца, досрочная, оформляемая через органы труда и занятости) « ....полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

53

Papers och paneler Nordiska Slavistmötet 2016.

Preliminär lista 2016-08-10

A

Per Ambrosiani, per.ambrosiani@ryska.umu.se, Umeå universitet

”Ted Hunter, Cane, NH” och ”Nik. Pavlyč Chochotov, Vran, Arizona”: översättning av några ordlekar i Nabokovs Lolita

I presentationen diskuteras möjliga strategier för översättning av ordlekar med textbindningsfunktion, dvs. sådana ordlekar som (bland annat) har funktionen att skapa förbindelser mellan olika element, olika delar i en litterär text. Det konkreta materialet för undersökningen utgörs av några namn i Vladimir Nabokov’s Lolita (”Ted Hunter, Cane, NH” i den engelskspråkiga versionen resp. ”Ник. Павлыч Хохотов, Вран, Аризона” i den ryskspråkiga) och dessas kopplingar till andra namn i romanen som t.ex. hotellet ”The Enchanted Hunters” resp. ”Привал зачарованных охотников”. Motsvarigheterna till dessa namn i översättningar av Lolita till svenska, norska, finska, tyska, italienska m.fl. språk ger exempel på en rad olika översättningsstrategier, vilka i större eller mindre grad återskapar textbindningsstrukturen i de båda källtexterna.

Digital networks: descriptions of early Slavic printed books in Libris, WorldCat, Wikipedia and other resources on the Internet [Panel: Äldre slavisk och digital humaniora]

The project “Digitalised Descriptions of Slavic Cyrillic Manuscripts and Early Printed Books in Swedish Libraries and Archives” aims to present descriptions of some four hundred Slavic Cyrillic and a few Glagolitic early printed books in a publicly available database. In addition to the descriptions produced by the project contributors, the online catalogue records also include direct links to other publicly available digital resources that provide information on the same or similar library items, for example to descriptions in national and international online catalogues such as the Swedish online union catalogue LIBRIS (http://libris.kb.se), the international library catalogue WorldCat (http://www.worldcat.org/), etc., and to specialized projects such as the Swedish ProBok project (http://probok.alvin-portal.org/alvin/home.jsf), the British Library Incunabula Short Title Catalogue (http://www.bl.uk/catalogues/istc/index.html). Several records also include links to digital surrogates and illustrations of the described items. In this way, the user of the database will be able to access information on the presented items in their scholarly context, assess different descriptive approaches and traditions, and draw conclusions on various types of connections between individual copies located in separate repositories not only in Sweden but also in other countries.

Hans Andersson, hans.andersson@slav.su.se, Stockholms universitet

L. Dobyčin – drömmar om möten som samhällskritik

Föredraget behandlar L. Dobyčins (1894-1936) första publicerade novellsamling Vstreči s Liz (Mötena med Liz) från 1927 och hur den existentiella längtan, som huvudpersonernas drömmar om möten bottnar i, blir politisk i den sovjetiska samtiden.

De nio berättelserna är skrivna mellan 1923 och 1926. Det som porträtteras är vanliga människors försök att finna sin plats i den nya sovjetiska tillvaron i en provinsstad. Huvudpersoner kan drömma sig tillbaka till det förrevolutionära samhället (särskilt i novellerna från 1923 och 1924) men drivs framförallt av en längtan efter vad som borde kunna vara möjligt även i det nya samhället – en vänskap, en kärlek, ett liv där de kan vara sig själva.

Sex av de nio berättelserna är uppbyggda kring huvudpersonernas inledande attraktion till och tilltagande fixering vid någon som de drömmer om att lära känna. Även i de tre övriga bidrar sökandet efter sannare vänskap eller attraktioner som inte får någon fortsättning till konflikten. Av mötena blir det sällan mer än blickar på håll. Drömmen om mötet kan dock ge huvudpersonerna en känsla av sammanhang i tillvaron och en laddning i de vardagliga intrycken.

Det egentligt tragiska i konflikterna ligger inte i att drömmarna inte infrias utan i vad huvudpersonernas handlingsförlamning är ett indirekt uttryck för. De plötsliga dödsfallen, självmorden, hetskampanjer och krav på inordning i en kollektiv dröm och kollektiva kulturella manifestationer – det är från den vardagen som de personliga drömmarna om någon blir en tillflykt. Om drömmarna ger en känsla av mening så isolerar de samtidigt huvudpersonerna som passiva och tysta betraktare. Drömmandet i sig betraktas som reaktionärt.

Borislav Arapovic, aravima@hotmail.com, Stockholms universitet

Kristina – Nordens amason. Mellan realia och fantasi i två kroatiska 1600-talspanegyriker till drottning Kristina

Kort efter att drottning Kristina anlände till Rom, författade den kroatiske Dubrovnikpoeten och dramatikern Junije Palmotic (1606/7 - 1657) två panegyriker till henne, en på latin, den andra, en tillägnan av hans främsta verk, Christiade, på kroatiska. Båda var skrivna på vers. I denna presentation redogörs för realia och stilmedel i gestaltningen av den svenska drottningens metamorfos från den segerrika Nordens amason till härskare blott över sig själv

Kristinas högtidliga intåg i Rom i december 1655 och hennes mottagande hos påven skildras detaljrikt. Möjligen bevittnades denna händelse av poeten själv, men utan tvekan av hans släkting S. Gradi

, Dubrovniks diplomat i Rom. 

Formen har dock en mer framträdande roll än handlingen. Hyllningen och glorifieringen av den svenska drottningens dygder bjuder på en rik variation av stilgrepp, med påtagligt intresse för stoffet från antiken. Båda panegyrikerna återges för första gången i svensk översättning.

Daniela Assenova, daniela.assenova@moderna.uu.se, Uppsala universitet

Från ”den slaviska litteraturen” till ”de slaviska litteraturerna” i Nobelprisets kontext (1901-1965)

Kopplingen mellan de slaviska litteraturerna och Nobelpriset har hittills behandlats antingen i samband med enskilda författare (framför allt de som fått Nobelpriset) eller utifrån en enda slavisk litteratur (rysk, polsk osv). En kartläggning av alla slaviska författare som nominerats under åren 1901-1965 kommer att ge en överblick dels över hur intresset för Nobelpriset utvecklats inom de slaviska litteraturerna, dels hur de slaviska litteraturerna bedömts i kontext av Nobelpriset. Utifrån ett litteraturhistoriskt perspektiv kan man särskilja tre olika etapper: 1) författarnas och deras verk jämförs inom ramen för ”den slaviska litteraturen”, 2) de slaviska litteraturerna och författare sätts in i ett europeiskt perspektiv; 3) litteraturerna bedöms inom ramen för världslitteraturen.

B

Aleksandrs Berdicevskis, aleksandrs.berdicevskis@uit.no, Universitetet i Tromsø

Russiske aspektpartnere: likheter og forskjeller sett gjennom frekvensfordelinger [Panel: Aspekt]

Man kan gjøre både likheter og forskjeller mellom medlemmer i russiske aspektpar synlige for datamaskinen. Denne øvelsen er nyttig både praktisk og teoretisk sett. Det er f.eks. mulig å bruke frekvensfordelinger av verb over forskjellige parametre ("lingvistiske profiler") for automatisk identifikasjon av verbets aspekt eller verbets aspektpartner (Berdicevskis and Eckhoff 2014). Jeg henter ut et utvalg av "rene" og frekvente aspektpar og prøver å utføre begge oppgaver ved å bruke to forskjellige tilnærminger: 1) et stort uannotert korpus og word2vec-type fordelinger (Mikolov et al. 2013, Kutuzov and Andreev 2015); 2) et mindre korpus med rik morfologisk og syntaktisk annotering og lingvistiske profiler. Jeg sammenligner resultater (nøyaktighet; typer feil) på tvers av de to oppgavene, de to tilnærmingene og de forskjellige typene verb.

Berdicevskis, A., and H. Eckhoff. 2014. Verbal constructional profiles: reliability, distinction power and practical applications. In: Proceedings of the TLT 13, 2–13.

Kutuzov, A. and I. Andreev. 2015. “Texts in, meaning out: neural language models in semantic similarity task for Russian.” Proceedings of the Dialog-2015: 133–134.

Mikolov, T., K. Chen, G. Corrado, J. Dean. 2013. Efficient estimation of word representations in vector space, arXiv preprint 1301.3781

Niklas Bernsand, niklas.bernsand@sol.lu.se, Lunds universitet

Bukovinsk tolerans – minnet av etnokulturell mångfald i ukrainska Tjernivtsi [Panel: Ukraina som ett postkolonialt minneslandskap]

Tjernivtsi i ukrainska delen av Bukovina tillhör de europeiska städer som genomgick omfattande befolkningsmässiga förändringar under och efter andra världskriget. Den största delen av stadens multietniska förkrigstida befolkning försvann genom Förintelsen, befolkningsutbyten, storskalig utvandring och deportationer, och ersattes efter kriget med människor både från Bukovina och från andra delar av det sovjetiska Ukraina och Ryssland. Föredraget diskuterar hur denna grundläggande etnodemografiska diskontinuitet hanteras i dagens Tjernivtsi, med särskilt fokus på hur en lokal toleransdiskurs vuxit fram för att beskriva relationerna mellan Bukovinas mångfald av etniska och religiösa grupper.

Ulla Birgegård, Ulla.Birgegard@moderna.uu.se, Uppsala universitet

Peter Mogilas katekes och Nicolaus Bergius bok om den ryska kyrkan

År 1705 försvarades i Uppsala en avhandling med titeln Exercitatio Historico-Theologica de statu Ecclesiae et Religionis Moscoviticae, skriven av Nicolaus Bergius. Bergius, som bl.a. innehade höga kyrkliga ämbeten i Baltikum, hörde till de välutbildade luthersk-ortodoxa präster i Sverige som värnade om trons renhet och närde förhoppningar om att omvända det stora grannlandet i öster till den enda sanna tron. Bergius går i inledningen av sin avhandling igenom i stort sett allt som skrivits om Ryssland, dess folk, språk, religion och kultur i Väst (och delvis i Öst) fram till hans egen tid. På grund av det Stora nordiska kriget har han inte tillgång till sitt eget bibliotek utan har fått hjälp av lärda kolleger, i första hand Johan Gabriel Sparwenfeld, som ställt sin enorma slaviska boksamling till hans förfogande.

Framställningen koncentreras så småningom på rysk ortodoxi, mer specifikt på den ”ortodoxa katekesen”, Petro Mohylas Ispovedanie very, tryckt i rysk-kyrkslavisk översättning i Moskva år 1696. Bergius går igenom artikel efter artikel i katekesen och kommenterar hur de förhåller sig till den lutherska läran. I Sparwenfelds samling, som Bergius alltså hade tillgång till, fanns den grekiska översättningen av Mohylas katekes (den skrevs ursprungligen på latin), vilken i sin tur varit källa till den kyrkslaviska översättningen. På interfolierade blad i volymen finns en handskriven översättning till rysk-kyrkslaviska, som skiljer sig från den som så småningom trycktes, men som Sparwenfeld i en anteckning hävdar utgjorde utgångspunkten för denna. De textologiska förhållandena kring dessa olika versioner kommer att bli huvudpunkten i mitt föredrag.

Martina Björklund, mbjorklu@abo.fi, Åbo Akademi

Språkkunskap som repertoar av språkliga element: Om användningen av ryska i studerandes textade kommunikation på smarttelefoner

Allt mera två- och flerspråkighetsforskning finner stöd för att olika språk lagras i hjärnan som en enda repertoar av språkliga element (se t.ex. García och Li Wei 2014). Som redan Bachtin påpekade är de nationella standardspråken en skapad konstruktion som hela tiden står i ett spänningsfyllt förhållande till den omgivande språkliga mångfalden – raznorečie, i engelsk översättning heteroglossia. Under senare tid har detta resonemang, främst bland sociolingvister (t.ex. Bailey 2007), överförts till studiet av flerspråkighet så att heteroglossia gäller mångfald från flera olika språk. Många studier gäller olika typer av språkblandning i ungdomsspråk.

Om språk är lagrade i hjärnan som en enda repertoar av språkelement kräver det en viss extra ansträngning att hålla de olika språken isär och formulera sig korrekt med element från bara ett språk. I otvungen kommunikation kan man tillåta sig att använda element från alla de språk som man vet att samtalspartnern också har till förfogande. Ett exempel på sådan kommunikation utan krav på korrekthet är textade meddelanden på smarttelefoner. I min presentation diskuterar jag ryskstuderandes inslag av ryska och andra språk i sådana meddelanden.

Tamara Budanova, tamara.budanova@utu.fi, University of Turku

Семантика дискурсивных слов (на примере действительно, в действительности, в самом деле, на самом деле)

Исследовательская задача заключается в прояснении семантических различий между дискурсивными словами действительно, в действительности, в самом деле, на самом деле. Несмотря на смысловую близость и общность функциональных задач, которые определяются принадлежностью к одному семантическому полю, носителями языка эти дискурсивные слова интуитивно употребляются дифференцированно. Вместе с тем широко известными толковыми словарями русского языка различия в их значениях отражаются не всегда или отражаются недостаточно полно. В ходе исследования анализировались контексты употребления дискурсивных слов действительно, в действительности, в самом деле, на самом деле в произведениях русской художественной литературы 1900-2014 гг. Источником контекстов послужил Национальный корпус русского языка. Полученные результаты позволяют сделать некоторые выводы о дифференциальных чертах исследуемых дискурсивных слов и закономерностях их употребления в речи, обусловленных целым рядом факторов, среди которых можно назвать положение в диалогическом единстве и контекст.

Kristina Bukelskyte-Cepele, kristina.bukelskyte.cepele@balt.su.se, se Jenny Larsson.

C

Leonid Chekin, chekinls@gmail.com, AIRO-XXI

Keppen’s Ethnographic Cartography and Comparative Linguistics [Panel: Russian Space: Concepts, Practices, Representations]

Petr Ivanovich Keppen, the author of The Ethnographic Atlas of European Russia (1848) and The Ethnographic Map of European Russia (1851), is known as the founder of Russian ethnographic cartography which to a large extent determined the interaction between the imperial powers and their ethnic subjects in Russia. This paper discusses his methodology, which was grounded in Keppen’s early fascination with comparative linguistics. The Russian Empire was a source for highly diversified and exotic linguistic material. Keppen’s mentors and associates felt themselves uniquely positioned to comprehensively describe and systematize world languages.Похожие документы:

 1. I. гласные звуки [i], [i:]. text a: «about myself»,личные местоимения, определенный и неопределенный артикль, множественное число существительных.

  Документ
  ... read all the official papers. There were some sheets ... the large, complicated control panels that monitor and govern nuclear ... planer to execute multiple simultane­ous cuts. Grinders Grinders (шлифовальные ... include spot welding, continu­ous arc welding and spray ...
 2. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов заочного отделения технических специальностей и естественнонаучных направлений Автор: Закиева Е. С

  Пособие для самостоятельной работы
  ... (принёс) oo - [u:] pool (бассейн) ook - [uk] book (книга) oor - ... the morning papers. The morning papers have been ... -ical geological геологический (сущ. +) -ous famous известный (сущ. +) -ful useful ... solar panels. Additionally, even when the panels are ...
 3. National qualifications curriculum support

  Документ
  ... inaccurate or incomplete Consumer panels are often run by ... 1.3 In which of the two papers would you advertise: (a) a walking ... the product. Until recently, Oxo’s television advertising showed the ... without them. Examples include Oxo, Kellogg’s Cornflakes, Hovis ...
 4. Учебно-методическая разработка по грамматике английского языка для студентов 3 курса

  Методическая разработка
  ... , -eu [ou] - -eaux [ouz] -eaus [ouz] e.g. tableau – tableaux, tableaus bureau ... into, and several valuable papers and ... were stolen. ... : duck, lamb, egg, oak, beech. E.g. Chicken is the ... oak ... may fall when reeds stand the storm. 2. The room was panelled ...
 5. Учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-70 04 03 «Водоснабжение и водоотведение» Составление и общая редакция

  Учебно-методический комплекс
  Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» «УТВЕРЖДАЮ» Проректор по учебной работе ____________ В.В. Булах «___» _________ 2008г. Английский язык Учебно-методический комплекс для студентов ...

Другие похожие документы..